1. Antyptseva O. STATE ECONOMIC STIMULATION OF WORK FORCE DEVELOPMENT AS A TOOL FOR REGULATION OF THE COUNTRY POPULATION EMPLOYMENT 
  Abstract. The theoretical aspects of the state economic stimulation of vocational training and development of workers in the context of optimizing the employment of the population of the state are considered and the experience of the developed countries of the world in this area is generalized. Suggested directions for improving the system of state economic stimulation of the development of labor in Ukraine on the basis of expanding the list of special financial and credit benefits.
  Keywords: state economic stimulation, economic interests, competitive advantages, employment of the population, financial and credit benefits.

 2. Вербицький О. В., Вавренюк С. А. Характеристика соціальної напруженості та децентралізації як об’єктів державного управління
  Анотація. У статті визначена співвідносність понять соціальна напруженість і децентралізація як об’єктів наукового дослідження та державного управління.
  Ключові слова: державне управління, об’єкт, соціальна напруженість, безпека, децентралізація.

 3. Гбур З. В. Сутність рейдерства та його вплив на формування економічної безпеки держави 
  Анотація. У статті з’ясовано сутність рейдерства та його вплив на формування економічної безпеки України. Наведано деякі факти його походження та проаналізовано основні дефініції. Досліджено види рейдерства та рейдерів. Зокрема зазначено, що усіх рейдерів умовно поділяють на «білих», «сірих» та «чорних». Наведено найбільш поширені способи здійснення рейдерських дій. Зазначено суб’єкти рейдерської атаки. Виокремлено соціальні причини виникнення рейдерства. Запропоновано власну класифікацію рейдерів: «замовники», «координатори», «професіонали», «солдати» та «корупціонери». Наведено заходи профілактики рейдерства на рівні підприємств та заходи щодо вдосконалення діяльності державних органів в сфері протидії рейдерським захопленням.
  Ключові слова: державне управління, економічна безпека, бізнес, рейдерські дії, рейдерство.

 4. Євсюков О. П. Науково-теоретичні засади визначення сутності та змісту безпеки держави 
  Анотація. У статті здійснено аналіз сутності безпеки держави й особливості здійснення державного управління в цій сфері. Запропоновано визначення поняття державної (національної) безпеки. 
  Ключові слова: держава, управління, поняття, безпека, розвиток.

 5. Майстро С. В., Батир Ю. Г. Державне регулювання та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні
  Анотація. В роботі розкрито сутність туристичної індустрії у світі та особливості її функціонування в Україні, наведено аналіз наявного історико-культурного потенціалу з визначенням перспектив розвитку іноземного туризму в Україні. Виявлено недоліки функціонування національного туристичного бізнесу, узагальнено фактори та аспекти державного регулювання галуззю, одними з яких є стимулювання розвитку культурного туризму в Україні за допомогою державних програм розвитку краєзнавства та історико-культурної спадщини, розвиток місцевого виду туризму, інфраструктури, сумісних з туризмом сфер економіки і зовнішнього туризму.>
  Ключові слова: державне управління, туризм, туристична індустрія, іноземний туризм, інфраструктура туристичного бізнесу.

 6. Мельниченко О. А., Радькова О. С. Методи та засоби публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки
  Анотація. Проаналізовано зміст публікацій вітчизняних науковців, присвячених публічному управлінню у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Узагальнено існуючі методи та засоби публічного управління у цій сфері.
  Ключові слова: публічне управління, методи, засоби, поводження, тверді побутові відходи.

 7. Овчар П. А. Теоретичні основи державного регулювання автотранспортної діяльності
  Анотація. В статті розглянуто теоретичні основи державного регулювання автотранспортної діяльності, та надано пропозицій з удосконалення організації автотранспортних послуг, ціноутворення, податкового та нормативно-правового регулювання, а також кадрової політики та соціальних гарантій.
  Ключові слова: державне регулювання, транспортні послуги, ринок транспортних послуг, транспортна інфраструктура.

 8. Polyakova O. S. PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN LEGAL EDUCATION COVERAGE IN THE MATERIALS OF CONFERENCES AND PERIODICALS OF UKRAINE
  Анотація. The article reveals, systematises and analyzes scientific publications of Ukrainian scientists on the problems of legal education, highlights the statistics and dynamics over the years, generalizes the main tendencies of scientific direction development
  Ключові слова: public administration, legal education, legal literacy, scientific research, publishing activity, tendencies.

 9. Помаза-Пономаренко А.Л. Підходи до підвищення ефективності державного регулювання енергетичної безпеки регіонів України
  Анотація. У статті визначено концептуальні засади підвищення ефективності державного регулювання енергетичною безпекою регіонів, яку розглянуто з позиції забезпечення, насамперед, її системності. Обгрунтовується, що основною умовою гарантування та підтримки такої безпеки на регіональному рівні є соціально-економічна стійкість, інноваційнійсть розвитку України, а також інституційна згуртованість суб'єктів й об’єктів у сфері енерегетичної безпеки.
  Ключові слова: державне регулювання, система, енергетична безпека, напрямки підвищення, ефективність.

