Випуск 1(8) 2018

1. Антипцева О. Ю. Адаптація зарубіжного досвіду економічного стимулювання державою зайнятості населення до реалій вітчизняної економіки
Abstract. Досліджено та узагальнено досвід розвинених країн світу у сфері регулювання зайнятості населення на основі системного використання державою важелів економічного стимулювання в цілях протидії безробіттю, нарощування продуктивності та максимальної професійної мобільності працівників, регулювання трудової міграції, управління попитом на робочу силу. Проаналізовано сучасний стан та виокремлено перспективні напрямки економічного стимулювання державою зайнятості населення в Україні.
Ключові слова: зайнятість населення, ринок праці, трудова міграція, державне економічне стимулювання, фінансово-кредитні пільги.

2. Бондаренко О. Г., Бєлай С. В. Схема гіпотез та логіка дослідження проблем державного регулювання процесів протидії поширенню корупції у правоохоронних та військових інституціях
Abstract. У статті обґрунтовано актуальність, запропоновано схему гіпотез та логіку дослідження проблем державного регулювання процесів протидії поширенню корупції у правоохоронних та військових інституціях.
Ключові слова: правоохоронні та військові інституції, державне регулювання, державна безпека, корупція.

3. Дєгтяр А. О., Соболь, Р. Г. Страхування як елемент зменшення ризиків в процесі управління економічною безпекою
Abstract. У статті проведено аналіз структури процесу управління економічною безпекою. Визначено сутність ризику у цьому процесі та з’ясовано основні підходи щодо зменшення ризиків в процесі управління економічною безпекою.
Ключові слова: страхування, страхові послуги, організація процесу управління, механізм зменшення ризиків, економічна безпека.

4. Древаль Ю. Д. Безпека як складний соціальний і управлінський феномен
Abstract. Розглянуто питання щодо сутності сучасного розуміння феномену безпеки, а також щодо значення різнобічних аспектів наукового дискурсу з проблематики безпеки як основи для удосконалення публічного управління та цивільного захисту населення. Доведено, що фундаментальною основою безпеки у будь-яких проявах є піклування про життя і здоров’я людини як найвищої соціальної цінності.
Ключові слова: безпека, глобальна безпека, безпека особистості, державноуправлінські відносини, публічне управління, техногенна безпека, цивільний захист.

5. Каракасіді О. Ф. Специфіка конституційно-правових основ державної влади у сучасній україні та проблеми її практичної реалізації
Abstract. Аналізуються загальні та специфічні особливості конституційно-правових основ державної влади в Україні в контексті загальносвітової практики здійснення такої влади. Особлива увага зосереджена на специфіці норм Конституції України (1996 р.). окремий акцент робиться на державному контролі, примусовому характері державної політики.
Ключові слова: державна влада, конституційно-правові норми державної влади, форми практичної реалізації державної влади.

6. Ляшевська О. І. Писклакова О. О; Руденко С. Ю. Державне регулювання стратегічного управління організацією
Abstract. У статті виокремлено теоретичні аспекти державного регулювання стратегічного розвитку організації в умовах ринку. Обґрунтовано актуальність постійного вдосконалення процесу управління підприємством. Узагальнено теоретичні концепції, які розглядають процес управління підприємством. Визначено методи та підходи державного регулювання до розробки стратегії, для досягнення конкурентоспроможності підприємства, а також перспективні напрями діяльності, що забезпечують його зростання та розвиток.
Ключові слова:державне регулювання, управління, процес, формування, удосконалення, стратегія, розвиток.

7. Магась Г. А. Теоретичні основи оперативного мистецтва державної прикордонної служби України
Abstract. В статті розглянуті теоретичні основи оперативного мистецтва Держав-ної прикордонної служби України, які поєднують у своєму складі поняття про сутність оперативного мистецтва, його зміст,предмет, принципи і категорії. Структуру оперативного мистецтва розглянуто як інформаційну модель для організації та здійснення оперативно-службової діяльності регіонального управління, використання різнорідних сил та засобів на ділянці відповідальності з метою забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.
Ключові слова: державне управління, оперативне мистецтво, принципи, категорії.

8. Степанов В .Ю. Інформаційна безпека як атрибут національної безпеки
Abstract. Інформаційна безпека в українському інформаційному суспільстві, де основним продуктом є інформація, яка і впливає на прийняття тактичних і стратегічних рішень, є атрибутом національної безпеки держави. Саме з цієї причини захист національних інтересів в інформаційній сфері істотно залежить від стану інформаційної безпеки.
Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, інформаційна сфера, національна безпека.

9. Харламов В. В. Ризики в туризмі: державно-управлінський аспект
Abstract. У статті окреслені ризики в туризмі у контексті державного управління. Проаналізовано, що всі небезпеки можна розділити на три базових класи: природно-екологічні; техногенно-виробничі; антропогенно-соціальні. Визначено, що вихо-дячи з причинно-наслідкової обумовленості шкоди виділені дві групи об'єктивно існуючих небезпек: являють собою безпосередню загрозу для життєдіяльності людини; які заподіюють подібний збиток побічно, наприклад, в результаті погір-шення умов його життя. Визначено, що основна відповідальність за прийняття рішень в області безпеки туризму лежить на місцевих адміністраціях, в тому числі, на державних і муніципальних структурах управління туризмом.
Ключові слова: державне управління, туризм, ризики в туризмі, класифікація ризиків, безпека в туризмі.

