Кропивницький В.С.

докторант ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ І СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-24

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, цивільний захист, стратегія публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту, система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері цивільного захисту

Анотація

У статті визначено ступінь ефективності та результативності публічного управління та адміністрування і системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері цивільного захисту в Україні в сучасних умовах. Виокремлено проблемні аспекти та суперечності публічного управління та адміністрування і системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері цивільного захисту в Україні. Обґрунтовано концептуальні засади стратегії публічного управління та адміністрування і системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері цивільного захисту в Україні в умовах ризиків та викликів сьогодення.

Посилання

  1. Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту населення і територій територіальних громад в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні. URL.: https://www.slideshare.net/MIA_Ukraine/ss-77467969.
  2. Порядочний Л.В., Заплатинський В.М. Безпека в надзвичайних ситуаціях та цивільна оборона: навч. посіб. К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т. 2003. 301 с.
  3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 12 лютого 2015 р. № 186-VIII. URL.: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/ show/186- 19/paran20#n20.
  4. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII.URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1647-14.
  5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26 трав. 2015 р. № 287/ 2015. URL : http://zakon3.rada. gov. ua/laws/ show/287/2015.
  6. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. URL : http: //zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015.
  7. Ситник Г.П., Андреєв С.О. Про нову конфігурацію постійно діючих органів управління цивільного захисту на державному рівні. Вісн. НАДУ : журнал. 2014. Вип. 2. С. 5-11.
  8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984 011.
  9. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». № 722/2019 від 30.09.2019 р. URL : https://www.president. gov.ua/documents/7222019-29825.