ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.    Дєгтяр О. А., Непомнящий О. М. Напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком
Анотація. В статті наводиться узагальнений аналіз підходів до визначення поняття «соціальний ризик». Визначено, що найважливішим фактором виникнення та накопичення соціального ризику є модернізаційні та трансформаційні процеси в сучасному суспільстві. Також запропоновано напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком.
Ключові слова: соціальний ризик, управління ризиками, суспільство, держава, особистість, соціальна політика, рівень ризику, суспільство ризику.
2.    Древаль Ю. Д. Аксіологічно-нормативні засади державного управління охороною праці
Анотація. Розглянуто питання ціннісної складової у формуванні та реалізації державної політики охороною праці. Доведено, що наявність ефективної комунікації між учасниками соціально-трудових відносин є запорукою якісного формування та реалізації працеохоронної політики.
Ключові слова: державне управління, зворотний зв'язок, комунікація, охорона праці, послуга, соціально-трудові відносини, цінність.
3.    Клейшмидт Ю. В. Концептуальні підходи до державного регулювання інформаційної сфери
Анотація. Основний наголос статті робиться на розмежуванні понять «державне регулювання» та «державне управління» в інформаційній сфері. Дістало подальший розвиток трактування терміна «державне регулювання інформаційної сфери», а також визначення сутнісних складових цього явища.
Ключові слова: державне управління, державне регулювання, інформаційна сфера, єдиний інформаційний простір, суспільні відносини.
4.    Лагутін В. Л. Основи стратегії державного регулювання інноваційної діяльності
Анотація. В статті обґрунтовано, що держава на сучасному етапі розвитку економіки повинна грати провідну роль в розвитку інноваційних процесів. Стримування розвитку технологічних інновацій, неминуче приведе до скорочення економічного зростання або, навпаки, сприяючи прискореному процесу технологічної модернізації, здатне за декілька років поліпшити економічний стан країни, підвищити її військову потужність і соціальне благополуччя.
Ключові слова: механізми державного управління інноваційною діяльністю, вищі навчальні заклади, науково-технічний потенціал.
5.    Мельниченко О. А. Енергетична безпека: сутність і засоби державного регулювання
Анотація. Забезпечено подальший розвиток тлумачення поняття "енергетична безпека". Конкретизовано перелік специфічних засобів (у межах традиційних методів) державного регулювання енергетичної безпеки.
Ключові слова: державне регулювання, методи, енергетична безпека, сутність.
6.    Помаза-Пономаренко А. Л. 53 Munich Security Report: нові акценти у формуванні соціальної безпеки
Анотація. У статті проаналізовано пріоритетні напрями формування системи безпеки, визначені на 53 Мюнхенській конференції з питань безпеки. Дослідження цих пріоритетів дозволило системно підійти до визначення засобів, необхідних для реалізації державної політики України із позиції її соціальної безпеки.
Ключові слова: 53 Міжнародна конференція з питань безпеки, державна політика, система безпеки, напрямки формування, соціальний розвиток.
7.    Проців О. Р. Роль Краківського товариства охорони тварин у  межах здійснення державно-правового забезпечення сфери розвитку мисливства та рибальства Галичини кінця ХІХ ст.
Анотація. Проілюстровано діяльність Краківського товариства охорони тварин в частині лобіювання законодавчого забезпечення та правозастосування щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами.  Виявлено вплив товариства та його окремих членів на ухвалення нормативно-правової бази та практику правозастосування органами державної влади та місцевого самоврядування Галичини в частині гуманного поводження з тваринами у галузі мисливського та рибальського господарства. Висвітлено еволюцію нормативно-правового забезпечення Австрійської імперії та Галичини в частині гуманного відношення до дичини та риби. Проаналізовано особливості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Галичини та країн Європи в частині правозастосування в організації гуманного поводження з тваринами у мисливському та рибальському господарствах. Проаналізовано особливості організаційної, господарської, видавничої  діяльності товариства щодо співпраці з аналогічними товариствами Австрійської імперії та Європи, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою виконання статутних вимог товариства. У праці проведено аналіз статуту товариства, діючих нормативно-правових актів Галичини, магістрату міста Кракова, міністерств Австро-Угорської імперії, щодо гуманного відношення до дичини. Досліджено методи та форми впливу товариства на реалізацію статутних вимог. Визначено розвиток державного регулювання гуманного відношення до дичини у Галичині ХІХ ст.
