1. Гайду О. В. Державні пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України: науковий огляд наявних і прихованих можливостей 
  Анотація. У статті окреслено національні морські пріоритети України, представлено ретроспективний аналіз морської діяльності в Україні; обґрунтовано можливості відновлення потенціалу галузей морегосподарського комплексу; систематизовано стратегічні напрями розвитку морегосподарського комплексу України.
  Ключові слова: стратегія, розвиток, морегосподарський комплекс, національні морські пріоритети, морська діяльність, морегосподарська діяльність.

 2. Древаль Ю. Д., Шароватова О. П. Глобальні доповіді МОП як чинник державного управління охороною праці 
  Анотація. Систематизовано зміст глобальних доповідей Міжнародної організації праці, в яких розкриваються сучасні принципи і права у світі праці. На основі таких доповідей узагальнено основні заходи щодо заборони найгірших форм дитячої праці, усунення дискримінації на робочих місцях, правових гарантій та ліквідації примусової праці.
  Ключові слова: глобальна доповідь, гідна праця, державне управління охороною праці, дитяча праця, примусова праця, соціальна справедливість, соціально-трудові відносини.

 3. Коврегін В. В. Створення та функціонування молодіжних бізнес-інкубаторів: основні принципи, роль держави і ВНЗ 
  Анотація. Доведена співвідносність підсистем розвитку кадрового й інноваційного потенціалу ВНЗ з функціонально-цільової точки зору, зокрема необхідність створення молодіжних бізнес-інкубаторів. Визначено, що така співвідносність передбачає впровадження принципів адміністративного, інноваційного й регіонального менеджменту.
  Ключові слова: система управління, ВНЗ, розвиток кадрового й інноваційного потенціалу, молодіжний бізнес-інкубатор.

 4. Орленко Я. Ю. Імперативи розвитку туристичної галузі України 
  Анотація. У статті окреслено сутність туризму та його розвиток; представлено, аналіз стану туристичної галузі України; обґрунтовано можливості підвищення потенціалу туристичної галузі; систематизовано стратегічні напрями та заходи розвитку туристичної галузі України. 
  Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристична сфера, внутрішній туризм, міжнародний туризм, розвиток, туристично-рекреаційний потенціал, стратегія.

 5. Полковниченко Д. Ю. Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки регіонів
  Анотація. У статті визначено науково-теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки регіонів.
  Ключові слова: державного регулювання, економічна безпека, регіон, програми, заходи.

 6. Помаза-Пономаренко А. Л., Карпеко Н. М. Управлінсько-методологічний вимір використання соціального й освітнього потенціалу при формуванні безпеки регіонів України
  Анотація. Зважаючи на вимоги часу, у статті запропоновано методологію державного управління соціальним потенціалом і розвитком, підґрунтя якої становлять принципи нового публічного управління, інституціоналізму та крауд-управління.
  Ключові слова: державне управління, соціальний розвиток, регіональна безпека, людський потенціал і капітал.

 7. Проців О. Р. Історико-правовий аналіз державного управління при використанні отруйних речовин у мисливському господарстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст.
  Анотація. У статті висвітлено процес державного регулювання застосування отрути при добуванні хижих та бродячих видів тварин. Проаналізовано вплив громадських організацій і стан правозастосування органів державної влади та місцевого самоврядування в частині державного управління застосуванням отрути при проведенні полювань. Досліджено еволюцію приготування та застосування отруйних речовин при знищенні хижаків у Галичині та проведено компаративний аналіз з іншими країнами.
  Ключові слова: Галичина, мисливські тварини, державне регулювання, отрута.

 8. Шведун В. О. Визначення перспективних тенденцій державного регулювання в сфері рекламної діяльності України
  Анотація. В статті визначено перспективні тенденції державного регулювання рекламної діяльності в Україні. Зокрема, запропоновано послідовність етапів реалізації методичних положень прогнозування перспективної кількості недотримань рекламного законодавства щодо розробки відповідних оптимальних заходів реагування з боку держави. Обґрунтовано вибір методу та моделі прогнозування перспективної кількості недотримань рекламного законодавства. Побудовано безпосередній прогноз перспективної кількості недотримань рекламного законодавства в Україні на прикладі національних телерадіоорганізацій.
  Ключові слова: перспективні тенденції, державне регулювання, недотримання рекламного законодавства, сфера рекламної діяльності.

