Коротенко Д.О.

аспірант ЗНУ, м. Запоріжжя

ГЕНЕЗИС, СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-27

Ключові слова: місцеве самоврядування, види місцевого самоврядування, характеристики місцевого самоврядування, регіони, форми територіального устрою.

Анотація

У статті розглядаються основні види місцевого самоврядування, розглядаються основні характеристики форм місцевого самоврядування. Розкрито генезис місцевого самоврядування та основних його форм на сучасному етапі становлення держави. Охарактеризовано стан наукової розробки та вивчення питань місцевого самоврядування, його характеристик та історії становлення до сучасного стану, а також визначено напрями розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі.

Посилання 

  1. Бурега В.В. Соціальний феномен державного управління та місцевого самоврядування: точки зіткнен# ня / В.В. Бурега // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. — 2014. — Т. 15. — Вип. 281. — С. 15—24.
  2. Возний С.О. Місцеве самоврядування як політич# но#правовий інститут / С.О. Возний // Вісник НАДУ. — №1. — 2014. — С. 82—87.
  3. .Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоре# тико#історичний і порівняльно#правовий аналіз / Н.В. Ка# мінська. — К.: КНТ, 2010. — 232 с.
  4. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтег# раційний шлях: Колективна монографія / За заг. ред. Р.М. Плюща. — К.: Рідна мова, 2016. — 808 с.
  5. Місцеве самоврядування в умовах децентралі# зації влади в Україні: Колективна монографія / За заг. ред. Р.М. Плюща. — К.: Рідна мова, 2016. — 744 с.