Ключові слова: мисливство, рибальство, Краківське товариство охорони тварин, гуманізм.
8.    Філоненко С. В. Основні підходи до формування та реалізації промислової політики в Україні
Анотація. В статті розглянуто основні підходи до формування та реалізації промислової політики в Україні. Узагальнено визначення промислової політики, методи її реалізації, а також обґрунтовано пропозиції з розробки стратегії структурних перетворень в промисловості для реалізації промислової політики у вітчизняній економіці.
Ключові слова: держава, промислова політика, інвестиційна політика, методи реалізації промислової політики, стратегія структурних перетворень в промисловості.
9.    Харламов В. В. Теоретичні засади державного управління вищою освітою у сфері цивільного захисту
Анотація. У статті розглянуті теоретичні засади державного управління вищою освітою у сфері цивільного захисту, визначено, що реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій є передумовою для змін у підходах та методах до підготовки фахівців служби цивільного захисту, що обумовлено, насамперед, зміною нормативної документації, яка регламентує роботу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Визначено, що вищі навчальні заклади Державної служби України з надзвичайних ситуацій є великими організаціями зі своїми закономірностями розвитку, специфікою і всіма властивими лише їм процесами. 
Ключові слова: вища освіта у сфері цивільного захисту, цивільний захист, підготовка фахівців служби цивільного захисту, реформування ДСНС України, державне управління.
10.     Хмирова А. О. Становлення державно-управлінських аспектів удосконалення виховного простору вищого навчального закладу
Анотація. У дослідженні зроблена спроба спроектувати державно-управлінські аспекти виховного простору вищої школи, що дозволяє узагальнити єдині механізми державного регулювання здійснення виховного процесу, які передбачають перетворення способів керівництва, зміну характеру управління і шляхів його здійснення, і стають цільовим, випереджаючим, стимулом підвищення научно- педагогічного потенціалу викладацьких кадрів, зростання успішності функціонування підсистем.
Ключові слова: механізми державного регулювання, державне регулювання виховного простору вищого навчального закладу, механізми формування виховного простору.


ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.    Akhmedova O. State regulation of the Youth and Children Tourism Development in Ukraine
Анотація. The problems of the state regulation of the youth and children tourism development in Ukraine were analysed in the article.
Ключові слова: state regulation, rehabilitation and recreation,youth and children tourism.
2.    Бондаренко А. І. Оцінка ефективності механізмів державного фінансового контролю
Анотація. В умовах формування інституту приватної власності й вільного підприємництва фінансова система України потребує скорішого формування механізму управління державним фінансовим контролем, метою якого буде досягнення заданих результатів під час формування та виконання бюджетів у відповідності з фінансовою політикою держави. Актуальність питань організації державного фінансового контролю в системі державного управління дозволяє розглядати механізм управління державним фінансовим контролем як один із найважливіших елементів реформування державного управління в Україні.
Ключові слова: механізм управління державним фінансовим контролем, фінансова система України.
3.    Губенко А. О. Використання зарубіжного досвіду при впровадженні державних механізмів реалізації виховних концепцій в Україні
Анотація. В статті проаналізовано основні засади державного управління патріотичним вихованням студентів,  як чинника,  що консолідує суспільство в цілому, формує в особі студента соціально-значущу спрямованість, допомагає чітко визначити життєві орієнтації. Нині патріотичне виховання студентів символізує ідею історичної спадкоємності, зв'язки поколінь. Організація цієї роботи у ВНЗ передбачає взаємодію усіх суб'єктів освітнього процесу, спрямованого на виховання студентів, формування у них патріотичних переконань і стійких норм поведінки.
Ключові слова: державне управління, управління виховною системою, вища освіта.
4.    Денисюк О. В. Механізми забезпечення економічної безпеки України
Анотація. В статті проаналізовано механізми державного регулювання економічної безпеки України, яка є фундаментальною метою соціально-економічної політики будь-якої країни. Розглянуто напрями  здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком та запобіганні зловживанням і порушенням у сфері фінансового ринку. 