 10. Скориніна-Погрібна О. В., Волошина О. В. Індивідуальні батьківські приписання чи заборони у молоді: їх структура і зміст
  Анотація. В статті наводиться обґрунтування структури та змісту понять «життєвий сценарій», «батьківські приписання, «батьківські заборони» та «батьківські дозволи». Розглянуте питання впливу «батьківських приписань», «батьківських заборон» на подальший життєвий сценарій людини. Визначено, які заборони батьків найбільш виражені серед молоді, а які з них найменш впливають на життєвий сценарій сучасної людини.
  Ключові слова: приписання, заборони, дозволи, життєвий сценарій, відповідальність.

 11. Платонова І. О. Сучасний стан нормативно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
  Анотація. Досліджено сучасний стан нормативно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Доведено, що завданнями правового регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi є: регламентацiя суспiльних вiдносин з метою захисту прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi; створення єдиного правового простору для здiйснення суб'єктами своїх прав та обов'язкiв; укрiплення спiвпрацi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi - iноземних контрагентiв, якi належать до рiзних економiчних, правових, соцiальних та культурних систем. Нормативно-правові акти, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність класифіковано за наступними критеріями: юридичною силою: конституція; конституційні закони; міжнародні договори; закони тощо; за органом, який їх приймає: акти Верховної Ради України (закони, підзаконні нормативно-правові акти); акти Кабінету Міністрів України (постанови); акти міністерств (накази, розпорядження); акти Президента України (укази); акти органів місцевого самоврядування (накази, розпорядження); акти інших державних органів тощо; за юридичною формою вираження: конституція; кодекс; закон та ін.; за часом функціонування: постійні; тимчасові тощо. Визначено головні проблемні питання нормативно-правового регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi: неузгодженiсть правових норм основоположних нормативно-правових актiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi – Господарського кодексу України та Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» (рiзне визначення поняття «зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть»; прогалини в регулюваннi квотування зовнiшньоекономiчної дiяльностi; вiдсутнiсть у Законi положень щодо реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв); вiдсутнiсть у Законi положень щодо адмiнiстративної вiдповiдальностi у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, можливiсть застосування якої передбачає Господарський Кодекс); неузгодженiсть норм Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» з нормами iнших законiв, що регулюють дану сферу дiяльностi; надмiрна деталiзацiя змiсту зовнiшньоекономiчного законодавства; наявнiсть значної кiлькостi пiдзаконних нормативно-правових актiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, норми яких, за їх ознаками, необхiдно вiднести до норм законів.
  Ключові слова: державне регулювання, механізми реалізації, нормативно-правове забезпечення, зовнішньоекономічна політика, зовнішньоекономічна діяльність.

 12. Андронов В. А., Горінова В. В. Процес та система ефективного управління питаннями державної екологічної безпеки Швеції 
  Анотація. У статті висвітлено процес та система управління у сфері державної екологічної політики Швеції. Проаналізовано результати моніторингу на світовому рівні офіційних веб-сайтів організацій, які досліджують індекс екологічної активності країн. Детально розглянуто екологічні цілі та перспективи щодо їх досягнення.
  Ключові слова: екологічна політика, державне управління, екологічні цілі, моніторинг діяльності, індекс екологічної активності. 

 13. Більовський М. О. Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в різних країнах світу 
  Анотація. Розглянуто особливості та напрямки реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в різних країнах світу. Надано пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.
  Ключові слова: державна політика, енергозбереження, енергоефективність, відновлювана енергетика, енергетичний сервіс.

 14. Бондаренко А. І. Вдосконалення механізмів державного регулювання технологій дистанційного банківського обслуговування
  Анотація. В статті вдосконалено механізми державного регулювання технологій дистанційного банківського обслуговування. Зокрема, визначено ключові проблеми сучасної банківської системи. Виділено положення підвищення дієвості державної політики у забезпеченні раціонального функціонування технологій дистанційного банківського обслуговування. Досліджено поточні підходи до оптимізації функціонування банківської системи України. Запропоновано заходи для вдосконалення державного регулювання фінансовою безпекою українського капіталу.
  Ключові слова: механізми, державне регулювання, технології, дистанційне банківське обслуговування.

 15. Husarov K. Internal migration processes in USA: experience for Ukraine 
  Анотація. The article considers the peculiarities of internal migration processes in the United States of America. The principles of public administration regarding resettlement of forced displaced persons are defined. Proposed measures to reduce the burden on the labor market and the infrastructure of the receiving regions in Ukraine, taking into account the US experience.
  Ключові слова: internal migration processes, public administration, labor market, forced migrants.

 16. Дєгтяр А. О., Філоненко С. В. Моделі формування промислової політики в умовах сучасної економіки 
  Анотація. В статті розглянуто основні моделі реалізації промислової політики в Україні. Визначено, що першочерговим завданням промислової політики, є розробка і впровадження інновацій та формування інвестиційного попиту на продукцію вітчизняного виробництва. Запропоновано модель формування механізму реалізації промислової політики.
  Ключові слова: держава, промислова політика, інвестиційна політика, моделі реалізації промислової політики, інновації. 

 17. Дручек К. С., Шведун В. О. Оцінка ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства у державному управлінні
  Анотація. У статті здійснено оцінку ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства у державному управлінні. Зокрема, визначено можливі причини виникнення ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств у держаному управлінні. Проаналізовано методи управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств у державному управлінні на мікро- та макрорівні. Оцінено ймовірність виникнення ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Запропоновано заходи щодо запобігання ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств у державному управлінні.
  Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, промислове підприємство, ризик, ймовірність, оцінка, запобігання ризиків, державне управління.

