1. Алієва П. І. Аналіз сутності поняття «державна освітня політика»
  Анотація. Визначено сутність та проаналізовано поняття «державна освітня політика». Розглянуто завдання, суб’єкти та основні риси державної освітньої політики України. 
  Ключові слова: державна освітня політика, система освіти, елементи оцінювання, освітні тенденції, освітній простір.

 2. Красников Є. В. Генезис та структура нормативно-правового регулювання державного оборонного замовлення в Україні 
  Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретичних, законодавчих та практичних основ регулювання державного оборонного замовлення та підвищенню ефективності застосування законодавства України в даній сфері.
  Ключові слова: національна безпека, оборонна сфера, військовий потенціал, Збройні Сили України, оборонно-промисловий комплекс, державне оборонне замовлення, озброєння та військова техніка.

 3. Мороз С. А. Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу 
  Анотація. В статті наведено результати аналізу категоріального змісту університетської автономії та розглянуто її компетенцію щодо трудового потенціалу вищого навчального закладу, як об’єкту державного управління. Стаття містить теоретичні узагальнення щодо можливості діалектичного поєднання напрямів реалізації державного управління розвитком вищої освіти та автономії ВНЗ в контексті їх впливу на ефективність функціонування інституції університету і її трудових можливостей. Крім того, в статті опрацьовано висновки щодо місця та ролі державного управління та університетської автономії у формуванні та розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу.
  Ключові слова: державне управління, університетська автономія, академічна свобода, трудовий потенціал вищого навчального закладу, відповідальність ВНЗ, державний устрій, компетенція органів державної влади.

 4. Полторак С. Т. Контроль як функція державного управління освітньою діяльністю у ВНЗ Збройних Сил України 
  Анотація. Розкрито сутність, зміст та значення контролю як функції державного управління освітньою діяльністю у вищих навчальних закладах Збройних Сил України. 
  Ключові слова: контроль, державне управління, освітня діяльність, вища військова освіта, якість військової освіти.

 5. Ахмедова О. О. Можливості використання міжнародного досвіду державного регулювання у сфері туризму в Україні 
  Анотація. У роботі розглянуто міжнародний досвід та моделі державного регулювання у сфері туризму. Проаналізовано основні законодавчі акти в досліджуваній сфері та можливі перспективи удосконалення механізму державного регулювання розвитку туризму в Україні.
  Ключові слова: державне регулювання, туризм, міжнародний досвід, розвиток, механізм, модель.

 6. Бородін О. Д. Світовий досвід впливу держави на розвиток економіки 
  Анотація. У статті розглядається державне регулювання в рамках економічної історії, узагальнюється зарубіжний досвід державного втручання в економіку. Визначено, що економічна неефективність притаманна не тільки ринковим механізмам, але і державному втручанню в економіку. 
  Ключові слова: державне регулювання економіки, зарубіжний досвід, державний сектор, «провали» ринкової економіки і державного сектора.

 7. Дєгтяр А. О., Соболь Р. Г. Страхування як механізм зменшення ризиків у процесі державного регулювання
  Анотація. У статті проведено аналіз визначення поняття «ризик». Виявлено особливості взаємозв’язку страхування та державного регулювання. З’ясовано принципи, згідно з якими діє механізм зменшення ризиків у процесі державного регулювання.
  Ключові слова: ризик, страховий ринок, державне регулювання, механізм зменшення ризиків, прийняття раціональних управлінських рішень.

 8. Древаль Ю. Д. Механізми управління конфліктами у сфері публічних відносин
  Анотація. Статтю присвячено особливостям конфліктної взаємодії у сфері публічних відносин. Обґрунтовано значущість механізмів у сфері протікання та розв’язання конфліктів на локальному рівні. Наголос зроблено на конкретних управлінських механізмах, які мають охоплювати усі прояви та стадії розвитку конфліктної взаємодії.
  Ключові слова: конфлікт в організації, конфліктна взаємодія, механізми управління конфліктами, організація, публічна служба, управління конфліктами.

 9. Івашова Л. М., Шатрова К. І. Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції 
  Анотація. Розширення географії та структури міжнародної торгівлі вимагає відповідного розвитку транспортно-логістичного забезпечення. Особливо актуальною ця проблема є для України, яка географічно знаходиться на перехресті міжнародних транспортних коридорів. Основні проблеми та пропозиції щодо вдосконалення транспортно-логістичної системи України в умовах європейської інтеграції висвітлено в даній статті.
  Ключові слова: транспортне забезпечення, логістика, транспортно-логістична система, міжнародні транспортні перевезення, експорт, імпорт, транзит. 