 9. Алієва П. І. Механізми управління розвитком міжнародного наукового співробітництва України 
  Анотація. Визначено актуальність державної підтримки у сфері міжнародного наукового співробітництва України.
  Ключові слова: міжнародне співробітництво, результати наукових досліджень, захист інтелектуальної власності, наукові асоціації.

 10. Andronov V., Glukha V. Peculiarities of implementation of state environmental policy of Ukraine: main directions 
  Анотація. The paper determines the peculiarities of implementation of the state environmental policy of Ukraine. The main directions of the state policy in the field of environmental protection and nature management, which require constant improvement and compliance with the present, were analyzed and defined.
  Ключові слова: state environmental policy, environmental protection, environmental crisis, balance of nature, greening, directions, incentive mechanisms and responsibility.

 11. Беззубко Л. В., Беззубко Б. І. Удосконалення фінансового механізму діяльності об’єднаних територіальних громад
  Анотація. У статті розглядаються питання вдосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, розмежування видаткових повноважень місцевих бюджетів.
  Ключові слова: фінансовий механізм, територіальні громади, місцеве самоврядування, місцеві бюджети.

 12. Бородін О. Д. Соціально-культурна сфера як об’єкт державного регулювання 
  Анотація. У статті розглядається соціально-культурна сфера як об’єкт державного регулювання. Визначено, основні функції соціально-культурної сфери, суб’єктів та специфіку її державного регулювання, а також пропонуються шляхи покращення даного процесу.
  Ключові слова: державне регулювання, соціально-культурна сфера, функції соціально-культурної сфери, соціальна інфраструктура.

 13. Дєгтяр А. О., Соболь Р. Г. Західноєвропейські принципи організації та регулювання ринку страхових послуг 
  Анотація. У статті проведено аналіз процесів організації та регулювання ринку страхових послуг в країнах Західної Європи. Виявлено, особливості розвитку систем страхування та головних суб’єктів ринку. З’ясовано, принципи згідно з якими діє механізм зменшення ризиків у процесі державного регулювання.
  Ключові слова: страхові послуги, організація процесу державного регулювання, механізм зменшення ризиків, страховий ринок Західної Європи.

 14. Дзюндзюк Б. В. Зарубіжний досвід взаємодії органів влади з громадянами в умовах розвитку інформаційного суспільства 
  Анотація. Проаналізовано особливості взаємодії органів влади з громадянами в інформаційному суспільстві. Узагальнено сучасні зарубіжні практики такої взаємодії в контексті електронного уряду.
  Ключові слова: органи влади, громадяни, інформаційне суспільство, електронний уряд, електронне урядування, сучасні практики, інформаційно-комунікаційні технології.

 15. Кірєєв Д. Б. Вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки в Україні 
  Анотація. У статті на основі запропонованих автором ознак наведено класифікацію механізмів державного управління в інформаційній економіці. Охарактеризовано недержавні механізми проаналізовано основні складові та структуру механізмів державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки.
  Ключові слова: державне управління, економічна система, інформаційна економіка, механізми державного управління.

 16. Ковальчук В. Г. Новації в правовому забезпеченні державного управління у сфері екологічної безпеки України 
  Анотація. Обґрунтовано особливості й тенденції розвитку нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері екологічної безпеки в Україні. З’ясовано, що наразі сформовані засади державної екологічної політики та визначена довготермінова стратегія розвитку у екологічній сфері. Проведений моніторинг нормативно-правової бази довів проблему неузгодженості законодавчих актів у цій сфері. Визначено основні шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення екологічної безпеки держави з позиції новаційності.
  Ключові слова: державного управління, нормативно-правового забезпечення, екологічна безпека.