 18. Івашина Л. П. Класифікація механізмів публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму 
  Анотація. У статті проаналізовано визначення, структуру та класифікацію загальних механізмів публічного регулювання. Автором представлена класифікація механізмів публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму.
  Ключові слова: класифікація, механізм, публічне регулювання, розвиток сільського зеленого туризму.

 19. Колєнов О. М. Пріоритети реалізації й оцінювання державної політики у сфері екологічної безпеки 
  Анотація. У статті здійснено аналіз пріоритетів реалізації й оцінювання державної політики України у сфері екологічної безпеки. Виявлено проблеми реалізації такої політики.
  Ключові слова: державна політика, реалізація, регіони, екологічна безпека. 

 20. Лагутін В. С. Механізми формування сучасної інноваційної політики держави 
  Анотація. В статті обгрунтовано, що держава на сучасному етапі розвитку економіки повинна грати провідну роль в розвитку інноваційних процесів. Стримування розвитку технологічних інновацій, неминуче приведе до скорочення економічного зростання або, навпаки, сприяючи прискореному процесу технологічної модернізації, здатне за декілька років поліпшити економічний стан країни, підвищити її військову потужність і соціальне благополуччя.
  Ключові слова: механізми державного управління інноваційною діяльністю, вищі навчальні заклади, науково-технічний потенціал.

 21. Маковій Ю. Г. Геополітичні аспекти державного регулювання розвитку енергетичної безпеки 
  Анотація. Зазначено, що джерелами небезпек є умови, явища, фактори, події, що мають потенційно деструктивний характер для енергетичної діяльності. Визначено заходи щодо державного регулювання розвитку енергетичної безпеки іноземними країнами: диверсифікація постачальників, створення стратегічних нафтових запасів, прискорене освоєння власних родовищ вуглеводнів, розробка альтернативних джерел енергії та заходів з енергозбереження. Зазначено, що в результаті кризи відбулися докорінні зміни у світовій нафтовій промисловості і геополітиці. Визначено, що нові учасники призводить до глобальних змін на світовому енергоринку: вносять свої правила взаємодії, змінюються напрямки світових енергетичних потоків, провідні гравці втрачають свій вплив, зростає ступінь невизначеності при прогнозуванні тенденцій розвитку енергоринку.
  Ключові слова: державне регулювання розвитку енергетичної безпеки, енергетичних об'єкти, паливно-енергетичний комплекс, енергетична політика, диверсифікація постачальників. 

 22. Манько С. Б. Основні напрямки розвитку державного регулювання у сфері культури в Україні 
  Анотація. У статті розглядаються основні напрямки розвитку державного регулювання у сфері культури в Україні. Визначено основні тенденції сфері культури, специфіка її державного регулювання, а також пропонуються шляхи покращення даного процесу.
  Ключові слова: державне регулювання, методи державного регулювання, сфера культури, установи культури.

 23. Омаров А. Е. Сучасний стан екологічної безпеки в Україні 
  Анотація. В статті розкривається проблема зміни клімату, аналізується сучасний стан екологічної безпеки в Україні. У зв’язку з цим пропонується розробка науково обґрунтованих засад екологічної безпеки України та впровадження управлінських механізмів їх реалізації. Вказується на необхідність переходу на відновлювані джерела енергії (вітрову, сонячну, геотермальну, біомасу тощо) для зменшення викидів шкідливих речовин. Організаціям, які застосовують стратегію щодо захисту клімату, пропонується надавати переваги при інвестуванні.
  Ключові слова: зміна клімату, екологічна безпека, комплексна програма дослідження глобальних змін клімату. 

 24. Ортіна Г. В. Стратегічні напрями державної політики щодо антикризової підтримки металургійної галузі України
  Анотація. В статті приділено увагу проблемним аспектам державної політики щодо протидії кризовим явищам в реальному секторі економіки, оцінено перспективи розвитку металургійної промисловості, яка найбільш постраждала від кризи. Запропоновано стратегічні напрями державної антикризової підтримки галузі в сучасних умовах.
  Ключові слова: антикризова стратегія, виробництво, галузь, державна політика, промисловість, реальний сектор економіки.

 25. Палюх В. В. Механізми формування державної політики в галузі наукової діяльності
  Анотація. Визначено що рівень інтелектуалізації суспільства та ступінь розвитку демократичних інститутів державної влади та управління являють собою два взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих соціально-політичних процесів, що впливають на загострення чи на оздоровлення не тільки економічної, морально-етичної, криміногенної,але й політичного стану в державі.
  Ключові слова: державне управління наукою та освітою, наука та освіта як об’єкти державного управління.

 26. Сіренко Р. Р. Державне управління системним розвитком сфери фізичної культури і масового спорту: програмно-цільовий підхід
  Анотація. Проаналізовано тенденції розвитку сучасного рівня державного управління фізичною культурою і спортом в Україні. Розроблено теоретичні та методологічні підходи щодо програмно-цільового управління системою фізичної культури і спорту. Досліджено соціальну цінність масового спорту як цілеспрямованого впливу на розвиток фізичної культури різних верств і категорій населення.З’ясовано особливості державного управління розвитком процесів фізичної культури та спорту в соціально-гуманітарній політиці України.
  Ключові слова: державне управління, масовий спорт, програмно-цільовий підхід, фізична культура, здоровий спосіб життя, системна діяльність, цілеспрямований вплив.

