ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 1. Голеніщева Є. Ю. Теоретичні засади державної інвестиційної політики
  Анотація.  У статті розглядається сутність та зміст державної інвестиційної політики, представлені в сучасній українській та зарубіжній літературі. Запропоновано власне визначення поняття державна інвестиційна політика.
  Ключові слова: інвестиції, державна інвестиційна політика, інвестиційна діяльність. 
 2. Дацій Н. В. Науково-методологічні підходи до державного управління розвитком фізичної культури і спорту
  Анотація. Науково обґрунтовується необхідність використання програмно-цільового та системного підходів до державного управління розвитком фізичної культури та спорту. 
  Ключові слова:державне управління, програмно-цільовий і системний підходи, фізична культура і спорт.
 3. Заскалкін А. С. Державно-приватне партнерство: сутність, форма та зміст
  Анотація. У статті розглянуто основні ознаки державно-приватного партнерства та з’ясовано його сутність, форми та зміст. 
  Ключові слова: держава, приватний бізнес, взаємодія, приватизація, державне управління, державно-приватне партнерство. 
 4. Ковальчук В. Г. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення регіонального розвитку
  Анотація.  Розглянуто теоретико-методологічні підходи до розуміння поняття, змісту та сутності регіонального розвитку. З’ясовано, що нині регіони стають новими просторами для побудови політики в якості систем дії і самостійними учасниками глобального порядку. Визначено посилення ролі регулятивної діяльності регіональних інститутів розвитку, до яких відносяться органи влади. Удосконалено методологічні засади управління регіональним розвитком. 
  Ключові слова: теоретико-методологічні підходи, регіональний розвиток, державне управління. 
 5. Майстро С. В. Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві
  Анотація.  Розглянуто сутність та зміст публічно-приватного партнерства. Зясовано роль публічно-приватного партнерства як інструменту державного регулювання розвитку підприємництва. Обґрунтовано напрямки вдосконалення механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві. 
  Ключові слова: державне управління, публічно-приватне партнерство, підприємництво, механізм публічно-приватного партнерства. 
 6. Нікулін К. О. Теоретико-історичні засади державного управління реформуванням військових комісаріатів
  Анотація.  В статті досліджуються теоретичні засади становлення та функціонування військових комісаріатів як місцевих органів військового управління в загальній системі мобілізаційних та призовних органів держави. 
  Ключові слова: місцеве військове управління, адміністративно-командна система, виконавча влада. 
 7. Ульянченко Ю. О., Косенко А. В. Проблеми формування інвестиційного клімату України
  Анотація. В статті розглянуто фактори формування інвестиційного клімату країни та галузей економіки. Проаналізовано динаміку інвестиційної привабливості України. Визначена необхідність зовнішнього інвестування у економіку країни на сучасному етапі її розвитку. Досліджено основні перешкоди для іноземних інвестицій в Україну, а також розглянуто шляхи залучення іноземних інвестицій у країну та основні можливості покращення інвестиційного клімату в Україні. 
  Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, іноземні інвестиції, інвестиційна політика, сприятливі умови інвестування. 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 
 1. Антонов А. В. Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності
  Анотація. У статті розглянуто механізми державного регулювання процесу активізації академічної мобільності та запропоновано інструментарій забезпечення подальшого розвитку національної системи освіти задля входження України у європейський та світовий освітній простір як гідного і рівноправного члену співтовариства. 
  Ключові слова: мобільність, мобільність особистості, академічна мобільність, державне регулювання процесу активізації академічної активності. 
 2. Беззубко Л. В. Развитие общественной экспертизы и контроля за деятельностью органов власти
  Анотація.  Проаналізовано напрями вдосконалення механізмів громадської експертизи, контролю за діяльністю органів влади та місцевого самоврядування. 
  Ключові слова: громадська експертиза, громадський контроль, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
 3. Білотіл О. М. Роль дієвого механізму державного управління в активізації процесів розвитку туристичної індустрії
  Анотація. У статті визначено роль державного управління в туристичній індустрії в сучасних умовах з урахуванням можливих проблем, що можуть бути спричинені його відсутністю з прийняттям до уваги пріоритетних напрямків державної політики у сфері туризму та курортів. Зазначено, що державне управління в туристичній індустрії реалізується через відповідний дієвий механізм. 
  Ключові слова: державне управління, активізація, туристична індустрія, механізм державного управління, державна політика у сфері туризму та курортів, пріоритетні напрямки.
 4. Волошин О. Л. Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в України