 17. Марєхін С. В. Всеохоплююче управління якістю в органах влади: особливості впровадження 
  Анотація. Розглянуто особливості всеохоплюючого управління якістю в публічному секторі. Проаналізовано перепони його впровадження в органах влади. Визначено основні риси «модифікованого» всеохоплюючого управління якістю, що є найкращим для впровадження в органах влади.
  Ключові слова: публічне управління, публічний сектор, органи влади, всеохоплююче управління якістю.

 18. Негрич М. М. Формування моделі розвитку інвестиційно-будівельної сфери в Україні 
  Анотація. Зазначено, що капітальне будівництво є провідною сферою національної економіки, без розвитку якої неможливо вирішення життєво важливих завдань відновлення і структурної перебудови матеріальної бази промислового потенціалу і невиробничої сфери України.  
  Ключові слова: капітальне будівництво, конкурентоспроможність регіональної економіки, будівельний ринок, інвестиційно-будівельна сфера, прямі інвестиції.

 19. Омаров А. Е. Екологічна безпека як чинник національної безпеки держави 
  Анотація. У статті автор аналізує поняття екологічна безпека з точки зору антропоцентричного, ресурсно-антропоцентричного і антропо-біоцентричного підходів у контексті управлінської парадигми та визначає її як здатність управлінської системи зберігати рівновагу та збалансованість взаємовідносин по лінії “довкілля – соціум – економіка – управлінняˮ, уміння протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам та викликам і забезпечувати прийнятні рівні ризику життєдіяльності населення й стійкості соціально-економічного розвитку, а також відтворення природного і соціально-економічного потенціалу.
  Ключові слова: екологічна безпека, державне управління, екологія, загрози, природний потенціал.

 20. Якименко О. О. Чинники впливу на реалізацію організаційно-правового  механізму державного регулювання трансформації вищої освіти в Україні 
  Анотація. На основі аналізу організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої освіти здійснено спробу виявити основні його проблеми та запропонувати шляхи удосконалення.
  Ключові слова: державне регулювання трансформації вищої освіти, організаційно-правові засади, механізм державного регулювання трансформації вищої освіти в Україні.

 21. Копанчук В.О. Оптимізація як засіб підвищення ефективності механізму забезпечення національної безпеки України
  Анотація. У статті розглядається системне і комплексне загальнотеоретичне дослідження сутності, змісту, а також проблематики підвищення ефективності механізму забезпечення національної безпеки України. Проблема ефективного забезпечення національної безпеки на даний час представляється для України однією з ключових, будучи, по суті, як умовою, так і метою проведення реформування у всіх сферах державного і суспільного життя, що, в кінцевому підсумку, повинно бути підпорядковане зміцненню суверенітету держави, збереженню її територіальної цілісності і дотримання національних інтересів.
  Ключові слова: національна безпека, державне регулювання, механізм, сфера державної безпеки, етапи, тенденції.

 22. Александрович Г.Р. Державне регулювання інноваційної політики та її вплив на економіку країни
  Анотація. У статті розглядаються основні напрямки державного регулювання інноваційної діяльності, кадровий і інтелектуальний потенціал інноваційної діяльності, економічні та галузеві аспекти інноваційної діяльності. Даються рекомендації з розвитку інноваційної діяльності в умовах несприятливої економічної кон'юнктури.
  Ключові слова: інноваційна політика, економіка, регулювання інноваційної політики.

 23. Дудка О. І. Формування інформаційного забезпечення державного  регулювання аграрного сектору економіки
  Анотація. У статті розглядається проблема формування інформаційного забезпечення державного регулювання аграрного сектору економіки. Виявлено, що сучасні інформаційні технології стали невід'ємною частиною життя людини в усіх сферах його діяльності без винятку, у тому числі й економіці. Крім того, їх раціональне використання може суттєво змінити методологічний підхід до управління економічними системами. У роботі були розглянуті концептуальні положення щодо створення системи інформаційного забезпечення державного регулювання аграрного сектору економіки, а також функції, які повинна вирішувати створювана система.
  Ключові слова: аграрний сектор, державне регулювання, інформаційне забезпечення, управління, функції.

