Древаль Ю.Д.

д.держ.упр., проф., НУЦЗУ, м. Харків

УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ І МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-9

Ключові слова: стандарт, соціальний захист, міжнародні трудові стандарти, міжнародні соціально-трудові стандарти

Анотація

Проаналізовано питання щодо сутності та особливостей термінологічного забезпечення міжнародних стандартів у сферах соціально-трудових відносин та охорони праці. Відзначено, що на сьогодні нарівні з базовим терміном «міжнародні трудові стандарти» використовується до десятка інших споріднених термінів. Вказано на те, що основною інституцією, яка розробляє та ухвалює такі стандарти, є Міжнародна організація праці. Обґрунтовано положення про те, що в разі акцентування уваги на соціальному захистові людей праці доцільно використовувати категорію «міжнародні соціально-трудові стандарти». 

Посилання

  1. Міжнародні соціальні стандарти: навч. посіб. / авт.: А.М. Юшко, Н.М. Швець; за заг. ред. В.В. Жернакова. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. 121 с.
  2. Про стандартизацію: Законі України від 05.06.2014 р. № 1315-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.
  3. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 05.10.2000 р. № 2017-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#.
  4. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.
  5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. [Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.
  6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Редакція від 30.11.2015 р.). URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011.
  7. Jean Michel Servais. The New ILO Recommendation on Social Security. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 2012. Volume 1, No. 3-4. Р. 2-26. URL: http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/view/30.
  8. Петер Баквис и Молли МакКой. Стандарты трудовых отношений и международные организации: Каких успехов достигли профсоюзы на сегодняшний день? Friedrich-Ebert-Stiftung. 2009. № 6. С. 1-16. URL: http://library.fes.de/pdf-files/id/06566.pdf.