  Анотація. Проаналізовано проблемні аспекти розвитку альтернативної енергетики в Україні. Визначено результативність існуючих механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні. Визначено напрямки удосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні. 
  Ключові слова: механізми державного регулювання, альтернативна енер- гетика, «зелений» тариф, сервісна енергетична кооперація. 
 5. Denisyuk O. V., Shvedun V. O. Complex analysis of Ukrainian state financial security in present conditions
  Анотація.  У статті представлено комплексний аналіз фінансової безпеки України в сучасних умовах. Зокрема, в роботі було виконано оцінку зовнішніх і внутрішніх по- гроз фінансовій безпеці держави. Крім того, проведено аналіз нормативно- пра- вового й організаційного забезпечення державної фінансової безпеки в Україні. Також було розроблено шляхи вдосконалення системи національної фінансової безпеки. 
  Ключові слова:державна фінансова безпека, аналіз, погрози, нормативно- правове й організаційне забезпечення, система фінансової безпеки держави. 
 6. Дєгтяр А. О., Соболь Р. Г. Правова спрямованість державного регулювання розвитку страхового ринку в Україні
  Анотація. У статті проаналізована нормативно-правова база у сфері страхування, виявлені негативні і позитивні риси впливу держави на розвиток страхового рин- ку в Україні, з’ясовано основні підходи до їх вдосконалення. 
  Ключові слова: ринок страхування, страхове законодавство, страхові брокери, проблеми ринку страхування.
 7. Євдокімов В. А. Розвиток електроенергетичної галузі в Україні: сучасний стан і механізми державного регулювання
  Анотація. У статті подано результати наукового дослідження особливостей право- вого й організаційного механізмів державного регулювання розвитком електрое- нергетичної галузі в Україні. Виявлено недоліки їх функціонування. 
  Ключові слова: механізми державного регулювання, електроенергетична галузь, реформування. 
 8. Луценко Т. О. Механізми економічного становлення наукових досліджень в Україні
  Анотація. У статті проаналізовано ситуацію, яка склалася в державі у зв'язку з фінансуванням науки внз. Модернізація системи вищої освіти і підвищення ефективності інтеграційних процесів в науково-освітньому комплексі України вимагають особливої уваги до проблем науки внз. Сектор науки внз покликаний забезпечити взаємозв'язок фундаментальної освіти з можливостями гнучкого реагування на потреби фінансування по актуальних для країни наукових напрямах, зацікавлювати фахівців і вчених в розвитку своїх наукових знань і здібностей. 
  Ключові слова: механізми державного регулювання, державне фінансування, наукові дослідження. 
 9. Мерзляк А. В., Скрябіна Д. С. Перспективи вдосконалення механізму державної підтримки експортоорієнтованого бізнесу в Україні
  Анотація. У статті обґрунтовано сутність категорії «експортоорієнтований бізнес». Розкрито досвід реалізації механізму державної підтримки вітчизняних експор- терів. Здійснено аналіз умов ведення бізнесу в Україні та країнах ЄС. Досліджено проблеми малого, середнього та великого експортоорієнтованого бізнесу в умовах 110 євроінтеграції. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму його державної підт- римки в Україні. 
  Ключові слова: механізми, державна підтримка, експортоорієнтований бізнес, умови ведення бізнесу.
 10. Олениченко Ю. А., Соболь О. М., Долгодуш М. М. Аналіз результативності впливу механізмів державного управління на процес поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх формування
  Анотація. В даній роботі, спираючись на принципи системного підходу, розглянуто наявні небезпеки процесу поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх утворення. Запропоновано метод всебічного аналізу процесів поводження з твердими побутовими відходами, що враховує результативність впливу на дані процеси механізмів державного управління. 
  Ключові слова: безпека, тверді побутові відходи, механізми державного управління. 
 11. Улида В. Ю. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  Анотація. У статті досліджено особливості функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, охарактеризовано складові системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Також виділено компоненти зовнішньоекономічної політики держави як основи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
  Ключові слова:система державного регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна політика держави, міжнародна торговельна політика. 
 12. Шведун В. О. Аналіз недотримань рекламного законодавства України
  Анотація. В статті здійснено структурний аналіз недотримань вимог щодо порядку розміщення зовнішньої реклами за результатами статистичних даних комунального підприємства. Також проведено компонентний аналіз недотримань рекламного законодавства телевізійними та радіоканалами за результатами щорічного звіту органу державного контролю рекламної діяльності. 
  Ключові слова: недотримання рекламного законодавства, зовнішня реклама, телевізійні та радіоканали, моніторинг. 