 24. Колєнов О. М. Cтан правового забезпечення державної екологічної політики України
  Анотація. У статті проаналізовано стан правового забезпечення функціонування державної екологічної політики в Україні.
  Ключові слова: державна політика, правове забезпечення, екологічна безпека.

 25. Твердохліб О. С. Інституційне середовище формування та реалізації інформаційної політики в Україні
  Анотація. Розглянуто питання державної інформаційної політики та інституційного середовища її формування й реалізації. Показано, що стрімкий та невпинний розвиток інформаційної сфери перетворив її на невід’ємну складову політико-економічної системи сучасної України. Актуалізовано проблему вдосконалення інституційного підходу в системі державного управління цією сферою щодо наукового переосмислення сутності та ролі відповідних процесів і явищ.
  Ключові слова: інформаційна політика держави, інституціоналізація інформаційної сфери, інформаційні процеси в державному управлінні, інституційне середовище, управління інформаційною сферою держави.

 26. Губенко А. О. Напрями вдосконалення державних механізмів реалізації виховно-освітніх технологій
  Анотація. У статті розглянуто проблеми вдосконалення державних механізмів реалізації виховно-освітніх технологій, спрямованих на підготовку фахівців нової формації, їх інтелектуальних досягнень, патріотів, які усвідомлюють нероздільність з країною, мають необхідний рівень вихованості в процесі професійної самореалізації.
  Ключові слова: механізми держаного управління, виховно-освітні технології, вища освіта.

 27. Дєгтяр А. О., Бублій М. П. Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації 
  Анотація. У статі досліджено основні теоретичні аспектисистеми управління знаннями. Запропоновано, авторську систему управління знаннями, що складається з чотирьох підсистем таких, як формування, зберігання, поширення та підсистема використання знань. Визначено, її функції, структуру та етапи впровадження.
  Ключові слова: знання, інформація, управління знаннями, система управління знаннями, конкурентоспроможність, конкурентніпереваги.

 28. Замараєв А. В. Ефективність використання людського потенціалу в державному управлінні: професійна підготовка кадрів
  Анотація. Автор наголошує, що не дивлячись на підвищення кваліфікаційного рівня державних службовців в Україні, у системі державного управління є проблеми ефективності використання людського потенціалу. Пропонується оцінювати відповідність кількісних і якісних характеристик кадрового потенціалу цілям і задачам державного управління.
  Ключові слова: професійна освіта, державне управління, кваліфікація, людський потенціал, людський капітал.

 29. Зубчик О. А. «Чому освітню політику важко обгрунтувати?»: система державного управління вищою освітою в Україні
  Анотація. У статтті проаналізовано функції та компетенції органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти після прийняття в новій редакції Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.). Запропоновано шляхи вдосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти.
  Ключові слова: державне управління, вища освіта, освітня політика держави, органи управління вищою освітою, якість освіти.

 30. Кулєшов М. М.  Концептуальні засади реформування системи підготовки кадрів ДСНС України
  Анотація. В статті на основі аналізу стану системи підготовки кадрів та сформульованих автором завдань ДСНС України у частині кадрової політики, розроблені пропозиції щодо підвищення якості підготовки кадрів сфери цивільного захисту та запропоновані шляхи розвитку багаторівневої практико-орієнтованої системи безперервної професійної освіти у вищих навчальних закладах  ДСНС України.
  Ключові слова: цивільний захист, надзвичайні ситуації, професійна освіта, кадри, навчальні заклади, система, органи управління, підрозділи

 31. Линдюк О. А. Концептуальні засади модернізації державної служби України в умовах глобалізації
  Анотація. У статті розглянуто особливості та концептуальні засади модернізації державної служби в умовах глобалізації. Проаналізовано нормативно-правову базу, що регламентує розвиток і реформування системи державної служби. Обґрунтовано необхідність розробки й схвалення Концепції модернізації системи державної служби в умовах глобалізації. Визначено її структуру, мету, пріоритети та завдання реалізації в коротко-, середньо- і довгостроковий періоди; основні особливості, принципи та підходи до розроблення. Запропоновано авторську структуру Концепції модернізації державної служби в умовах глобалізації.
  Ключові слова: державна служба, модернізація системи державної служби, концепція модернізація системи державної служби в умовах глобалізації.

