ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Луценко С. М. Цебро Я. І. Особливості комунікативно-інформаційної спрямованості влади в Україні 
  Анотація. У статті охарактеризовано комунікативно-інформаційну спрямованість публічної влади в Україні. Виходячи з того, що інформація є джерелом існування влади, а знаряддям праці – інформаційно-комунікаційні технології, діяльність ор- ганів влади повинна мати комунікативно-інформаційну спрямованість.
  Ключові слова: комунікативно-інформаційна спрямованість, інформацій- но-комунікативні технології, інформаційне забезпечення, інформаційний ресурс, інформаційне суспільство  
 2. Ляшевська О. І. Інноваційна діяльність як об‘єкт державного регулювання
  Анотація.  Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності інновацій та iнновацiйної дiяльностi. Обґрунтовано необхідність державного регулювання iнновацiйної сфери.
  Ключові слова:  iнновації, інноваційний процес, iнновацiйна дiяльнiсть, державне регулювання.  
 3. Мороз В. М. Розвиток громадянського суспільства: взаємозобов'язання і взаємовідповідальність між основними учасниками соціального діалогу 
  Анотація. Наведено результати теоретико-методологічного обґрунтування пробле- матики розвитку громадянського суспільства в контексті змісту взаємозобов'я- зань та взаємовідповідальності між основними учасниками соціального діалогу. Визначено місце та роль довіри у межах політико-правових питань щодо забез- печення розвитку громадянського суспільства. Сформовано висновки щодо узго- дження прав і обов’язків держави та громадянина через призму порушеної про- блематики.
  Ключові слова: громадянське суспільство, взаємозобов'язання, взаємовід- повідальність, довіра до органів влади, держава, суспільство, особистість, ком- петенція.  

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Безверхнюк Т. М., Сенча І. А., Сивак Т. В. Державний механізм антикризового управління на засадах проектного підходу: обгрунтування предметного поля
  Анотація. Доведено актуальність та обґрунтовано доцільність застосування проек- тного підходу для розробки і впровадження ефективних механізмів антикризово- го управління. Визначено предметне поле дослідження державного антикризового проектного управління з конкретизацією наукових завдань та очікуваних резуль- татів. 
  Ключові слова: антикризове управління, державний механізм, проектний підхід, стратегії, технології.  
 2. Боклаг В. А., Механізми державного управління земельними відносинами в Україні
  Анотація.  Визначено сутність і структуру механізмів державного управління земель- ними відносинами; встановлено пріоритетні напрями розвитку земельних відно- син на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів землекористування в Україні; запропоновано стимули до збалансованого використання та охорони земель в Україні.
  Ключові слова: державне управління, земельні відносини, збалансоване зе- млекористування, сталий розвиток, механізми управління земельними відносина- ми.  
 3. Дєгтяр А. О. Моделювання у системі прийняття державних інноваційних рішень
  Анотація. Розглядається процес моделювання системи прийняття інноваційних рі- шень у державному управлінні, обґрунтовується доцільність пошуку нових підхо- дів до забезпечення якісних державних інноваційних рішень, пропонується алго- ритм реалізації авторського підходу до вибору того чи іншого варіанту рішення. 
  Ключові слова: моделювання, інноваційне рішення, органи державного управління, алгоритм, інновації, інвестиції, об’єкт інвестування, розподіл інвес- тиційних ресурсів.  
 4. Круглов В. В. Правовий механізм забезпечення державно-приватного партнерства
  Анотація.  Здійснено аналіз основних проблем правового механізму регулювання дер- жавно-приватного партнерства. Внесено пропозиції щодо шляхів вдосконалення правового механізму в процесі розвитку державно-приватного партнерства. 
  Ключові слова: державно-приватне партнерство, приватний сектор, державний сектор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, механізм.  
 5. Кузнякова Т. В., Моделювання як аналітичний метод у державному управлінні
  Анотація. Визначено сутність, зміст, значення моделювання як аналітичного методу в державному управлінні. 
  Ключові слова: державне управління, моделювання, аналітичний метод.  
 6. Майстро С. В. Особливості формування та реалізації державної продовольчої політики в Україні
  Анотація. Виокремлено проблемні аспекти та протиріччя державної продовольчої політики в Україні; визначено основні напрями удосконалення механізму форму- вання та реалізації державної продовольчої політики в Україні. 
  Ключові слова: державна продовольча політика; механізм державного ре- гулювання; індикативне планування; нетарифне регулювання.  
 7. Парфьонов І. В. Організаційний механізм забезпечення проектної діяльності у сфері регіонального розвитку
  Анотація. Визначено особливості розробки програмних документів та реалізації про- ектів регіонального розвитку, досліджено організаційний механізм проектної дія- льності в органах публічної влади, обґрунтовано три основних рівні організаційної структури управління публічними проектами у сфері регіонального розвитку. 
  Ключові слова: регіональний розвиток, проект, програма, механізм управ- ління проектом, організаційний механізм проектного управління.  
 8. Ревенко О. В. Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави в сучасних умовах
  Анотація. Досліджено особливості перетворення податкової системи держави з урахуванням її впливу на ефективність стратегічної і тактичної податкової по- літики держави в сучасних умовах. 
  Ключові слова:податкова система, податкова політика держави, рефо- рмування податкової системи, ефективність податкової політики.  
 9. Бухтатий О. Є., Радченко О. В. Еволюція українського законодавства про електронне урядування: проблеми і перспективи
  Анотація.  Здійснено хронологічний аналіз етапів формування українського законодав- ства про електронне урядування та визначено механізм реального запровадження в Україні елементів електронного уряду. 
  Ключові слова: електронний документ, електронне урядування, електрон- ний цифровий підпис.  
 10. Єлагін В. П Інституціональні перетворення як основа ефективного розвитку головних ресурсних сфер держави
  Анотація.  На основі положень теорії інституціональних матриць опрацьовані напря- ми реалізації структурних перетворень головних ресурсних сфер держави шляхом модифікації базових інститутів суспільства, уведено поняття "інституціональ- ний потенціал" соціального інституту. 
  Ключові слова:інституціональні перетворення, соціальний інститут, мо- дифікація, трансакція, трансплантація.  

