Коваль О.М.

к.держ.упр., доц., ННІПУтаДС КНУ ім. Т. Шевченка, м. Київ 

Проданик В.М.

к.держ.упр., ННІМВтаСН ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ЯК ОБ’ЄКТУ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-26

Ключові слова: публічне управління, регіональне управління, реформа управління, місцевий розвиток, реформа децентралізації, ресурсне забезпечення.

Анотація

У статті розкриті теоретичні засади публічного управління (механізмів і інструментів) місцевого та регіонального розвитку за сучасних умов подальшого реформування та модернізації системи державного управління та децентралізації владних повноважень. Визначено провідний досвід країн з розвиненими ринковими відносинами в сфері розвитку територій. В статті обґрунтовані нові підходи до вирішення проблеми функціонування основних організаційно-економічних механізмів місцевого та регіонального розвитку в контексті застосування досвіду та умов подальшого реформування публічного (державного та місцевого) управління в Україні, які впливають на рівень автономії місцевих бюджетів у Європі. Доведено, що виникнення проблем у сфері «ресурсної залежності» місцевої влади є наслідком зростаючої кількості питань щодо забезпечення дієвого функціонування організаційно-організаційних механізмів розвитку, оскільки місцеві органи влади на мають повноцінного законодавчого підґрунтя стосовно ресурсного забезпечення виконання делегованих їм повноважень у процесі реформи децентралізації владних повноважень. Основним результатом процесу модернізації є розробка сучасних систем управління та методів та засобів, особливостей. Основними особливостями сучасної системи управління сьогодні є: консолідація даних і знань, розвиток комунікаційних мереж, інтелект, наука, творчість, персоналізація, різноманітність, баланс міста і села та міжнародна вища освіта та трохи капусти. Нині наступними проблемами модернізації є кіберзлочинність, інформаційні прогалини, глобальні загрози та зростання нерівності. Деякі культурні цінності зберігаються і відіграють певну роль.

Посилання 

  1. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій. Моногр. К. вид-во УАДУ. 2002. 392 с.
  2. Антикризове  управління  національною  економікою :  монографія  /  [І. Малий, І. Радіонова, А. Ємельянов та ін.]; за заг. ред. І. Малого. К. : КНЕУ, 2017. 368 с.
  3. Воротін В. Є., Проданик В. М. Від регуляторної політики до державно-приватного партнерства  в  публічному  секторі Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. No 1. С. 95–102.
  4. RGCMS (Research Group for China Modernization Strategies, et al.). China Modernization Report 2010 : World Modernization Outline 1700-2100. Beijing : Peking University Press. 2010. 416 p.
  5. Черняк М.Є. Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник регіонального розвитку : дис…док. філософі : 281 – публічне управління та адміністрування / Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харків,
  6. He C. Modernization Science : The Principles and Methods of National Advancement. Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012. 648 p.2020. 241 с.
  7. Воротін В. Є. Модернізація сфери освіти та науки як об’єкта державного управління: конкурентні переваги для України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 6. С. 153-160.