Майстро С.В.

д.держ.упр., проф., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-2

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, державна політика, соціальний захист, державна політика соціального захисту населення, трудовий потенціал. 

Анотація

У статті розглядаються концептуальні засади формування та реалізації державної політики соціального захисту населення у світі, як складової системи управління трудовим потенціалом. Виокремлено етапи еволюції державної політики соціального захисту населення у світі. Визначено особливості різних концепцій та етапів формування та реалізації державної політики соціального захисту населення у світі. Обґрунтовано шляхи удосконалення державної політики соціального захисту населення України в сучасних умовах.

Посилання

  1. Антология экономической классики. За ред. И.А. Столярова. М.: МП ЭКОНОВ, КЛЮЧ, 1993. 475с.
  2. Дрешер Й. Базовый основной доход: утопия или реальность? / Бизнес. 2009. № 39 (870). С. 8-9. (28 сен.).
  3. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. М.: Прогресс, 1993. Т. 2. С. 219.
  4. Парето В. Учебник политической экономии / Урал LTD, 1999. С. 273.
  5. Пигу А. Экономическая теория благосостояния: Пер. с англ.: В 2 т. А. Пигу. М.: Прогресс, 1985. Т. 1. С. 73–74.
  6. Рабкина Н.Е., Римашевская Н.М. Основы дифференциации заработной платы и доходов населения. Методы экономико-математического прогнозирования. М.: Экономика, 1972. 288 с.
  7. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л.М. Черенько. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. 428 с.
  8. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. К.: МАУП, 2002. 200 с.
  9. Сміт А. Добробут націй / Дослідження про природу та причини добробуту націй. К.: Port–Royal, 2001. 594 с.
  10. Тер-Тумасов А. Мы можем достичь уровня жизни, как минимум, Польши / Бизнес. 2009. № 45 (876). С. 12-13. (9 нояб.).