 27. Черкаска В. В. Формування сучасних умов державного регулювання розвитку аграрного сектору України
  Анотація. Запропоновано при державному регулюванні аграрного сектору особливу увагу, приділяти «регулювання знизу», тобто максимального використання можливостей як окремо взятого підприємства, так і галузі в цілому.
  Ключові слова: державного регулювання розвитку аграрного сектору, структурні рівні економіки, господарюючі суб'єкти, бюджетні кошти, процеси кооперативної інтеграції, регіональний ринок, політик ринкових цін.

 28. Копанчук В.О. Особливості державної політики у сфері національної безпеки в зарубіжних країнах
  Анотація. У статті досліджено особливості державної політики у сфері національної безпеки в контексті зарубіжного досвіду. У статті з урахуванням комплексного науково-методологічного аналізу висвітлені окремі особливості правового регулювання національної безпеки у різних країнах світу. Зарубіжний досвід свідчить, що державні органи відіграють вирішальну роль в координації дій суб'єктів у сфері забезпечення національної безпеки. Пріоритетним напрямком стає вдосконалення законодавства, що встановлює відповідальність за правопорушення, розробка та законодавче закріплення переліку правопорушень та видів відповідальності в сфері національної безпеки.
  Ключові слова: національна безпека, зарубіжний досвід, правове регулювання, забезпечення національної безпеки, державне управління.

 29. Валенков В. Є. Формування національної моделі соціальної політики України в умовах системних суспільних трансформацій
  Анотація. Проаналізовано світові моделі соціальної політики та визначено їх специфіку. Систематизовано основні напрямки економічних реформ у контексті забезпечення нормального функціонування соціальної сфери. Окреслено базові положення забезпечення ефективності національної моделі соціальної політики.
  Ключові слова: соціальна сфера, соціальна політика, модель соціальної політики, державна соціальна політика, соціально-орієнтована економіка. 

 30. Вовк С. М. Інституційна трансформація сучасних механізмів державного управління охороною здоров’я
  Анотація. Сучасна система охорони здоров’я України вкрай потребує інституціональних трансформаційних змін, особливо у механізмах державного управління на місцях. Децентралізація влади, як процес її перерозподілу, надає можливість відмовитися від застарілих типів медичних установ, механізмів керування. Дозволиє прискорити реконструкцію та зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, зменшити витрати на їх утримання та створить умови для конкуренції, за якість медичних послуг для населення. Ще, одним з напрямів розвитку, який буде відчутний при модернізації це, абсолютно різний статус й ступень автономії місцевих керівників медичних організацій. При цьому громадські організації й приватний капітал зможе приймати участь у керівництві, що дасть новий подих для удосконалення механізмів управління охороною здоров’я країни.
  Ключові слова: модернізація, механизми державного управління, концепція, децентралізація, деконцентрація.

 31. Дєгтяр О. А., Непомнящий О. М. Державна влада в політичній системі суспільства
  Анотація. У статті розглянуто державну владу в політичній системі суспільства. З’ясовано відмінність між політичною та державною владою, досліджено джерела легітимності та специфічні риси державної влади.
  Ключові слова: держава, влада, політика, державна влада, політична влада, легітимність, політична система.

 32. Кайда О. П. Системні трансформації процесів формування та реалізації соціальної політики держави: змістовне наповнення та орієнтири
  Анотація. Визначено стратегічні цілі соціальної політики держави. Проаналізовано тенденції системних трансформацій процесів формування соціальної політики держави. Досліджено структуру соціально-орієнтованої системи управління економікою та її взаємозв’язки з домінантами соціальної політики держави. Системно представлено інструментарій формування і реалізації соціальної політики держави.
  Ключові слова: стратегія, держава, соціальна політика, соціальна сфера, соціальний механізм, соціально-орієнтована модель управління економікою.

 33. Парубчак І. О. Роль засобів масової інформації у взаємодії органів публічної влади із суспільством на засадах відкритості та прозорості
  Анотація. Досліджено особливості взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації щодо можливості їх впливу на суспільство через відповідні механізми. Вивчено потреби публічної влади в авторитеті, престижі, прагненні до відомості, популярності, привабливості, повазі та схваленні своєї діяльності суспільством. Проаналізовано можливості підвищення ролі засобів масової інформації у процесі прозорості та відкритості дій влади. З’ясовано можливість росту потенційної активності населення до організованих форм участі у суспільних процесах внаслідок діяльності засобів масової інформації.
  Ключові слова: засоби масової інформації, суспільство, публічна влада, механізми, державна політика, відкритість влади, прозорість влади.

 34. Грень Л. М. Проблематика розвитку професійно-технічної освіти України: державно-управлінський аспект
  Анотація. Стаття присвячена вивченню змісту можливих напрямків реформування системи професійно-технічної освіти України, а також аналізу умов для прийняття нового закону про професійно-технічну освіту в Україні. У статті визначено проблемні питання в системі функціонування сфери професійно-технічної освіти України, а також запропоновано можливі шляхи їх вирішення у межах державної освітньої політики. Крім того, стаття містить результати аналізу перспектив вирішення окремих завдань розвитку професійно-технічної освіти України в контексті існуючих інституціональних норм, а також пропозиції щодо удосконалення їх змісту та практик використання.
  Ключові слова: державне управління системою професійно-технічної освіти; кадровий потенціал системи професійно-технічної освіти; стратегія державної кадрової політики; Закон про професійно-технічну освіту.