 

ІНСТИТУТИ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 1. Колєнов О. М. Зарубіжний інструментарій державної екологічної політики
  Анотація. У статті досліджено кращі зарубіжні практики щодо вироблення та застосування новаційного інструментарію державної екологічної політики. 
  Ключові слова: державна політика, інструменти впливу, екологічна безпека. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

 1. Барабаш Г. О. Правове регулювання проходження державної служби в органах ДСНС
  Анотація. У статті проведено аналіз адміністративно-правових засад проходження державної служби в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, встановлено специфічні ознаки державної служби в органах Державної служби України з надзвичайних ситуацій та деякі проблемні питання її проходження. 
  Ключові слова: державна служба, правове регулювання, органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вступ до державної служби, заохочення, кар'єра державних службовців, звільнення державних службовців. 
 2. Мороз С. А. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників
  Анотація.  В статті подаються результати теоретичного обґрунтування необхідності участі держави у формуванні та розвитку трудового потенціалу ВНЗ шляхом визначення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників. Крім того, стаття містить результати критичного аналізу змісту Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів, а також пропозиції щодо удосконалення його змісту. 
  Ключові слова: державне регулювання, вік науково-педагогічних працівників, трудовий потенціал ВНЗ, система вищої освіти, умови розвитку трудових можливостей вчених, правовий механізм державного управління. 
 3. Пугач А. М. Основні положення механізму відтворення людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України
  Анотація. Визначено основні концепції розвитку аграрного потенціалу згідно досвіду європейських країн. Надано характеристику економічному та соціальному потенціалам сільських територій. Визначено основні групи чинників, що впливають на сільськогосподарську зайнятість. Наведено статистичні данні щодо фінансового результату від основної діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано основні напрями державного сприяння відтворенню людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України. 
  Ключові слова: аграрний ресурсний потенціал, аграрна сфера, аграрний сектор, людські ресурси, сільськогосподарські підприємства, економічний потенціал, аграрне виробництво, сільські території, соціальний потенціал, сільськогосподарська зайнятість. 
 4. Харламова Ю. Є. Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту
  Анотація. Проаналізовано функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту, досліджено законода- вчу систему нормативно-правової складової правового механізму та побудовано процес реалізації даного механізму. Визначено, що в процесі реалізації правового механізму державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту беруть участь органи державної влади на всіх рівнях управління, а саме: на вищому, центральному та регіональному. 
  Ключові слова:правовий механізм державного управління, підготовка фахівців служби цивільного захисту, державне управління у сфері цивільного захисту.