Ключові слова: механізми державного регулювання, соціально-економічна політика, фінансовий ринок.
5.    Дєгтяр А. О. Особливості застосування технологій державно-приватного партнерства в управлінні інноваційними проектами
Анотація. В статті аналізуються питання застосування технологій державно-приватного партнерства в управлінні інноваційними проектами, розглядається зарубіжний досвід публічно-приватного партнерства в інноваційні сфері в контексті йо-го використання в Україні. 
Ключові слова: державно-приватне партнерство, публічно-приватне партнерство, інноваційний процес, інноваційні проекти, взаємодія держави та бізнесу, інноваційна сфера, концесійна модель, організаційна модель.
6.    Домбровська С. М. Напрями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Анотація. В статті проаналізовано аспекти зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Визначено, що під впливом та з урахуванням глобалізаційних тенденцій, інтеграційних процесів й актуалізованих у даному контексті безпекових викликів сьогодення, зовнішньоекономічна політика перебуває у постійній динаміці, трансформації та адаптації під нові мінливі ринково-економічні умови, що обумовлює необхідність оптимізації механізмів державного регулювання.
Ключові слова: механізми державного регулювання, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, державна політика.
7.    Жадан О. В. Соціально-економічні наслідки використання запозиченої праці
Анотація. У статті розглянуто причини поширення нестандартних форм зайнятості у сучасній економіці. Узагальнено сутнісні характеристики запозиченої праці. Виявлено напрями впливу запозиченої праці на стан соціально-трудових відносин та проаналізовано соціально-економічні наслідки її поширення на ринку праці.
Ключові слова: запозичена праці, нестандартні форми зайнятості, соціально-трудові відносини, державна політика у соціально-економічній сфері.
8.    Калюга О. О. Стан державного регулювання фінансового ринку України
Анотація. Проаналізовано сучасний стан фінансового ринку України. Визначено проблемні аспекти державного регулювання фінансового ринку. Здійснено спробу сформувати основні напрями реформування й удосконалення фінансового ринку України. Сформовано основні акценти. на які необхідно звернути увагу при здійсненні реформування фінансового ринку України.
Ключові слова: державне регулювання, фінансовий ринок, інвестиції, банки, курс валют.
9.    Коврегін В. В. Економічний устрій ВНЗ  – основа ефективного управління й безпеки
Анотація. Досліджено особливості та моделі економічного устрою ВНЗ як підґрунтя для ефективного управління та забезпечення його безпеки. 
Ключові слова: управління, ВНЗ, економічний устрій, безпека.
10.    Колєнов О. М. Проблеми реалізації державної соціально-еколого орієнтованої політики України 
Анотація. У статті здійснено критичний аналіз стану реалізації державної соціально-екологоорієнтованої політики України. Виявлено проблеми реалізації такої політики, зокрема на регіональному рівні.
Ключові слова: державна політика, реалізація, регіони, екологічна безпека.
11.    Kuchyn S. Culture sphere as an Object of Implementation the Mechanisms of State Management
Анотація. The article examines the component elements of culture sphere and functionally related elements of economic system of the state, which have been hold the task of development the spiritual and moral potential of society, its labour resources, expansion of the best cultural, artistic, educational achievements, creating a favorable environment for the development of the national economy, as an important object the implementation of mechanisms of state management. We’ve noted the necessity of improving the mechanisms of state control in the sphere of culture (theatrical, museum, library business), film making, tourism and education, which in conditions of primacy the "economic feasibility" in modern market require functional support from the state authorities and local self-governments.
Ключові слова: state, culture, sphere, improvement, management, education, art.
12.    Лотарєв А. Г. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю
Анотація. У статті розроблено організаційно-економічний механізм управління інноваціонною діяльністю (ОЕМУІД) регіону, для формування якого запропонована методологія проектування інноваційної діяльності (МПІД), яка дозволяє визначити оптимальну структуру організаційного та економічного механізмів. Визначено цільові установки організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю та методи їх досягнення.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, іннов аційна діяльність, інновація, національна економіка.
13.    Мірошніченко Р. В. Механізми державного управління забезпеченням екологічної безпеки
Анотація. Визначено, що організаційно-функціональне забезпечення державної екологічної політики України передбачає створення інституційної інфраструктури щодо проведення природоохоронної політики, її легітимацію, використання програмно-цільового підходу тощо.