 10. Карпеко Н. М. Застосування економічного механізму державного реформування середньої освіти
  Анотація. У статті проаналізовано застосування економічного механізму державного реформування середньої освіти. Дослідження організаційно-економічного механізму в загальній середній освіті придбаває особливу актуальність в наші дні, коли не припиняються спори з приводу реформи (чи модернізації) системи освіти. Вони ведуться як серед управлінців (не лише системи освіти), так і в академічних кругах. 
  Ключові слова: економічний механізм державного реформування, середня освіта, реформування освіти.

 11. Коврегін В. В. Економічні механізми забезпечення інноваційного розвитку вищого навчального закладу 
  Анотація. У статті проаналізовані механізми і науково-методичні принципи організації і вдосконалення економічної підтримки інноваційного розвитку освітньої діяльності вищого учбового закладу і підвищення її ефективності. Розкрито сутність організації інноваційного розвитку вищого навчального закладу, визначено принципи і пріоритети економічної підтримки такого режиму розвитку. 
  Ключові слова: механізми державного управління, вищі навчальні заклади, економічна безпека.

 12. Мельниченко О. А. Зайнятість населення: сутність, форми, механізми державного регулювання
  Анотація. Уточнено сутність поняття "зайнятість населення". Вдосконалено класифікацію форм зайнятості. Охарактеризовано активну та пасивну політику зайнятості. Конкретизовано перелік специфічних засобів (у межах традиційних механізмів) державного регулювання зайнятості населення. 
  Ключові слова: зайнятість населення, сутність, форми, політика зайнятості, засоби, механізми, державне регулювання.

 13. Олениченко Ю. А., Соболь О. М., Клімчук Ю. В. Формування методологічних основ удосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами 
  Анотація. В роботі, спираючись на теоретичні засади системного аналізу, запропонована інноваційна процедура вдосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами, що дозволить у подальшому сформувати ефективні, з урахуванням сучасних загальносвітових вимог до екологічної та техногенної безпеки, загальнодержавну, регіональну та територіальну програми розвитку даної галузі.
  Ключові слова: тверді побутові відходи, механізми державного управління, техногенна та екологічна безпека.

 14. Степанов В. Ю. Державне регулювання транспортною сферою 
  Анотація. У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення випереджальних темпів розвитку громадського транспорту. яке зумовлене соціально-економічною спрямованістю результатів роботи транспорту. Основну увагу в роботі автор приділяє формам і методам державного регулювання транспортної сфери на сучасному етапі, в тому числі адміністративні методи державного регулювання, які мають силу наказу, примусу, жорсткого обмеження, спираються на суворе виконання законодавчих норм і забезпечують захист інтересів прав споживачів. Автором зроблено висновок, що регулювання транспортної сфери – це створення правомочними зовнішніми і внутрішніми структурами комплексу умов формування адекватних соціально-економічних відносин для забезпечення цілеспрямованого розвитку транспортної системи, що має високу соціальну значимість.  
  Ключові слова: транспорт, сфера, державне регулювання, механізм.

 15. Хмирова А. О. Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України 
  Анотація. Здійснено аналіз організаційного механізму державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України. Розкрито проблемні аспекти організаційного механізму виховних процесів та внесено пропозиції щодо шляхів їх вдосконалення на державному рівні.
  Ключові слова: організаційний механізм, виховний процес, виховна ситуація, культурний розвиток, управлінські процеси.

 16. Шведун В. О. Уніфікація механізмів державного регулювання в сфері рекламної діяльності 
  Анотація. В статті запропоновано модель уніфікації державного регулювання в сфері рекламної діяльності на основі дослідження передумов втручання держави в процеси, що відбуваються на ринку реклами.
  Ключові слова: уніфікація, державне регулювання, сфера рекламної діяльності, модель.

 17. Копанчук В.О. Інформаційна безпека як складова національної безпеки україни: сучасні виклики та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам
  Анотація. У статті досліджено проблему інформаційної безпеки України та захисту національного інформаційного простору від негативних пропагандистсько-маніпулятивних інформаційно-психологічних впливів. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності поняття інформаційна безпека; всебічно досліджено види реальних і потенційних інформаційних загроз для медіапростору України, охарактеризовано специфіку експансіоністської політики Російської федерації проти України; надано практичні рекомендації щодо вдосконалення державної інформаційної політики та створення ефективної системи інформаційної безпеки України.
  Ключові слова: інформаційна безпека України, інформаційні загрози, національний інформаційний простір, інформаційно-психологічні впливи, інформаційна експансія, інформаційні війни та операції.

