Примуш Р.Б.

к.держ.упр., м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-35

Ключові слова: публічне управління, механізми, національна безпека, виклики, інституції.

Анотація

У статті визначено тенденції розвитку правового механізму публічного управління національної безпеки в Україні. Підґрунтя для визначення цих тенденцій становить чинна нормативно-правова база у сфері підтримки національної безпеки, у тому числі інституційної підтримки. Серед цих тенденцій, насамперед, окреслені такі: 1) перенесення важливої частини безпекових функцій на регіональний і місцевий рівні, адже вони найбільш наближені до населення, а також агрегування його інтересів; 2) забезпечення національного спротиву, руху опору й територіальної оборони тощо; 3) упровадження принципів добровільності та публічності під час реалізації публічного управління нацбезпекою в Україні (шляхом створення добровільних пожежних команд, добровільних формувань територіальної оборони) та ін.Констатовано, що в загальному контексті одним із пріоритетних завдань правового механізму публічного управління національної безпеки в Україні є налагодження дієвої інституційної взаємодії в цій сфері.

Посилання 

  1. Домбровська С.М., Полторак С.Т. Механізми формування безпеки держави // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_1_21.
  2. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc6_current_main?id=&pid069=239.
  3. Нижник Н. Национальная безопасность: концептуальне основания и феноменологическая характеристика. СПб, 1991. URL: http://window.edu.ru/resource/162/59162/files/ass_part_1.pdf.
  4. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/.
  5. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України: монографія. К.: Вид-во НАДУ, 2004. 408 с.
  6. Крук С. І. Поняття та сутність механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України// Держава та регіони, 2018. № 4. С. 87–90.
  7. Помаза-Пономаренко А.Л. «Національна безпека», [in:] Законодавство України: монографія. Х.: НУЦЗУ. 2018. 168 с.
  8. Akimova L., Litvinova I., Ilchenko H., Pomaza-Ponomarenko A. The negative impact of corruption on the economic security of states. Scientific journal «International Journal of Management». 2020. № 11 (5). P. 1058-1071.