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

 1. Древаль Ю. Д. Механізми державного управління вищою освітою в україні: проблеми формування та вдосконалення
  Анотація. Статтю присвячено механізмам державного управління, на основі яких має здійснюватися регулювання та вдосконалення системи вищої освіти в Украї- ні. Визначено перелік конкретних чи "цільових" механізмів державного управління вищою освітою. Окреслено сутність механізмів, сукупно спрямованих на досяг- нення такого рівня вищої освіти, що передбачає перетворення набутих знань на здатність людини до професійної та водночас творчої діяльності.
  Ключові слова:вища освіта, державне управління, механізми державного управління, організація вищої освіти, управлінський вплив.  
 2. Карамишев Д. В. Перспективи запровадження ступеневої підготовки фахівців за  освітньо-професійною программою "Публічне адміністрування" в Україні
  Анотація.  Досліджено перспективи запровадження в Україні ступеневої підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Публічне адміністрування". 
  Ключові слова: фахівці, підготовка, освітньо-професійна програма, публі- чне адміністрування.  
 3. Мерзляк А. В., Тахтаджиєва Н. І. Концептуальні підходи до державно-громадського управління вищою освітою
  Анотація.  Розглянуто науково-теоретичні питання державно-громадського управ- ління освітою. Розкрито основні концептуальні підходи до державно- громадського управління, такі як концепція адаптивного управління, ідея "соціа- льної держави", концепція соціального партнерства тощо. Обґрунтовано їх за- стосування до управління вищою освітою. 
  Ключові слова: державно-громадське управління, вища освіта, концепту- альні основи, механізми, громадянське суспільство, соціальна держава.  
 4. Пархоменко-Куцевіл О. І. Принцип легітимності в системі управління персоналом державної служби України
  Анотація.  Проаналізовано поняття управління персоналом, принцип легітимності, кадрові технології в системі державної служби, інструменти формування та ро- звитку персоналу, методи, технології в системі управління персоналом державної служби. Здійснено аналіз нормативно-правової бази України, що регулює відбір кадрів, мотивацію, адаптацію, підготовку та підвищення кваліфікації, кар‘єрне зростання, формування кадрового резерву. Визначено процедури, технології, ме- ханізми, які застосовуються в системі управління персоналом державної служби, та не визначені чинними нормативними актами України. Запропоновано шляхи вирішення проблеми застосування принципу легітимності в системі управління персоналом державної служби. 
  Ключові слова:державна служба, легітимність, кадрові технології, від- бір кадрів, мотивація, адаптація, підготовка і підвищення кваліфікації, форму- вання кадрового резерву.  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

 1. Куліш П. Ю., Стрельцов В. Ю. Досвід харківської області в залученні, використанні та моніторингу міжнародної допомоги
  Анотація.  Здійснено аналіз роботи місцевих органів державної влади, органів місцево- го самоврядування у сфері залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги Харківській області. Визначено основні напрями подальшого розвитку співпраці з міжнародними організаціями в Харківській області. 
  Ключові слова:міжнародна допомога, місцеві органи державної влади, донори, територіальна громада, управління проектом.  
 2. Лозинська Т. М Соціально-економічні аспекти розвитку сільських громад: орієнтири для зміни державної політики
  Анотація.  Проаналізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з проблем децентралізації через призму розвитку сільських громад. Встановлено причинно- наслідковий зв’язок між економічними зрушеннями в сільському господарстві та деструктивними процесами в соціальній сфері сільських населених пунктів. Наве- дено аргументи щодо надання пріоритетності вкладень у людський капітал у межах реалізації державної політики розвитку сільських громад. 
  Ключові слова:сільська громада, децентралізація, соціальний та економі- чний розвиток, самодостатність, людський капітал, державна політика.  

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

 1. Мельниченко О. А. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: сутність та засоби державного управління
  Анотація.  Виділено складові надзвичайних ситуацій; дістало подальшого розвитку поняття "надзвичайні ситуації техногенного характеру"; проаналізовано підходи до тлумачення змісту державного управління у цій царині; удосконалено перелік засобів державного управління техногенною безпекою. 
  Ключові слова: державне управління, надзвичайні ситуації, складові, тех- ногенні катастрофи, засоби.  
 2. Ромін А. В. Напрями міжнародного співробітництва у сфері державного управління запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій.
  Анотація. Розкрито основні складові міжнаpoднoгo cпівpoбітництва у cфepі держа- вного управління запoбіганням та ліквідацією надзвичайних cитуацій. Виділено найважливіші напpями розвитку міжнародного cпівpoбітництва.
  Ключові слова: державне управління, міжнародне співробітництво, стратегія, запобігання, ліквідація, надзвичайна ситуація.  

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ   

 1. Кулєшов М. М. Росоха В. О. Сучасні виклики для державної політики у сфері цивільного захисту в Україні
  Анотація.  Окреслено загальні підходи до формування нової системи захисту населен- ня та територій від надзвичайних ситуацій, її складу; визначено пріоритетні на- прями державної політики у сфері цивільного захисту та механізми їх реалізації, врахування яких дозволить підвищити рівень надійності єдиної державної сис- теми цивільного захисту. 
  Ключові слова: цивільний захист, державна політика, система, структу- ра, надзвичайна ситуація, безпека.