Гвоздь Є.В.

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ, ФІНАНСОВИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

DOI: 10.52363/2414-5866-2022-1-41

Ключові слова: енергоефективність, механізми, публічне управління, інформаційні потоки, енергозбереження.

Анотація

У статті розглянуто процеси розробки й впровадження заходів енергозбереження як інструменту управління енергоефективністю, який враховує особливості функціонування систем його енергозабезпечення. Також формалізовано основні етапи реалізації заходів з енергозбереження, запропоновано перелік енергозберігаючих заходів. Доведено, що обґрунтування заходів з енергозбереження зводиться до оптимізації витрат на їх проведення. Загалом висока енергоємність економіки України є наслідком особливостей її структури, зміщеної у бік високоенергомістких галузей, неефективного споживання енергії та істотного технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинених країн.

Посилання

  1. Джеджула В.В. Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств / В.В. Джеджула // Економічний аналіз : зб. наук. пр. 2013. Вип. 12. Ч. 3. С. 116– 118.
  2. Кукса І.М., Сударкіна Л.Ю. Світовий досвід впровадження програм ресурсозбереження. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Економіка та управління національним господарством. Випуск 6 (11). 2017.
  3. Суходоля О. М. Енергоефективність національної економіки: методологія дослідження та механізми реалізації : монографія / О. М. Суходоля. — К. : Вид-во НАДУ, 2006. — 400 с.
  4. Цапко-Піддубна О. І. Аналіз механізмів реалізації політики енергоефективності // О. І. Цапко-Піддубна // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техніч. пр. — 2009. — № 19. — С. 300 — 310.
  5. Франчук І. А. Світові тенденції розвитку ринків енергозабезпечення і систем їх державного регулювання / І. А. Франчук // Економіка та держава. — 2008. — № 12. — С. 66 — 68.