Ключові слова: державна політика, екологічна безпека, організаційно-правове забезпечення.
14.    Ромін А. В. Калюжний В. С. Механізми формування дистанційного навчання співробітників Державної Служби України з надзвичайних ситуацій
Анотація. В статті проаналізовано проблеми державного управління щодо комп'ютеризації і інформатизації  професійної освіти. Зазначено, що процес інформатизації освіти, підтримуючи інтеграційні тенденції пізнання закономірностей предметних областей і довкілля, актуалізує розробку підходів до використання потенціалів інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку особистості студента або курсанта, підвищує рівень його креативності, розвитку здібностей до альтернативного мислення, формування умінь розробляти стратегію пошуку рішень як навчальних, так і практичних завдань, прогнозувати результати реалізації прийнятих рішень на основі моделювання об'єктів, явищ, процесів, взаємозв'язків між ними.
Ключові слова: механізми державного управління, дистанційне навчання, інформаційне суспільство, вища освіта.
15.    Shvedun V. Peculiarities of the EU Security and Defense Policy Formation and Implementation
Анотація. The paper is devoted to research of peculiarities of the EU security and defense policy formation and implementation. In particular, the prerequisites of the EU security and defense policy formation are studied; the features of EU security and defense policy implementation are allocated.
Ключові слова: EU security and defense policy, formation, implementation, peculiarities, EU common foreign and security policy. 
16.    Копанчук В.О. Онтологічно-гносеологічний механізм забезпечення національної безпеки України: філософський аспект
Анотація. Підвищена актуальність вивчення сутності поняття “безпека” у контексті її світоглядно-філософського розуміння обумовлена низкою чинників. Серед них, зокрема, складність та суперечливість сучасних процесів трансформацій геополітичного та геоекономічного простору, актуалізація необхідності розв’язання глобальних проблем безпеки, кардинальні суспільно-політичні та соціально-економічних зміни, які останнім часом спостерігаються у багатьох країнах, які здійснюють визначальний вплив на міжнародну та національну безпеку.
Ключові слова: національна безпека, державне регулювання, механізм, сфера державної безпеки, етапи, тенденції. 
17.    Александрович Г.Р. Науково-технічна політика та державне регулювання інноваційною діяльністю в Україні
Анотація. У статті визначено, що результативне управління науково-технічною політикою є важливим державним завданням усіх країн з ринковою економікою. Для регулювання процесів, які зачіпають сферу науково-технічного прогресу, органам державної влади потрібен комплексний підхід до наукових і технічних проблем, а також достатня кількість фінансових коштів, так як реалізація великомасштабних науково-технічних проектів часто не під силу приватному капіталу. Також комерційні структури обмежують своє втручання через порівняно тривалі терміни окупності цих проектів і високих ризиків неповернення вкладених коштів. Таким чином, держава може розглядатись як інститут, який фінансує та керує науково-технічним прогресом.
Ключові слова: механізми державного управління інноваційною діяльністю, інноваційна діяльність, науково-технічний потенціал, науково-технічна політика. 
18.    Маєвський Ю.Ф.Глобальна продовольча безпека в пріоритетах єдиної аграрної політики Європейського союзу 
Анотація. У статті визначено, що єдина аграрна політика Євросоюзу (ЄАП), офіційно була створена для забезпечення гідного рівня життя для фермерського класу ЄС і гарантованої якості продовольства за доступними цінами. Єдина аграрна політика покликана підтримувати ефективність сільськогосподарського виробництва в Євросоюзі й продовольчу безпеку шляхом задіяння механізмів субсидій і стабілізації цін на продукти харчування, в тому числі на мінімальному рівні.
Ключові слова: аграрна політика, продовольча безпека, закордонний досвід аграрної політики, аграрна політика Європейського союзу.ІНСТИТУТИ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.    Демент М. О. Організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком й інтеграцією навчально-наукової діяльності 
Анотація. Проаналізовано організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком навчально-наукової діяльності. Визначено напрямки інтеграції та модернізації такої діяльності.
Ключові слова: державне управління, розвиток, інтеграція, навчально-наукова діяльність.