 32. Мороз С. А., Мороз В. М., Домбровська С. М. Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів:  особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ
  Анотація. Розглянуто особливості розбудови та функціонування французької моделі підготовки науково-педагогічних кадрів та обґрунтовано напрями використання її елементів у межах системи розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ. За результатами аналізу змісту норм і правил подання та розгляду дисертації які діють у Університеті Париж-Дофін було опрацьовано загальний алгоритм підготовки науково-педагогічних кадрів у межах французької моделі. За результатами порівняння змісту вітчизняної та французької моделі підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації було виокремлено переваги останньої та опрацьовано пропозиції щодо вдосконалення змісту механізмів функціонування вітчизняного моделі.
  Ключові слова: розвиток трудового потенціалу ВНЗ; французька модель підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів; подання та захист дисертації; отримання наукового ступеню PhD; вимоги до абітурієнта який претендує на вступу до аспірантури.

 33. Мосякіна О. А. Роль кадрового менеджменту в реалізації митної політики
  Анотація. У статті висвітлені та узагальнені існуючі теоретичні аспекти щодо визначення складової кадрового управління митної політики України. Автором розкрито суть складової кадрового управління митної політики України. Запропоновано авторський підхід щодо подальшого розвитку кадрового управління митної політики України.
  Ключові слова: митна політика, кадрове управління, кадри, працівники, складова кадрового управління, нормативно-правова база.

 34. Гандзюк К. В. Інформаційна політика місцевих державних адміністрацій Херсонщини в умовах російської агресії: стан та шляхи удосконалення 
  Анотація. Розглядаються особливості інформаційної політики органів державної влади в Херсонській області в період з 2014 по 2016 рр., обґрунтовується необхідність термінового реагування на виклики гібридної війни в окремо взятому регіоні.
  Ключові слова: інформаційна політика, інформаційна війна, гібридна війна, інформаційна безпека.
 35. Лукиша Р. Т.  Напрямки вдосконалення механізмів державної політики соціально-економічного розвитку регіонів в умовах невизначеності 
  Анотація. У статті розкриваються напрямки вдоскoналення механізмів державної політики соціально-економічного розвитку регіонів в умовах невизначеності.
  Ключові слова: державна політика, регіони, стратегія розвитку, механізми державного регулювання.

 36. Ляшевська О. І. Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону
  Анотація. У статті проаналізовані нові індикатори регіонального розвитку при розробці стратегій та програм соціально-економічного розвитку регіону.
  Ключові слова: державне регулювання, соціально-економічний розвиток, індикатори.

 37. Майстро С. В. Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
  Анотація. З’ясовано, роль державно-приватного партнерства у забезпеченні необхідних темпів соціально-економічного розвитку регіону. Висвітлено, особливості та системні проблеми застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації інфраструктурних проектів на регіональному рівні. Визначено, пріоритетні напрями використання механізму державно-приватного партнерства в контексті сприяння соціально-економічному розвитку регіонів в Україні.
  Ключові слова: державно-приватне партнерство, соціально-економічний розвиток, інфраструктурні проекти, регіон.

 38. Притуп О. Ф. Державна політика щодо культурного розвитку регіонів: аналіз дисертаційних досліджень
  Анотація. У статті зроблено аналіз дисертаційних досліджень стосовно проблем культурного розвитку регіонів України. Проаналізовано головні напрямки, за якими проводилось дослідження стосовно розвитку культури українськими науковцями. Висвітлено проблемні моменти та перспективні напрями подальших наукових розробок у сфері культури на регіональному рівні.
  Ключові слова: аналіз дисертаційних досліджень, культурний розвиток, культурна політика держави, регіон, регіональний рівень.

