Степанов В.Ю.

д.держ.упр., проф., ХДАК, м. Харків

Зайцева М.Н.

к.е.н., доц., ХДАК, м. Харків

ТУРИСТИЧНИЙ РЕГІОН ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНО-ТУРИСТИЧНА СИСТЕМА

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-32

Ключові слова: туристичний регіон, інфраструктура, туристичний попит, туристична пропозиція, туристична система, економічна доцільність.

Анотація

Стаття присвячена розгляду поняття «туристичний регіон». Проаналізовано підходи фахівців до розуміння туристичного регіону як територіально-туристичної системи. Показано, що доходи від туризму здатні підняти самостійність, регіональну туристичну інфраструктуру танадатитуристичному регіону відносну економічну незалежність. Автори приходять до висновку, щодля розвитку туристичного регіону потрібно враховувати параметри туристичного попиту за видами туризму та туристичні пропозиції з економічною доцільністю.

Посилання 

 1. Биржаков М. Б., Никифоров В. І. Індустрія туризму: Перевезення. СПб.: Герда, 2013. 400 с.
 2. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: [монографія] / М. Борущак. Л.: ІРД НАН України, 2006. 288 с.
 3. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. 300 с.
 4. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм : ЮНИТИ, 2005. 1063 с.
 5. Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник. К.: Центр учбової Літератури, 2013. 424 с.
 6. Морозов М.А., Коль О.Д. Дестинация - важнейший элемент туризма.Туризм: практика, проблемы, перспективы.1998.№ 1.С. 1115.
 7. Региональный турбизнес: реалии и перспективы. TTG. 2009. № 7, С. 3.
 8. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / передмова В.М. Литвина. К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. 372 с.
 9. Butler R.W. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources//Canadian Geographer. 1980. № 1.
 10. Christaller W. Some considerations of Tourism Location in Europe//Regional Science Association Papers. 1963. Vol. 12.
 11. Gaworecki W. Some considerations of Tourism Location in Europe // Regional Science Association Papers. 1963. Vol. 12.
 12. Gaworecki W. Turystyka. Warszawa, 2000.
 13. Golembski G. (red. i wspolautor) et al. Kompendium wiedzy о turystyce. (Autorem tekstu о przestrzeni turystycznej i regionie jest S.Liszewski). Poznan, 2002.
 14. Golembski G. (red. i wspolautor). Regionalne aspekty rozwOju turystyki.Poznac, 1999.
 15. Kornak A., Rapacz A. Zarzadzanie turystykali jej podmiotami w miejscowosci i regionie. Wrociaw, 2001.