2.    Євмєшкіна О. Л. Особливості стратегічного планування в Європейському Союзі 
Анотація. В статті розкрито, що особливістю стратегічного планування в Європейському Союзі є чітко сформована ієрархічна система стратегічних документів, спрямованих на задоволення, в першу чергу, громадських інтересів. Проаналізовано стратегічні документи Європейського Союзу. Основною умовою виконання пріоритетних завдань Стратегії Європа – 2020 є виконання ефективних короткострокових, середньострокових і довгострокових дій.
Ключові слова: стратегічне планування, Європейський Союз, Стратегічне планування в ЄС, стратегія, стратегічне бачення, Стратегія «Глобальна Європа 2050», стратегія «Європа 2020».
3.    Клочко А. М., Собина В. О. Громадський контроль за діяльністю поліції в Україні
Анотація. У статті розглянуте питання правової регламентації громадського контролю за діяльністю Національної поліції України. Особливу увагу приділено питанням механізмів реалізація громадського контролю в сучасних умовах та формам його реалізації.
Ключові слова: громадський контроль, прозорість та відкритість діяльності поліції, взаємодія поліції з населенням.
4.    Крюков О. І. Комунікація влади і суспільства як чинник реалізації політики інформаційної безпеки
Анотація. В статті розглядаються питання комунікативного підходу в державному управлінні. Аналізуються специфічні форми соціальної комунікації між суб'єктами і об'єктами політико-управлінської діяльності. Підкреслюється, що комунікативні підсистеми соціуму являють собою відносини між владними структурами і суспільством. Розглядаються об'єкти національної безпеки в інформаційній сфері. 
Ключові слова: комунікативний підхід, політико-управлінська діяльність, національна та інформаційна безпека.
5.    Майстро С. В. Розвиток конкурентного середовища в Україні та результативність державної антимонопольної політики
Анотація. Досліджено нормативно-правові засади державної антимонопольної політики в Україні. Розглянуто особливості та тенденції розвитку конкурентного середовища в країні. Підведено загальні підсумки діяльності Антимонопольного комітету. Запропоновано напрямки удосконалення державної антимонопольної політики в Україні.
Ключові слова: конкурентне середовище, державна антимонопольна політика, Антимонопольний комітет України, соціально-економічний розвиток.
6.    Полторак С. Т.  Громадський контроль над військово-промисловим комплексом: інституційні аспекти функціонування 
Анотація. У статті досліджена сутність громадського контролю над військово-промисловим комплексом з позиції функціональності, зокрема визначена його роль у формуванні і реалізації державної політики у сфері безпеки й оборони. Доведено, що на стан функціонування зазначеного комплексу впливають інституційні механізми, історичні традиції, соціально-економічний розвиток, внутрішньо- і зовнішньо політична ситуація тощо. 
Ключові слова: державний контроль, громадський контроль, військово-промисловий комплекс, механізми, фактори.
7.    Соловйов С. Г. Стан інституційного забезпечення стратегічних комунікацій в Україні
Анотація. Запропоновано характеристики органів влади з огляду на можливість запровадження в них стратегічних комунікацій. Проаналізовано стан інституційного забезпечення стратегічних комунікацій на рівні міністерств. Виявлено тенденції розвитку підрозділів у сфері стратегічних комунікацій.
Ключові слова: стратегічні комунікації, стратком, публічне управління, інституційне забезпечення, партнерство зі стратегічних комунікацій.


КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

1.    Волянський П. Б., Євсюков О. П., Терент’єва А. В. Імітаційне моделювання у процесі підготовки управлінців у сфері цивільного захисту
Анотація. Якість освіти стає головним механізмом вирішення комплексу соціально-економічних проблем, що визначають розвиток і майбутнє України. Досліджується досвід використання імітаційних моделей в освітньому процесі вищої школи, зокрема у вищих навчальних закладах у сфері цивільного захисту і опрацьовуються рекомендації щодо можливості використання імітаційного моделювання при підготовці управлінців у сфері цивільного захисту. 
Ключові слова: імітаційне моделювання, система, цивільний захист, управління, надзвичайна ситуація, наслідки.
2.    Кришталь Т. М., Білека А. А. Кодекс професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України: рекомендації щодо розробки та впровадження 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню загальнотеоретичних аспектів регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України та стану її нормативно-правового регулювання. 
