Mykhaylov D.

PhD-Student of Zaporizhzhia National University,
Zaporizhzhia

FEATURES OF THE LEGAL MECHANISM OF DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-6

Ключові слова: public administration, legal mechanism, local self-government, development.

Анотація

The article analyzes the features of the legal mechanism for the development of public administration and local self-government

Посилання

  1. Bardachova Yu., Lopushynsʹkiy I., Plyushch R.. Public model of self-government in Ukraine [Hromadivska model samovryaduvannya v Ukrayini]: monograph. Kherson: FOP Vyshemirsky VS, 2019. Print.
  2. Dudinska I., Zirner M. Decentralization of public power in the countries of Central and Eastern Europe (on the example of Slovakia, Poland and Ukraine) [Detsentralizatsiya publichnoyi vlady u krayinakh Tsentralʹnoyi ta Skhidnoyi Yevropy (na prykladi Slovachchyny, Polʹshchi ta Ukrayiny) ]: monograph. Uzhhorod: "Lira", 2017. Print.
  3. Pomaza-Ponomarenko A.L. Legal support of development and security of regions of Ukraine in the conditions of decentralization and institutionalization of power [ Pravove zabezpechennya rozvytku ta bezpeky rehioniv Ukrayiny v umovakh detsentralizatsiyi y instytutsionalizatsiyi vlady]: monograph. Kharkiv: NUTSZ of Ukraine, 2020. Print.
  4. Shandra V. Bourgeois bodies of estate self-government in Ukraine (end of the XVIII beginning - XX century) [ishchansʹki orhany stanovoho samovryaduvannya v Ukrayini (kinetsʹ KHVIII pochatok- KHKH st.)]. Kyiv: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2016. Print.
  5. Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. N.Y.: Free Press, 1965. Print.
  6. Pomaza-Ponomarenko A., Hren M., Durman O., Bondarchuk N., Vorobets V. ''Management mechanisms in the context of digitalization of all spheres of society''. Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020. (2020): 42. URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/view/RSAN42/showToc.