Касьян О.О.

аспірант ННВЦ НУЦЗУ. м. Харків

ОСНОВНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-34

Ключові слова: цивільний захист, надзвичайна ситуація, захист населення і територій, прогнозування ризиків.

Анотація

У статті розглядаються основні форми управління ризиками надзвичайних ситуацій, та напрями попередження ризиків у сфері захисту населення та територій. Вивчено основні проблеми в питаннях попередження надзвичайних ситуацій, та наслідків від них. Аналізуються фактичні напрацювання у прогнозуванні ризиків, з метою зменшення шкоди від наслідків надзвичайних ситуацій. Охарактеризовано стан наукової розробки форм управління ризиками надзвичайних ситуацій та їх регулювання, а також визначено напрями їх модернізації.

Посилання

  1. Андреєв С. О. Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.02 / С. О. Андреєв. – Х., 2010. – 19 с.
  2. Андреєв С. О. Формування інституціональних засад діяльності органів місцевого самоврядування в Україні як суб’єктів забезпечення цивільного захисту / С. О. Андреєв // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія. Державне управління. – 2016. – Вип. 1 (4). – С. 223–235.
  3. Барило О. Г. Інформаційне забезпечення органів державного управління у надзвичайних ситуаціях / О. Г. Барило, С. П. Потеряйко, В. О. Тищенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2013. – № 4. – С. 77–84. – (Серія «Управління»).
  4. Беззубов Д. О. Правова структура та принципи побудови системи національної безпеки в Україні / Д. О. Беззубов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 51. – С. 231–236.
  5. Білоусов А. В. Сутність, складові та зміст комплексного механізму державного управління ризиками надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / А. В. Білоусов // Державне будівництво : електроний фах. жур. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2014-2/doc/2/10.pdf.
  6. Полковниченко Д. Державна політика у сфері попередження надзвичайних ситуацій на основі концепції ризиків [Електронний ресурс] / Д. Полковниченко // Теорія та практика державного управління. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/conf/2013– 4/doc/3.pdf.