Ключові слова: моральна культура, моральні норми, моральні принципи, моральні якості, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, органи і підрозділи цивільного захисту, Кодекс професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України.
3.    Парубчак І. О., Сіренко Р. Р. Публічне управління суспільно-виховними процесами в українському соціумі на засадах здорового способу життя
Анотація. З’ясовано соціально-гуманітарні аспекти суспільно-владних відносин з високим ступенем взаємодії суб’єктів даної системи. Досліджено чинники, що впливають на становлення громадянина як активного суб’єкта державотворчих процесів. Обґрунтовано значення масового спорту та ведення громадянами здорового способу життя для підтримки суспільного здоров’я в державі. Сформульовано роль і значення публічного управління у суспільно-виховних процесах українського соціуму.
Ключові слова: суспільне здоров’я, публічне управління, здоровий спосіб життя, суспільно-виховні процеси, масовий спорт.
4.    Харламова Ю. Є. Стратегічні засади державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту
Анотація. Проаналізовані стратегічні засади державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту, законодавча база з даного питання. Досліджено пріоритетні напрямки підвищення якості підготовки фахівців служби цивільного захисту, доцільність та необхідність безперервної освіти у сфері цивільного захисту та на основі проведених досліджень було побудовано систему стратегічного планування розвитку загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти у навчальних закладах ДСНС України.
Ключові слова: стратегія, стратегічні засади державного управління, підготовка фахівців служби цивільного захисту, цивільний захист, державне управління у сфері цивільного захисту.
5.    Шихненко К. І. Використання інноваційних технологій у навчанні іноземної мови державних службовців ДСНС України
Анотація. У статті досліджуються основні інноваційні технології та стратегії навчання, які доцільно застосовувати в процесі іншомовної підготовки державних службовців ДСНС України. Автором здійснено спробу спроектувати власну модель іншомовної підготовки спеціалістів зазначеного профілю та визначено умови оптимізації даного процесу.
Ключові слова: іншомовна підготовка, інноваційні технології, державні службовці, цивільний захист.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

1.    Грінченко Є. М., Гринченко М. А. Технологія довгострокового прогнозування при управлінні розвитком регіональних макроекономічних систем на основі імітаційної моделі
Анотація. Дана стаття присвячена питанням моделювання та довгострокового прогнозування розвитку при управлінні регіональних макроекономічних систем. Запропоновано імітаційну модель на основі методу системної динаміки. Розроблено узагальнену технологію, яка включає етапи налаштування, перевірки адекватності та довгострокового прогнозування. Проведення ефективної державної політики неможливе без науково обґрунтованої оцінки прийнятих рішень.
Ключові слова: прогнозування, інформаційна технологія, регіон, розвиток.
2.    Котковський В. Р. Консолідація центральних і місцевих органів влади як чинник успішної реалізації державної політики
Анотація. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти, що закладають підґрунтя консолідації центральних і місцевих органів влади з питань формування та реалізації державної політики. Визначено основні передумови та умови такої консолідації.
Ключові слова: центральні органи влади, місцеві органи влади, консолідація, взаємодія, державна політика.
3.    Лісман Т. А. Визначення сутності поняття «територіальна громада»
Анотація. Здійснено системний аналіз та визначено основні дискусійні питання щодо формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад в Україні. Проаналізовано спільні та відмінні особливості у закордонних та українських визначеннях поняття «територіальна громад». 
Ключові слова: територіальна громада, комуна, спільнота, община.
4.    Ляшевська О. І. Вдосконалення державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону
Анотація. У статті визначено необхідність впливу органів регіональної влади на інноваційну активність регіону. Запропоновано механізм фінансування інноваційної діяльності підприємств регіону із залученням Агентства регіонального розвитку та алгоритм відбору інноваційних проектів для цільового фінансування за рахунок акумульованих коштів. 
Ключові слова: інноваційна активність, фінансування інноваційної діяльності, державне регулювання в регіоні, ступінь інноваційності проекту, механізм відбору інноваційних проектів.