 35. Калюжний В. С. Механізми формування сучасної системи дистанційної освіти в Україні 
  Анотація. В статті розглянуто проблеми, що виникають в вищій школі при впровадження дистанційного навчання. Проаналізовано основні завдання сучасного інформаційного суспільства та глобальної інформатизації, яка істотно впливає на освітні процеси, зокрема на вищу освіту та зумовлює постійний розвиток систем дистанційного навчання у вищих навчальних закладах.
  Ключові слова: механізми державного управління, дистанційне навчання,, інформаційне суспільство, вища освіта.

 36. Карпеко Н. М. Механізми формування сучасних освітніх технологій
  Анотація. У статті проаналізовані теоретичні положення однієї з проблем реформування освіти, що дозволило визначити шляхи удосконалення галузевої системи економічних стосунків в освіті і окреслити конкретні заходи з реалізації поставлених у зв'язку з цим завдань. Забезпечуючи формування дієвого механізму залучення в освіту централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів і цільове використання направлених на розвиток галузі засобів, сприяють підвищенню ефективності функціонування економічної інфраструктури освіти.
  Ключові слова: економічний механізм, державне регулювання, реформування освіти.

 37. Кононенко О. Б. Сучасний стан та тенденції розвитку державної освітньої політики в Україні
  Анотація. У статті розкрито зміст поняття освітньої політики, проаналізовано становлення та розвиток вітчизняної державної освітньої політики в контексті модернізації системи освіти й удосконалення процесів державного управління освітою, висвітлюються окремі тенденції розвитку освітньої політики в Україні на сучасному етапі.
  Ключові слова: освітня політика, державна освітня політика, тенденції, освіта, якість освіти, управлінське рішення.

 38. Мірошніченко Р. В. Механізми формування екологічного виховання у вищих навчальних закладах України
  Анотація. В статті проаналізовано механізми державного регулювання сферою екологічного виховання у вищих навчальних закладах України. Окреслено основні аспекти взаємодії вищої школи та суспільства у напрямку формування екологічного світогляду майбутнього фахівця. Визначено, що еколого-виховний потенціал поведінкового середовища університету народжується як єдина карта поведінки, властива студентові в університеті, за рахунок домінування екологічних поведінкових форм.
  Ключові слова: механізми державного регулювання сферою екологічного виховання. екологічний світогляд, вищі навчальні заклади.

 39. Мороз С. А., Домбровська С. М., Мороз В. М. Рейтинг науково-педагогічних працівників, як складова системи державного управління якістю вищої освіти
  Анотація. Обґрунтовано місце та роль рейтингу науково-педагогічних працівників в системі державного управління якістю вищої освіти. На прикладі конкретних моделей розбудови рейтингів науково-педагогічних працівників визначено їх основний зміст та особливості використання. Крім того, стаття містить результати критичного переосмислення напрямів використання процедури оцінювання науково-педагогічних працівників з акцентуванням уваги на необхідності врахування в рейтингу потенціалів викладача з досягнутими ним результатами. В статті опрацьовано висновки щодо місця, ролі та умов ефективності використання рейтингу науково-педагогічних працівників в системі управління розвитком трудових можливостей ВНЗ.
  Ключові слова: вищій навчальний заклад; державне управління ВНЗ; рейтинг науково-педагогічних працівників; оцінювання результатів діяльності; мотивація професійної діяльності; механізми самоактуалізації та самореалізації.

 40. Полторак С. Т. Перспективні напрямки розвитку державного управління системою вищої військової освіти України
  Анотація. У статті визначені напрямки розвитку державного управління системою вищої військової освіти України. Доведено, що на стан функціонування такої системи впливають організаційно-інституційні механізми, соціально-економічний розвиток, внутрішньо- і зовнішньо політична ситуація тощо.
  Ключові слова: система вищої військової освіти; державне управління; принципи; напрямки; розвиток.

 41. Postupna O. V. FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN EDUCATION IN UKRAINE
  Анотація. The article has examined the external and internal factors influencing the formation of the system of public administration in education in Ukraine, and their classification is determined, and features are highlighted.
  Ключові слова: public administration in education, educational policy, management system, factors of influence, classification.

 42. Хмирова А. О. Механізми організації виховного простору у вищих навчальних закладах України
  Анотація. В статті проаналізовано проблеми державного управління виховним процесом у вищих навчальних закладах України, його соціальному, правовому, управлінському аспектам. Розглянуто систематизацію та організацію виховного процесу у вищих навчальних закладах України, окреслено основні проблеми визначеного процесу.
  Ключові слова: механізми державного управління, виховний процес, вищи навчальні заклади.

 43. Александрович Г.Р. Основні підходи управління персоналом в умовах інноваційної діяльності
  Анотація. У статті висвітлено основні аспекти управління персоналом, на етапі оновлення економіки. На перше місце винесено накопичений світовий і національний досвід, розглянутий в стислому вигляді в рамках уявлення еволюційно-історичних періодів розвитку науки про персонал. Вивчення якісної трансформації професійних характеристик персоналу й розгляд сучасного етапу розвитку теорії та практики управління персоналом, а також зв'язку його з новими технологічними укладами, дозволили виявити потрібні напрямки в системі освіти й професійної підготовки сучасних працівників.
  Ключові слова: управління персоналом, інноваційна діяльність, система освіти, професійна підготовка.