 18. Голеніщева Є. Ю. Особливості формування та реалізації державної інвестиційної політики в різних країнах світу
  Анотація. У статті розглядається зміст та особливості державної інвестиційної політики у різних країнах світу. Наведені відмінні особливості державної інвестиційної політики зарубіжних країн. Запропоновано шляхи застосування досвіду державної інвестиційної політики різних країн для удосконалення української інвестиційної політики. 
  Ключові слова: державна інвестиційна політика, інвестиційні компанії, державна інвестиційна діяльність, іноземний капітал, інвестиційна сфера, інвестиційна модель, прямі інвестиції.

 19. Дєгтяр А. О., Гончаренко М. В. Напрямки державної політики у сфері реформування електро-енергетичної галузі в Україні
  Анотація. З урахуванням світового досвіду обґрунтовано шляхи реформування оптового ринку електроенергії в Україні. Першочерговими напрямками визначено перехід до моделі двосторонніх контрактів з балансуючим ринком, приватизацію об’єктів енергетики, вдосконалення процедур ціно- та тарифоутворення.
  Ключові слова: електроенергетика, оптовий ринок електроенергії, енергоринок, ринкові механізми, приватизація, конкуренція.

 20. Дєгтяр А. О., Євдокімов В. А. Обґрунтування підходів до розробки стратегії забезпечення розвитку електроенергетичної галузі України
  Анотація. У статті обґрунтовано методичні підходи до розробки стратегії забезпечення розвитку електроенергетичної галузі в Україні, зокрема усунення перехресного субсидіювання.
  Ключові слова: державне регулювання, електроенергетична галузь, реформа, стратегія, органи публічної влади.

 21. Колєнов О. М. Сутність екологічної політики в контексті державного управління
  Анотація. У статті визначено сутність екологічної політики як об’єкта державного управління.
  Ключові слова: державне управління, екологічна політика, об’єкт впливу, екологічна безпека.

 22. Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації
  Анотація. У статті розкриваються проблеми інформаційного забезпечення органів публічної влади та їх вплив на національну безпеку держави. Підкреслюється роль глобалізаційних процесів у формуванні інформаційного суспільства. Аналізуються головні напрямки та прорахунки державної інформаційної політики в контексті національної безпеки держави.
  Ключові слова: інформаційне забезпечення, глобалізаційні процеси, інформаційна політика держави.

 23. Лашко А. О. Аналіз решітка/група як інструмент деліберативного аналізу державної політики
  Анотація. Розглянуто особливості аналізу решітка/група. Проаналізовано вживання аналізу решітка/група як інструменту деліберативного аналізу державної політики, що враховує культурні особливості.
  Ключові слова: аналіз решітка/група, деліберативний аналіз, державна політика, культурна теорія.

 24. Луценко С. М. Особливості реалізації молодіжної політики в Україні та за кордоном: управлінський аспект
  Анотація. В статті охарактеризовано специфіку реалізації молодіжної політики в зарубіжних країнах та в Україні. Проаналізовано закордонний досвід здійснення молодіжної політики та визначено основні напрями формування й реалізації молодіжної політики в Україні.
  Ключові слова: моделі молодіжної політики, державна молодіжна політика, молодь, молодіжний рух.

 25. Соловйов С. Г. Основні характеристики стратегічних комунікацій
  Анотація. Проаналізовано визначення та основні характеристики стратегічних комунікацій, висловлені західними теоретиками та практиками. Особлива увага приділяється засадничим документам НАТО, Міноборони США, експертних структур, в яких розглядається питання. Виявлено відсутність узгодженої дефініції. Сформульовано базові принципи стратегічних комунікацій та запропоновано авторське визначення.
  Ключові слова: стратегічні комунікації, стратегічна мета, національні цілі, зацікавлені сторони, залучення, інформаційні впливи, скоординованість.

 26. Улида В. Ю. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики в європейських країнах: досвід і перспективи
  Анотація. В статті здійснено дослідження досвіду та перспектив державного регулювання в сфері електроенергетики в європейських країнах. Зокрема, здійснено огляд особливостей функціонування європейських інституційних структур, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність в сфері електроенергетики. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики в європейських країнах. Визначено типи моделей електроенергетичного ринку в країнах Європейського Союзу.
  Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, сфера електроенергетики, модель, європейські країни.

