Карпеко Н.М.

к.держ.упр., НУЦЗУ, м. Харків

Полякова Н.О.

аспірант ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків 

НОВІ ПІДХОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ВІДТВОРЕННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-25

Ключові слова: публічне управління, соціально-трудовий потенціал, регіональна політика, відтворювальний процес, регіональна економіка.

Анотація

У статті розглядаються основи публічного управління відтворенням соціально-трудового потенціалу регіону. Зазначається, що публічне управління розвитком соціально-трудового потенціалу регіону можна розділити залежно від того, які фази відтворювального процесу вони охоплюють, що дозволяє забезпечити кількісні та якісні характеристики соціально-трудового потенціалу, що відповідають цілям регіонального розвитку. Наголошується, що завдання публічного управління відтворенням соціально-трудового потенціалу регіону багато в чому визначаються специфікою демографічних, соціально-економічних, політичних, виробничо-технологічних та інших факторів. Виявлено, що управління відтворенням соціально-трудового потенціалу регіону має забезпечувати реалізацію цілей на всіх рівнях національної економіки як на макрорівні, так і мезорівні (з позицій регіонального ринку праці).

Посилання

  1. Варналій З. С. Інституційні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка / З. С. Варналій, Р. Р. Білик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2014. Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. С. 3-11.
  2. Гуменюк Ю.П. Перспективи міжнародної трудової міграції в умовах тектонічних зсувів світової економіки / Ю.П. Гуменюк // Євроінтеграційні процеси в суспільстві: трансформація та розвиток: матеріали Мінар. наук. – практ. конф. (Тернопіль, 22-23 квітня 2017 р.) – Тернопіль ТІСІТ, 2017. – 256 с.
  3. Діденко Н. Ринок праці та стратегія зайнятості в ЄС: досвід регулювання та державного управління. // Держава і ринок. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010.../07.
  4. Інноваційно-інвестиційна політика сталого розвитку регіонів України: від теорії до практики [Текст]: колективна монографія в двох томах. Т.1/ під. заг. ред. К. Ф. Ковальчука.- Д.: ІМА-прес, 2012. – 214 с.
  5. Костюк Т.В. Удосконалення механізму забезпчення розвитку трудового потенціалу регіону. Наукова інтернет-конференція студентів та молодих вчених кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу «Інноваційні технології в менеджменті та публічному управлінні» та опубліковані в збірнику матеріалів доповідей цієї конференції (25 листопада 2021р. м.Тернопіль).
  6. Круп’як Л. Формування конкурентоспроможності трудового потенціалу регіону: проблеми та підходи до їх розв’язання. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9448/1/%D0%9A%D0%A0%D0%A3% D0%9F%E2%80%99%D0%AF%D0%9A%20%D0%9B.pdf
  7. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред.: В. С. Кравців ; наук. координатор: С. Л. Шульц. Львів, 2015. 204 с.
  8. Ситнік І.В. Cоціально-демографічні чинники економічного розвитку регіону / І.В. Ситнік // зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, інфраструктурне забезпечення їх комплексного розвитку на державному та регіональному рівнях». Серія «Економіка». – Т. ХІV. – Вип. 263. - Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 252-258.