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

1.    Барило О. Г., Потеряйко С. П. Визначення раціонального методу організації взаємодії у надзвичайних ситуаціях
Анотація. Досліджено підходи щодо визначення напрямів удосконалення організаційного механізму державного управління, що пов’язаний із обранням раціонального методу організації взаємодії. Розроблено ієрархічну модель порівняння альтернативних методів організації взаємодії та розрахункову задачу. Виявлено залежність між якостями методів організації взаємодії, заходами та завданнями, що виконуються керівником під час ліквідації надзвичайної ситуації.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, організація взаємодії, алгоритм, ієрархічна модель, ситуаційний метод.
2.    Кулєшов М. М. Система реагування на надзвичайні ситуації та механізми управління
Анотація. В статті проаналізований стан основних складових частин системи реагування на надзвичайні ситуації з метою  комплексної оцінки зазначеної системи та її структурного упорядкування. Розширено ряд понять класифікаційної характеристики сил та засобів цивільного захисту,  та визначені шляхи удосконалення державного управління у сфері реагування на існуючі загрози.  
Ключові слова: Система реагування, цивільний захист, надзвичайні ситуації, органи управління, сили, угрупування, резерв, надійність, ефективність.
3.    Пономаренко С. С., Максимов А. В. Науково-теоретичний аналіз впливу НС на соціально-економічний розвиток: загальнодержавний і локально-територіальний рівні
Анотація. Науково проаналізовано особливості впливу НС на соціально-економічний розвиток як держави в цілому, так і окремо взятих територій. 
Ключові слова: вплив, державне управління, територія, надзвичайна ситуація.
4.    Тарадуда Д. В. Підхід до розробки стратегії безпеки від ХБРЯ інцидентів терористичного характеру в Україні
Анотація. Проведено аналіз Національних стратегій безпеки різних країн. Наведено характеристику хімічних, біологічних, радіаційних, ядерних інцидентів терористичного характеру. Запропоновано підхід до розробки Стратегії безпеки від ХБРЯ інцидентів терористичного характеру в Україні. 
Ключові слова: стратегія безпеки, тероризм, надзвичайна ситуація, потенційно небезпечний об’єкт, ХБРЯ інцидент.


РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.    Кравців С. Я., Соболь О. М., Коссе А. Г. Ризик-орієнтований підхід у державному регулюванні у сфері техногенної та пожежної безпеки
Анотація. Робота присвячується дослідженню основних принципів застосування ризик-орієнтованого підходу для забезпечення техногенної та пожежної безпеки відповідних об’єктів. Розглянуто приклад деталізації факторів, що впливають на певні ризики та обґрунтовано необхідність застосування ризик-орієнтованого підходу як одного із шляхів удосконалення механізмів державного управління у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Ключові слова: управління безпекою, ризик-орієнтований підхід, ризик, прийнятий ризик, механізми державного управління.
2.    Криштанович М. Ф. Реалізація механізмів публічного управління у сфері цивільного захисту України щодо національної безпеки
Анотація. Розкрито роль механізмів публічного управління служби цивільного захисту в забезпеченні національної безпеки держави. Проведено сучасний аналіз стану модернізації механізмів системи цивільного захисту України щодо національної безпеки та її складової пожежної безпеки. Проаналізовано напрями і задачі її подальшого розвитку. Значна увага приділена трансформації  механізмів публічного управління щодо підвищення внутрішньої безпеки країни.
Ключові слова: національна безпека, пожежна безпека, публічне управління, цивільний захист, модернізація механізмів, Україна.
3.    Овсяник В. М. Реалізація пілотних проектів як чинник забезпечення цивільного захисту населення в об’єднаних територіальних громадах Дніпропетровської області
Анотація. В статті розглядається досвід реалізації пілотного проекту з організації захисту населення територіальних громад Дніпропетровської області в умовах реформування системи місцевого самоврядування. Визначаються спільні проблеми, які підлягають розв’язанню у процесі реформування місцевого самоврядування та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Ключові слова: цивільний захист, державне управління, органи місцевого самоврядування, пілотні проекти.
4.    Приходько Р. В., Ященко О. А. Оcнoвні напpямки і заcoби oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту
Анотація. Стаття присвячена розкриттю основних напpямків і заcoбів oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту в Україні.
Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, організаційно-правові засади державного управління сферою цивільного захисту, надзвичайна ситуація.