Грень Л.М.

д.держ.упр., проф., НТУ «ХПІ», м. Харків

Грабар Н.С.

к.держ.упр., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ФУНКЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-22

Ключові слова: освітня політика, закон, державне управління, управлінські кадри, державні службовці, професійна підготовка, післядипломна освіта.

Анотація

У статті визначено, що дієвим інструментом впливу на кадровий потенціал держави виступає освітня політика; підкреслено, що важлива роль у вдосконаленні професійної підготовки державних службовців належить післядипломній освіті, що входить до структури освіти України; обґрунтовано, що професійна діяльність державних службовців потребує від індивіда наявності певних якостей, які необхідні для продуктивної діяльності державного управління; надано опис програми «Інструментальні аспекти демократичного лідерства: відповідь на виклики сучасності», розробленої авторами і затвердженої Національним агентством України з питань державної служби, реалізованої авторами на курсах підвищення кваліфікації Міжгалузевого інституту підвищення освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», діяльність якого має велике значення у системі післядипломної освіти України.

Посилання 

  1. Белоусова Є. В. Механізми формування та реалізації кадрового потенціалу державної служби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук держ. упр: спец: 25.00.02 «Механізми державного управління» / Є. В.М. Белоусова. Харків, 2021. 21 с.
  2. Богатирець В. Парадигми підготовки державно-управлінських кадрів у зарубіжних країнах як приклад для запозичення для України / В. Богатирець // Український науковий журнал «Освіта регіону». №4. 2016 [Eлектронний ресурс]. URL: https://social-science.uu.edu.ua/contents.
  3. Гусак І. Аналіз державної кадрової політики в галузі освіти / І. Гусак //  Збірник наукових праць. 2013. Вип. 36. С. 294-304.
  4. Демченко О. Л. Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами в умовах модернізації освіти: автореф. дис. … канд. наук держ. управ.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Демченко Олександра Леонідівна, Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2008. 20 с.
  5. Державне управління у сфері освіти : глосарій з дисциплін магістерської програми за спеціальністю «Державне управління в сфері освіти» / авт. кол. : Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. К. : НАДУ, 2013. 48 с.
  6. Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» № 1086-ІХ URL: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-shodo-znyattya-vikovih-ob-66037
  7. Крисюк С. В. Державне управління освітою : навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. «Державне управління освітою» / С. В. Крисюк. К.: НАДУ, 2009. 220 с.
  8. Ничкало Н. Г. Теорія людського капіталу як методологічна основа безперервної професійної освіти / Н.Г. Ничкало // Освіта: сучасні дискурси. № 1. 2018. С. 107-117.
  9. Програма «Інструментальні аспекти демократичного лідерства: відповідь на виклики сучасності» [Електронний ресурс]. URLhttps://pdp.nacs.gov.ua/courses/instrumentalni-aspekty-demokratychnoho-liderstva-vidpovid-na-vyklyky-suchasnosti
  10. Романенко Є. О. Принципи і функції державного управління / Є. О. Романенко // Науковий вісник Державне управління. № 1. 2018. С. 91-99.