 44. Демент М. О. Державноуправлінські аспекти і підходи до визначення взаємозв'язку сталого розвитку регіону й якості людського капіталу 
  Анотація. Проаналізовано науково-методичні підходи та державноуправлінські аспекти визначення взаємозв'язку сталого розвитку регіону й якості людського капіталу.
  Ключові слова: державне управління, регіони, сталий розвиток, людський капітал, узаємозв՚язок, підходи до оцінювання.

 45. Ковальчук В. Г. Удосконалення вітчизняного досвіду з формування та реалізації регіональних стратегій розвитку 
  Анотація. Обґрунтовано особливості та тенденції розвитку регіонів. З’ясовано, що стратегічне планування є важливим інструментом державного управління соціально-економічним розвитком. Узагальнено українська практики розробки та реалізації стратегій розвитку територій на прикладі Харківської, Київської та Львівської областей. Визначено перспективи і розроблено пропозицій з удосконалення наведеного досвіду для подальшого запровадження в регіонах України.
  Ключові слова: державне управління, стратегічне планування, регіональний розвиток, стратегія розвитку території.

 46. Круглов В. В., Горлова А. О. Державно-приватне партнерство в системі міжмуніципального співробітництва
  Анотація. У статті розглянуто особливості співпраці у системі міжмуніципального співробітництва на рівні місцевих громад. Запропоновано здійснювати реалізацію соціально важливих інфраструктурних проектів шляхом державно-приватного партнерства.
  Ключові слова: державно-приватне партнерство, приватний бізнес, партнерство, міжмуніципальне співробітництво, проект.

 47. Ляшевська О. І., Писклакова О. О. Державне регулювання розвитку кластерів в Україні
  Анотація. В статті розглядаються проблеми формування кластерних об’єднань, що має велике значення для ефективної економічної діяльності держави та регіону, оскільки сприяє залученню інвестицій та виробництву конкурентоздатної продукції на основі використання інноваційних технологій.
  В статті автор відзначає низьку активність формування кластерів в Україні, оскільки в країні існує низка проблем пов’язаних з дефіцитом фінансових ресурсів, недовірою до державної влади, низької проінформованості серед великих підприємств щодо переваг кластеризації.
  Ключові слова: державне регулювання, кластер, конкурентоздатність, регіональний кластер, інновація, економічний розвиток, регіон.

 48. Тарадуда Д. В. Механізм управління якістю деконтамінації при ліквідації наслідків НС на потенційно небезпечних об’єктах
  Анотація. Обґрунтовано необхідність розробки Стандартної операційної процедури проведення деконтамінації особового складу та постраждалих, що потрапили в зону ураження при надзвичайних ситуаціях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах як механізму управління якістю і, як наслідок, підвищення ефективності проведення деконтамінації. Визначено структуру Стандартної операційної процедури проведення деконтамінації, зміст її основних структурних елементів.
  Ключові слова: механізм управління, аварія, надзвичайна ситуація, потенційно небезпечний об’єкт, стандартна операційна процедура. 

 49. Удянський М. М., Приходько Р. В., Ященко О. А. Пpіopитeтні вeктopи діяльнocті opганів peгіoнальнoгo упpавління з питань запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій в Укpаїні
  Анотація. Стаття присвячена розкриттю основних напpямків і заcoбів oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту в Україні.
  Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, організаційно-правові засади державного управління сферою цивільного захисту, надзвичайна ситуація. 

 50. Федорчак В. В. Наукові засади визначення ризику виникнення НС у системі державного управління
  Анотація. У статті здійснено аналіз наукових засад визначення ризику виникнення НС у системі державного управління України. Виявлено проблеми реалізації такого управління.
  Ключові слова: державне управління, принципи, ризик, НС, безпека.

 51. Барило О. Г. Зарубіжний досвід створення інформаційно-аналітичної системи цивільного захисту 
  Анотація. Проведено аналіз зарубіжного досвіду щодо організації цивільного захисту та його інформаційно-аналітичного забезпечення, визначено напрями його використання в Україні.
  Ключові слова: надзвичайна ситуація, цивільний захист, інформаційно-аналітичне забезпечення, оповіщення, інформування.

 52. Кравців С. Я., Соболь О. М. Основні фактори, що впливають на рівень інтегрального пожежного ризику
  Анотація. Робота присвячується дослідженню основних факторів, що впливають на рівень ризику для людини загинути від пожежі в одиницю часу на території України. За допомогою аналізу статистичних даних показано наявність проблемних питань щодо забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості. Зазначена необхідність побудови моделі управління пожежним ризиком з метою мінімізації його рівня.
  Ключові слова: пожежний ризик, сільська місцевість, ризик-орієнтований підхід, прийнятий ризик, модель управління.

 53. Кулєшов М. М. Щодо змісту та механізмів наглядової діяльності з питань пожежної і техногенної безпеки
  Анотація. В статті розглянуті питання необхідності збереження системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. Здійснено пошук шляхів уникнення негативних тенденцій реформування наглядових органів державної служби України з надзвичайних ситуацій та розроблені пропозицій з програмних дій і напрямків удосконалення наглядової діяльності.
  Ключові слова: нагляд, контроль, наглядова діяльність, пожежна, техногенна безпека, система, функції.