 39. Абдиева-Алиева Г. А. Построение математических моделей и методов решения задач управления в чрезвычайных ситуациях 
  Анотація. Статья посвящена качественной детализации описания контуров оперативного управления в ЧС. Для каждого контура устанавливаются области значений параметров, характеризующих поведение региональных компонентов в рассматриваемом классе ЧС. Конкретизируются также отношения между параметрами в угрожаемый, кризисный и послекризисный периоды. В результате формируются математические модели, описывающие переходы объектов поражения и защиты в те или иные состояния в зависимости от состояний ресурсов защитных мероприятий и источников поражающих воздействий. На основе этих моделей в каждом контуре решаются его функциональные задачи.
  Ключові слова: математические модели, решения задач, управление, модели математического программирования, постраение.

 40. Барило О. Г., Потеряйко С. П. Удосконалення організаційного механізму державного управління у надзвичайних ситуаціях 
  Анотація. У науковій статті досліджено напрями удосконалення організаційного механізму державного управління, що пов’язаний із послідовністю роботи керівника, яка сформована у певні методи. Розроблено модель порівняння альтернативних методів роботи керівника. Доведено, що найбільш раціональними методами роботи керівника під час виконання складних завдань у надзвичайних ситуаціях є паралельний та ситуаційний.
  Ключові слова: надзвичайна ситуація, методи роботи, ієрархічна модель,  система показників, інтегральна якість.

 41. Приходько Р. В., Ященко О. А. Закopдoнний дocвід peгулювання запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій на peгіoнальнoму pівні
  Анотація. Стаття присвячена розкриттю основних напpямів використання закордонного досвіду у cфepі запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій, проблемам та механізмам створення загальнодержавної стратегії розвитку цивільного захисту в Україні.
  Ключові слова: механізм державного управління, організаційно-правові засади державного управління сферою цивільного захисту, надзвичайна ситуація.

 42. Андреєв С. О. Терміни і поняття «цивільна оборона» та «цивільний захист»: етимологічні та логіко-семантичні аспекти 
  Анотація. У статті представлені результати порівняльного дослідження етимологічних та логіко-семантичних аспектів термінів і понять “цивільна оборона” та “цивільний захист” у контексті визначення одного з них як основного й пріоритетного для позначення комплексу державних заходів з протидії надзвичайним ситуаціям різного характеру. Обґрунтована думка про те, що таким терміном у сучасних глобалізаційних умовах, особливо для країн, що розвиваються, має бути термін “цивільна оборона”.
  Ключові слова: цивільний захист; цивільна оборона; дефініція; державна система цивільного захисту; поняття; теорія державного управління; теорія цивільної оборони; термін; надзвичайна ситуація.

 43. Кравців С. Я., Соболь О. М. Аналіз закордонного досвіду державного регулювання рівня прийнятного ризику
  Анотація. Робота присвячується аналізу принципів нормування ризику, зокрема голландському. Пояснюється принципи ALAPA та ALARA (ALARP). Розкриваються поняття надмірного, прийнятного та зневажливого ризику. Наводяться діапазони значень цих ризиків. Зазначені перспективи подальших досліджень.
  Ключові слова: ризик, управління ризиком, нормування ризику, прийнятний ризик, голландський підхід.

 44. Мельниченко О. А. Механізми державного управління реагування на пожежі:  сутність та складові
  Анотація. Конкретизовано суб’єкти, об’єкти, форми, функції, принципи та цілі державного управління пожежною безпекою. У межах традиційних методів конкретизовано перелік засобів регуляторного впливу у цій царині. Забезпечено подальший розвиток тлумачення поняття "механізми державного управління реагування на пожежі". Виділено пріоритетні напрями для реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки країни.
  Ключові слова: державне управління, пожежна безпека, елементи, методи, засоби, пріоритетні напрями.

