Домбровська С.М.

д.держ.упр., проф., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

Шевчук Ю.Р.

ад’юнкт ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-23

Ключові слова: механізми публічного управління, академічна мобільність, освітній простір, заклади вищої освіти.

Анотація

У статті проаналізовано проблему розвитку академічної мобільності в сучасному освітньому процесі. Розглянуто два підходи до розуміння цього явища. Інтерпретація академічної мобільності як соціального явища, виражається у залуженні академічного ресурсу до  міжнародних центрів знань і дослідження, і розуміючи академічну мобільність як цілочисельну людську якість, властиву до динамічних змін та  розширення освітньої області. Визначено передумови і умови для розвитку академічної мобільності. Академічна мобільність розглядається, як одна з цілей університетської освіти і вивчення іноземної мови зокрема. Обґрунтовано характерні риси академічної мобільності на яких базується також і якість освіти. Окреслено та описано  складову структуру академічної мобільності. Якість освітнього процесу в період академічної мобільності визначено інноваційними компонентами навчального  процесу.

Посилання

  1. Ажажа М. А. Державне регулювання процесу модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації: Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 79–83.
  2. Державна політика інтеграції освіти і науки України в системі інноваційної економіки : засади, механізми управління, напрями забезпечення [монографія] / А.С. Кобець. Донецьк : ТОВ „Юго-Восток”, 2012. 472 с.
  3. Poзвитoк нaйвищoгo унiвepcитeтcькoгo пoтeнцiaлу в умoвax глoбaлiзaцiї : мoнoгpaфiя / O. М. Cлюcapeнкo. Київ : Пpiopитeти, 2015. 384 c.
  4. Ромін А. В. Економічні механізми в системі управління вищими навчальними закладами / А. В. Ромін // Збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління». Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. Вип. 3 (46). 308 с.
  5. Палюх В.В. Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах // Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління, 2018. Вип. 2 (9). С. 296-302.
  6. Помаза-Пономаренко А.Л., Карпеко Н.М. Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України // Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління, 2016. Вип. 2 (5). С. 42-47.