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
 1. Беззубко Б. І. Характеристика державного механізму планування розвитку територій в Україні
  Анотація. У статті проаналізовані результати дослідження розвитку стратегічного планування територій в Україні міст. Була здійснена класифікація існуючих підходів при розробці стратегічних документів. Дослідження стратегічного планування на місцевому рівні було проведено на основі вивчення офіційних сайтів органів місцевого самоврядування найбільших міст України. Під час аналізу в якості основних проблем стратегічного планування були визначені такі: відсутня уніфікація методів та методик стратегічного планування; немає Положення щодо моніторингу та корегуванню стратегічних планів. 
  Ключові слова: територія, стратегічне планування, план. 
 2. Кінщак А. В. Світовий досвід формування політики регіонального розвитку
  Анотація. Досліджено сучасні ефективні зарубіжні механізми державного регулювання регіонального розвитку. Здійснено аналіз системи управління регіональним розвитком в зарубіжних країнах. Визначено моделі політики регіонального розвитку в країнах Європи. 
  Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, державна регіональна політика, європейська інтеграція, моделі регіонального розвитку, механізми реалізації державної регіональної політики.  
 3. Лукиша Р. Т. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах ризиків як об’єкт державного управління
  Анотація.   статті запропоновано підходи до визначення ризиків соціально- економічного розвитку регіонів – аксіологічний, гносеологічний, системний і ситуаційний. Доведено, що державна політика розвитку регіонів має реалізовуватися за допомогою системи управління ризиками, до якої належать суб’єкт, об’єкт, функції, заходи, принципи тощо.
  Ключові слова: державна політика, соціально-економічний розвиток, регіон, ризики. 
 4. Ляшевська О. І. Система державної політики сталим розвитком регіону
  Анотація. Запропоновано концептуальні підходи до удосконалення системи державної політики регіональним розвитком та її реалізація в контексті державної політики сталого регіонального розвитку. Визначено сутність і основні складові системи управління сталим розвитком регіону. 
  Ключові слова: система державної політики, державні механізми управління регіональним розвитком, сталий розвиток. 
 5. Мамедов С. А. Поняття та зміст механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки
  Анотація. У статті запропоновано підходи до визначення ризиків соціально- економічного розвитку регіонів – аксіологічний, гносеологічний, системний і ситуаційний. Доведено, що державна політика розвитку регіонів має реалізовуватися за допомогою системи управління ризиками, до якої належать суб’єкт, об’єкт, функції, заходи, принципи тощо. 
  Ключові слова: державна політика, соціально-економічний розвиток, регіон, ризики. 
 6. Pomaza-Ponomarenko А. L. Guidelines of the improvement of the state policy of territorial development 
  Анотація.Здійснено аналіз правового забезпечення державної регіональної політики, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Визначено основні тенденції й орієнтири цього реформування та територіального розвитку. 
  Ключові слова: державна політика, удосконалення, органи влади, територія. 

 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
 1. Мельниченко О. А., Ященко О. А., Гада О. Б. Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільного захисту України
  Анотація. Охарактеризовано елементи державної кадрової політики в ЄДСЦЗ України. Удосконалено класифікацію її ознак. Забезпечено подальший розвиток розуміння ієрархії вимог до особового складу ДСНС України на різних етапах їхньої кар’єри. Визначено пріоритетні напрями подальшого розвитку державної кадрової політики в ЄДСЦЗ України. 
  Ключові слова: держава, кадрова політика, ДСНС України, система цивільного захисту, кар’єра, пріоритетні напрями. 

 

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 1. Кулєшов М. М., Руденко С. Ю. Щодо розробки нової конфігурації та механізмів державного управління системи забезпечення пожежної безпеки в Україні
  Анотація. В статті запропоновані нові підходи до побудови окремих складових частин системи забезпечення пожежної безпеки міст та населених пунктів України і механізми їх реалізації в основу якої покладається розбудова місцевої і добровільної пожежної охорони та підвищення ролі і міста з цього питання місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування що дозволить, у разі їх запровадження, вирішити проблему протипожежного захисту малих населених пунктів України.
  Ключові слова: пожежна безпека, пожежна охорона, система забезпечення пожежної безпеки, органи влади, підрозділи.