 45. Михайлов В. М. Роль підрозділів Національної пожежно-рятувальної системи у функціонуванні Державної системи медичної допомоги в Польщі
  Анотація. У статті йдеться про організаційно-правові засади надання першої медичної допомоги в Республіці Польща людям, які знаходяться у стані раптової загрози для здоров'я і життя внаслідок дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій. Розкрито діяльність підрозділів національної пожежно-рятувальної системи, яка проводить кваліфіковану першу медичну допомогу постраждалим. Запорукою успішного виконання рятувальниками підрозділів національної пожежно-рятувальної системи Польщі завдань з медичного рятування є їх постійне поліпшення практичних вмінь та вдосконалення методів надання першої медичної допомоги, належне ресурсне забезпечення.
  Ключові слова: національна пожежно-рятувальна системи, перша медична допомога, надзвичайна ситуація, постраждалий.

 46. Подскальна О. А. Система цивільної оборони в Республіці Польща та українсько-польське співробітництво в контексті євроінтеграції України
  Анотація. В статті аналізуються питання функціонування системи цивільної оборони в Республіці Польща та подальшого українсько-польського співробітництва  в контексті європейської  інтеграції України, з урахуванням підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підготовки до асоційованого партнерства з Механізмом цивільного захисту.
  Ключові слова: система цивільної оборони, Державна пожежна служба Республіки Польща, українсько-польське співробітництво, механізм цивільного захисту, надзвичайна ситуація, інтеграція в Європейський Союз, управління.

 47. Кононович В. Г. Вдосконалення системи державного управління у сфері фізичної культури та спорту України
  Анотація. Розвиток фізичної культури і спорту в нашій країні має особливе значення. Ця значущість визначена тим, що вони визначають якість життя українців і служать основним соціальним ресурсом соціально-економічного розвитку суспільства. Для цього потрібна виміряна і ефективна державна політика по розвитку сфери фізичної культури та спорту. Існуючий механізм реалізації цієї політики, хоча і вирішує основні завдання розвитку цієї сфери, але потребує коригування та вдосконалення, особливо по активізації масових і регулярних занять фізичною культурою і спортом серед населення.
  Ключові слова: фізична культура та спорт, державне управління розвитком фізичної культури та спорту в Україні, державна політика в розвитку фізичної культури та спорту, інноваційний напрям розвитку масової фізичної культури і спорту, державний механізм розвитку сфери фізичної культури та спорту.

 48. Tohobytska V.D. Paradigm of essential organizational aspects of socio-economic risks in the conditions of digitalization
  Анотація. The article is devoted to the study of the issues of public management of socio-economic risks in the conditions of digitalization through the prism of essential-organizational aspects. According to the results of a comprehensive study, it was concluded that the indicators of public administration efficiency as a degree of purposeful impact on management facilities in the socio-economic sphere (in particular, investment growth, improving the demographic situation, housing development, stimulating the development of regional centers of spatial development). Poles growth, improving personal security and public order), must be specific, interconnected and digitized. This approach based on the definition of basic activities for such financial targets as human development, economic development, infrastructure development, territorial development, effective property and financial management, as well as the degree of digital digitalization and implementation of innovative technologies in all areas of public administration life. Emphasis placed on the fact that the development of the digital economy characterized by systemic changes in public administration, which leads to contradictions in the interaction of new and existing institutions, exacerbation of fundamental risks associated with the ineffectiveness of previous institutional reforms that are strategic and affect distribution of tasks and choice of institutional principles of digitalization of the economy. Therefore, digital approaches and technologies in the field of public administration are currently at the stage of active development. Introduction of digital technologies based on qualitative scientific positions and concepts on condition of optimization of risks and the decision of financial problems creates basic preconditions for transition to qualitatively new model of social development more corresponding to global challenges of development of the Ukrainian economy.
  Ключові слова: public administration, socio-economic risks, digitalization, mechanisms of public administration, digital transformation