Процедуру рецензування проходять усі наукові статті, що надійшли до редакції. Завдання рецензування – сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та формування конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам збірника наукових праць і передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків статті.

Основний принцип відбору публікацій, які подаються до збірника наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління» – наявність їх професійної оцінки. Для того щоб бути впевненим в оцінці якості наукової статті, процес її оцінювання є методичним і неупередженим.

Етапи його здійснення базуються на основі етичних принципів, обґрунтованих рішеннях і передбачають таке:

1) отримання відповідальним секретарем пакету документів (рукопису авторської статті; рецензії на неї в разі, якщо її автор не має наукового ступеня; витяг з протоколу засідання структурного підрозділу щодо рекомендації авторської статті до друку, який (витяг) завірений належним чином; розширеної анотації статті англійською мовою обсягом 3000 знаків із пробілами, яка містить переклад усіх рубрик статті; відомості про її автора; заявку);

2) первинну перевірку відповідальним секретарем наданого пакету документів на наявність серед них необхідних матеріалів та інформації;

3) у разі позитивної оцінки при первинній перевірці пакету документів здійснюється пересилання його рецензентам – головному редактору Вісника для прийняття ним спільно з іншими членами редакційної колегії (у залежності від їх спеціалізації) рішення щодо відповідності тематики статті, її структури тощо вимогам, які висуваються до неї, і можливості її опублікування.

У процесі рецензування головний реактор і члени редакційної колегії керуються політикою збірника наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління».

Головна мета процедури рецензування – попередження випадків недоброякісності проведених наукових досліджень, забезпечення узгодження і дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії й установи, в якій виконувалися ці дослідження.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукову значущість. Крім того, у процесі рецензування визначається відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях і даються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення. Рецензенти повідомляються про те, що надані ним для оцінювання рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягає розголошенню. Рецензентам забороняється копіювання наданої для рецензування статті або використання відомостей про її зміст до опублікування. Рецензування відбувається з урахуванням принципів конфіденційності, відповідно до яких інформація щодо статті (терміни отримання, зміст, етапи й особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів і рецензентів. Порушення цих вимог можливо лише в разі наявності ознак або заяв про недостовірність або фальсифікацію матеріалів наукової статті. У разі отримання від рецензентів будь-яких зауважень щодо неї, вона повертається автору на доопрацювання.

Після доопрацювання статті автор направляє її на повторне рецензування. Остаточне рішення щодо публікації наукової статті після цього приймає головний редактор.

Редакція залишає за собою право скорочення і виправлення тексту надісланих статей.

Статті, надіслані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни відповідно змінює й дату її надходження до редакції та перевірки.