 27. Дєгтяр А. О., Бублій М. П. Особливості управління персоналом при проектній організації діяльності
  Анотація. В статі з’ясовано особливості управління персоналом при проектній організації діяльності. Виділено об'єкт, суб'єкт управління персоналом проекту. Визначено функції управління персоналом при проектній організації діяльності.
  Ключові слова: персонал, управління персоналом, система управління персоналом,проектний підхід, проектна організація діяльності.

 28. Pomaza-Ponomarenko А. L. Reformation of the state administration of higher education: Ukrainian and European experience 
  Анотація. У статті проаналізовано стан державного управління вищою освітою в Україні та визначено концептуальні засади, напрями та рівні його реформування відповідно до вимог демократичного врядування.
  Ключові слова: державне управління, вища освіта, реформування, рівні, напрями.

 29. Глуха В. В. Принципи «європейського регіоналізму» в організації системи державного управління та освіти України 
  Анотація. Обґрунтовано доцільність та актуальність формування та розвитку «європейського регіоналізму» в організації системи державного управління України, спираючись на досвід розвитку проміжного (регіонального) рівня управління в європейських державах.
  Ключові слова: європейський регіоналізм, регіональне управління, євроінтеграція, принципи реалізації, регіональний інтерес.

 30. Майстро С. В. Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку регіону 
  Анотація. Визначено теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку регіону. З’ясовано роль державного регулювання у забезпеченні необхідних темпів розвитку регіону. Обґрунтовано напрямки вдосконалення теоретико-методологічних підходів до державного регулювання розвитку регіону.
  Ключові слова: державне регулювання, державне регулювання розвитку регіону, регіон.

 31. Помаза-Пономаренко А. Л., Лукиша Р. Т., Опанасенко Я. О. Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності
  Анотація. У статті запропоновано складники комплексного механізму державної регіональної політики, зокрема, ті, що першими реагують на загрози та мають усувати їх – організаційно-інституційний, інформаційно-комунікативний і соціальний складники. Дослідження їхньої триєдиної природи дозволило системно підійти до визначення засобів, необхідних для реалізації державної політики розвитку регіонів із позиції безпеки.
  Ключові слова: державна політика, складники механізму, розвиток регіонів, ризики.

 32. Григоренко Н. В., Ляшевська О. І. Прийняття управлінських рішень в системі надання державних послуг у сфері цивільного захисту
  Анотація. У статті запропоновано модель системи підтримки прийняття рішень в умовах розподілених масивів інформації з надання державних послуг у сфері цивільного захисту.
  Ключові слова: державні послуги, принцип «єдиного вікна», інформаційна система.

 33. Титаренко А. В. С Методологічні засади державного управління сферою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
  Анотація. Стаття присвячена розкриттю методологічних засад державного управління сферою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, проблемам та механізмам створення стратегії загальнодержавної розвитку цивільного захисту в Україні.
  Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, методологічні засади державного управління сферою захисту, надзвичайна ситуація, сфера захисту населення.

 34. Андреєв С. О. Формування інституціональних засад діяльності органів місцевого самоврядування в Україні як суб’єктів забезпечення цивільного захисту 
  Анотація. Ґрунтуючись на аналізі прийнятих у період незалежності України базових спеціальних законодавчих актів з питань цивільної оборони, захисту населення, територій та інших об`єктів від надзвичайних ситуацій, а також з питань місцевого самоврядування, в статті досліджується процес формування інституціональних засад діяльності органів місцевого самоврядування в Україні як суб`єктів забезпечення цивільного захисту.
  Ключові слова: цивільний захист; цивільна оборона; єдина державна система цивільного захисту України; органи місцевого самоврядування; сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи; надзвичайна ситуація.

 35. Труш О. О., Лєрмонтова Ю. О., Куц Ю. О. Інституційна система Європейського Союзу у галузі боротьби з катастрофами (частина 2) 
  Анотація. У першій частині роботи було розглянуто структуру інституційної системи і функції таких інституцій Європейського Союзу (ЄС,) як Рада ЄС та Європейський парламент у галузі боротьби з катастрофами. Друга частина присвячена дослідженню структури і функцій однієї з основних інституцій ЄС у галузі боротьби з катастрофами – Комісії Європейського Союзу (КЄС).
  Ключові слова: Європейський Союз, інституції ЄС, інституційна система ЄС, катастрофи.