 54. Майстро С. В. Особливості інституційного механізму державного управління системою цивільного захисту в різних країнах
  Анотація. У статті розглядається інституційний механізм державного управління системою цивільного захисту в різних країнах. Надано пропозиції стосовно напрямів та можливостей адаптації в Україні світового досвіду державного управління системою цивільного захисту.
  Ключові слова: державне управління, інституційний механізм державного управління, цивільний захист.

 55. Потеряйко С. П. Проблемні питання щодо функціонування організаційного та структурного механізмів державного управління у сфері цивільного захисту
  Анотація. Проведено аналіз керівних документів, наукових досліджень та виявлено проблемні питання щодо функціонування організаційного та структурного механізмів державного управління у сфері цивільного захисту. Обґрунтовано необхідність щодо внесення змін та доповнень до керівних документів, пов’язаних із проведенням реформи системи ДСНС України, а також передачі повноважень і завдань з цивільного захисту об’єднаним територіальним громадам.
  Ключові слова: механізми державного управління, цивільний захист, надзвичайна ситуація, організаційний та структурний механізми, система управління.

 56. Маєвський Ю.Ф. Аграрний напрямок у загальній стратегії національної безпеки України
  Анотація. У статті визначена специфіка сучасного політичного процесу у контексті державно-управлінських відносин, що визначає характер і способи забезпечення національної безпеки, що пов’язано також з перехідним станом суспільства, зміненням всієї системи відносин, що склалися, нестійким характером політичних явищ, протиріччями політичної модернізації світової глобалізації.
  Ключові слова: аграрна політика, національна безпека, продовольча безпека, стратегія національної безпеки.

 57. Тресков А. В. Світовий досвід державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу
  Анотація. У статті визначено, світовий досвід підвищення енергетичної безпеки у державах що розвиваються. В даний час розвиток енергетики як і раніше представляє складнощі для ряду країн світу, що розвиваються. Багато факторів, що не дозволяють успішно виконувати завдання з розвитку економічно стійкого паливно-енергетичного комплексу, проявляються одночасно один з одним і стають типовими для більшості регіонів світу, що розвиваються.
  Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, державне регулювання розвитку енергетики, досвід енергетичної безпеки, складові енергетичної безпеки.

 58. Дімітрова Є.В. Основні підходи до формування державної кадрової політики
  Анотація. У статті розглядаються основні підходи до формування державної кадрової політики, кадровий та інтелектуальний потенціал, економічні та галузеві аспекти кадрової політики. Аналізуються фактичні напрацювання у галузі кадрової політики в умовах несприятливого економічного стану держави.
  Ключові слова: кадрова політика, державна кадрова політика, кадровий потенціал, кадровий резерв.

 59. Микитюк Ю.М. Науково-теоретичні основи формування механізмів державного управління у сфері цифровізації правового регулювання
  Анотація. Визначено, що цифровізація свого часу виникла як позасистемний чинник, але який вимагає застосування механізмів державного управління з метою її вчасного прогнозування та регулювання, зокрема правового. У цьому контексті досліджено генезис цифровізації у світі й Україні з позиції особливостей поширення цього явища у приватному секторі, а також наслідки такого поширення.
  Ключові слова: державне управління, механізми, цифровізація, державний і недержавний сектори.

 60. Ситник Т. І. Реалізація державної соціально-економічної політики щодо протидії епідеміологічним загрозам з метою формування суспільного здоров’я
  Анотація. Питання гарантування безпеки людини є складною соціально-економічною проблемою, успішне вирішення цієї проблеми визначається характером взаємодії соціально-економічних, епідеміологічних і демографічних чинників. Соціально-економічна політика держави є складною багаторівневою системою, яка містить компоненти різних сфер діяльності суспільства, не завжди взаємодіючих між собою безпосередньо, але в той же час є основою для формування інших компонентів епідеміологічної безпеки. Тому, одним з основних завдань держави у формуванні соціально-економічної політики є забезпечення відповідного рівня епідеміологічної безпеки для кожного складового її компонента. Численні соціально-економічні проблеми, як правило, обумовлені нездатністю держави вживати профілактичні заходи або неспроможністю здійснювати їх вчасно. Держава повинна бути в змозі забезпечити відповідний рівень соціально-економічної політики, який гарантує внутрішню і зовнішню стабільність, необхідну для протидії епідеміологічним загрозам. В країнах з ринково-орієнтованою соціально-економічною політикою пріоритетом виступає досягнення певного рівня матеріального забезпечення суспільства. Незважаючи на те, що запорукою зміцнення економічного потенціалу держави, підтримання відповідного рівня її соціально-економічної політики є активізація зусиль щодо підвищення соціальних гарантій, посилення, боротьба з епідеміологічними загрозами, фізичне і моральне здоров'я нації, виняткового значення набуває саме соціально-економічна політика. Перманентність епідеміологічних криз призводили до дестабілізації соціально-економічної системи та породили соціально-гуманітарні проблеми в суспільстві, які створили перешкоди соціально-економічному розвитку. У цих умовах основною рушійною силою позитивних перетворень повинна стати реалізація моделі саме соціальної ринкової економіки, заснованої на поєднанні здорової конкуренції з соціальною справедливістю. Побудова соціально-орієнтованої економіки вимагає від держави забезпечення належного рівня соціально-економічної політики, при якому держава забезпечить якісний рівень суспільного розвитку незалежно від впливу епідеміологічних загроз. Проблема соціально-економічної політики держави має важливе значення не тільки в межах боротьби з епідеміологічними загрозами, але і в контексті сталого рівня розвитку. У соціальній сфері фокусуються практично всі проблеми економічної політики, а епідеміологічні кризи призводять до зниження стабільності у суспільстві, що в деяких випадках може привести до соціальних хвилювань. Епідеміологічні загрози випливають з нехтування соціумом санітарних норм, трансформації ціннісних орієнтацій в суспільстві залежить ставлення до охорони здоров'я.
  Ключові слова: реалізація, державна політика, механізми, формування, соціально-економічна сфера, епідеміологічні загрози, суспільне здоров'я.

