Вимоги до оформлення статті:

 • Документ збережений у форматі редактора Microsoft Word 2003 (*.doc)
 • Шрифт – Times New Roman
 • Розмір шрифта – 14
 • Інтервал -1.5
 • Поля документа – 20 мм
 • Обсяг статті, в тому числі зі списком літератури, таблицями, схемами і т.п., повинен становити не менше 10 сторінок друкованого тексту і не перевищувати 0,5 д.а. або 20 тис. знаків з пробілами
 • Мова статті: українська, англійська

Вартість публікації статті авторів з України – 60 гривень за 1 сторінку. Вартість для авторів з інших країн становить еквівалент 30 доларів США.

Рахунок на оплату автору (співавторам) відправляється після проходження внутрішнього рецензування статті та отримання позитивного відгуку на неї.

Оформлення рисунків / таблиць

 • Рисунки / таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання.
 • Посилання на таблиці та рисунки наводяться також у тексті статті (табл. 1, рис. 1)
 • Всі рисунки повинні бути у форматі JPG
 • У таблиці не повинно бути порожніх клітинок

Структура статті:

УДК

НАЗВА СТАТТІ (українською мовою)

І.Б. Прізвище та посада, (українською мовою)

НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою)

І.Б. Прізвище та посада, (англійською мовою)

Анотація: 1800 – 1900 знаків з пробілами (українською мовою)

Ключові слова (українською мовою)

Анотація: 1800 – 1900 знаків з пробілами (англійською мовою)

Ключові слова (англійською мовою)

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із актуальними науковими чи практичними завданнями;
 2. Аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, у яких розглядається ця проблема з наступним чітким означенням невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 3. Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 5. Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

Література (список використаних джерел інформації, оформлений згідно ДСТУ 8302:2015)

References (список використаних джерел інформації, оформлений згідно стандарту Modern Language Association (MLA))

Відомості про авторів українською мовою(ORCID, посада та ін.)

Відомості про авторів англійською мовою(ORCID, посада та ін.)