 61. Стукан Т.М. Термінологічний інструментарій дослідження дефініцій «державне управління» та «публічне управління»
  Анотація. У статті наведено перелік визначень дефініцій «державне управління» та «публічне управління», сформовано авторське визначення щодо трактування даних понять. Здійснено аналіз функцій державного та публічного управління. Обґрунтовано класифікацію ключових факторів, що відрізняють дані дефініції одну від іншої. Наведено основний перелік ознак, які характеризують поняття «державне управління». Визначено риси, що характеризують поняття «державне управління» та «публічне управління». Наведено ієрархічну схему здійснення державного управління в Україні, встановлено різницю та відмінні ознаки між державним та публічним управлінням. Обґрунтовано доцільність використання принципів публічного управління та підходу «держава для суспільства».
  Ключові слова: державне управління, публічне управління, публічна влада, концепція державного управління, належне врядування.

 62. Кононович В. Г. Закордонний досвід державного управління розвитком фізичної культури та спортом
  Анотація. Державне управління розвитком сфери фізичної культури та спорту має відповідати сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу України до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить її подальше інтегрування в європейський і світовий спортивний простір. Один із пріоритетних напрямів розвитку сфери фізичної культури і спорту полягатиме в удосконаленні інституційних механізмів державного управління сфери фізичної культури та спорту на засадах впровадження прогресивного зарубіжного досвіду.
  Ключові слова: державне управління, органи влади, організація, законодавство, фізична культура та спорт.

 63. Василенко О. І. Державна політика в умовах становлення інформаційного суспільства: зарубіжний досвід і Українська практика
  Анотація. В статті визначено роль інформатизації державного управління, напрями та форми використання інформаційних ресурсів в державному управлінні. Результатом дослідження виступає процес розробки і впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на основі вітчизняного і зарубіжного досвіду в системі публічного управління та адміністрування. Розкрито сутність використання інформаційних технологій в системі адміністративного управління; особливостей формування та реалізації сучасної державної інформаційної політики, розробки та впровадження її теоретичних і організаційно-правових засад в практику діяльності та розвитку публічного адміністрування в Україні.
  Ключові слова: державна політика у сфері інформатизації, інформаційна система, інформація, інформаційно-комунікаційна технологія, інформаційне суспільство, адміністративне управління, електронний уряд, державні механізми.

 64. Тогобицька В.Д. Окремі питання державного управління соціально-економічних ризиків в умовах діджиталізації: парадигма ризиків та стратегій
  Анотація. Статтю присвячено дослідженню окремих питань державного управління соціально-економічних ризиків в умовах діджиталізації крізь парадигму ризиків та стратегій. На сучасному етапі світова економіка вступає в новий етап цифрового розвитку, який характеризується в тому числі активною трансформацією інститутів і механізмів державного управління. На превеликий жаль, у сучасних умовах українського державотворення, наша держава ще не входить в групу лідерів розвитку цифрової економіки. Однак уже зараз помітний і ряд позитивних тенденцій, та обсяг цифрової економіки в останні роки стійко зростає, зокрема, за результатами прийняття окремих законодавчих актів поставлені стратегічні завдання, які необхідно виконати уряду країни при реалізації національної програми по впровадженню останніх передових інноваційних технологій у суспільно-економічне житті, а також впровадження цифрових технологій і платформних рішень в сфері державного управління та надання державних послуг. За результатами доктринального та комплексного дослідження зроблено висновок, що сучасні інститути державного управління трансформуються слідом за мінливим світом, відтак з одного боку, вимоги громадян до якості послуг постійно зростають, і вони хочуть взаємодіяти з державними органами саме за допомогою результатів діджиталізації та передових цифрових технологій, а з іншого ‒ урядам необхідно скорочувати адміністративні витрати і підвищувати ефективність реалізованих програм. Цифровізація, за даних умов, це досить дієвий механізм для вирішення подібних завдань. Створення сучасної цифрової системи державного управління дозволить в режимі онлайн відстежувати проблеми, які виникають та брати участь в їх вирішенні. У вітчизняній економіці цифрові підходи і технології в сфері державного управління знаходяться на етапі активного розвитку і осмислення практичного досвіду їх застосування. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що організація єдиних цифрових інформаційних платформ, використання наскрізних цифрових технологій формує умови для досягнення нової якості державного управління на основі горизонтальної інтеграції та ефективної взаємодії державних органів управління. В цілому розвиток цифрових технологій створює базові передумови для переходу від моделі «сервісного управління» до моделі «об'єднаного уряду», більш відповідної глобальним викликам і ризикам розвитку економіки.
  Ключові слова: державне управління, соціально-економічні ризики, діджиталізація, механізми державного управління, цифрова трансформація.