10. Биркович Т. І. Державне регулювання в сфері забезпечення права дітей на охорону здоров’я
Abstract. Досліджено загальний стан державного регулювання права дітей на охорону здоров’я на сучасному етапі розвитку України. Доведено, що медичне забезпечення права дітей на охорону здоров’я характеризується фінансовою та ресурсною розпорошеністю, а також деформованістю структури надання послуг. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення сфери забезпечення права дітей на охорону здоров’я. Узагальнено методологічні положення щодо впровадження державного регулювання права дітей на охорону здоров’я. Зауважено що для повноцінного та вчасного розвитку дітей з особливими потребами необхідно з боку держави розробити окремий механізм надання медичних послуг. Запропоновано запровадити систему надання медичних послуг та закріпити її на законодавчому рівні із врахуванням національних та регіональних потреб, а також потреб конкретно взятої дитини, що в цілому дозволить вивести медичну галузь в сфері права дитини на охорону здоров’я на якісно новий рівень.
Ключова слова: механізми державного регулювання, система охорони здоров’я, права дітей на охорону здоров’я, медичні послуги, медичне право.

11. Бондаренко А. І.  Механізми забезпечення фінансової безпеки України при розширенні системи e-banking
Abstract. В статті розглянуто можливості формування якісних механізмів державного регулювання при наданні фінансових послуг в Україні. Проаналізовано ефективне функціонування фінансової системи України, аналіз і налагодження фінансової діяльності органів державного управління та суб’єктів господарювання, необхідність управління фінансовими ресурсами країни як чинника вирішення протиріччя між індивідуальним і приватним характером виробництва та суспільного призначення відтворювального процесу.
Ключові слова: механізми державного регулювання, надання фінансових послуг, фінансова безпека держави.

12. Борисенко О. П. Напрями державного регулювання ціноутворення у сфері адміністративних послуг
Abstract. У статті розглянуто діючу систему державного регулювання ціноутворен-ня у сфері адміністративних послуг та її складові, зокрема, організаційно-правові аспекти, порядок формування та встановлення цін, їх види та методи регулювання, декларування цін, державний контроль і спостереження у сфері ціноутворення. Акцентовано на необхідності врахування впливу ринкового середовища щодо урахування умов і факторів формування ціни та покриття нею всіх витрат, що пов’язані з якісним наданням послуги; економічного обґрунтування ціни адміністративної послуги; врахування цінової доступності для споживачів адміністративної послуги.
Ключові слова: державне регулювання, ціноутворення, ціна, державні адміністративні послуги.

13. Братко Б. Е. Державне регулювання ціни на ринку житлової нерухомості
Abstract. В статті розглянуто та запропоновано оцінку факторів впливу на механізми державного регулювання ціни на ринку житлової нерухомості. Адже актуальна та практично неопрацьована для ринкових умов важлива економічно (у теоретичному осмисленні й практичному здійсненні) проблема розробки методів державного регулювання й системного розгляду відтворювальних і інвестиційних процесів у житловій сфері, орієнтованих на ринки нерухомості, їх економічну ефективність і соціальну спрямованість, досі науково мало досліджували українські науковці. Ключова проблема при виборі й реалізації житлової політики – забезпечення доступності житла для громадян.
Ключові слова: державно-управлінські відносини, ринок нерухомості, механізми державного регулювання.

14. Вербицький О. В. Удосконалення механізмів державного управління соціальним розвитком в умовах трансформації суспільства на засадах інноваційного менеджменту
Abstract. Досліджено засади та види інноваційного менеджменту в соціальній сфері. Науково обґрунтовано напрямки його використання з метою вдосконалення державного управління соціальним розвитком в умовах трансформації в Україні.
Ключові слова: державне управління, механізми, соціальний розвиток, безпека, інноваційний менеджмент.

15. Ворона П. В. Шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на сході україни: зарубіжний досвід
Abstract. У статті розкрито шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на сході України у розрізі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Виокремлено найбільш ефективні технології соціальної реабілітації як за участі громадського сектору (перш за все волонтерів) так й за участі держави. Запропоновано шляхи модернізації державної політики соціальної реабілітації учасників війни на Сході України на основі досвіду США.
Ключові слова: соціальна реабілітація учасників бойових дій, українсько-російська війна, постравматичний стресовий розлад (ПТСР), ветеранську клуби, АТО, волонтери.

16. Гусаров К. О. Some features of state regulation of pendulum migrations in Ukraine
Abstract. Проаналізовано особливості та перспективи державного регулювання маятниковими міграційними процесами в Україні. Досліджено основні причини виникнення в країні цих процесів. Запропоновано принципи, згідно яких доцільно здійснювати державне регулювання маятниковою міграцією і поєднувати інтереси економічно активних громадян з інтересами держави.
Ключові слова: державне регулювання, маятникова міграція, економічна активність.

17. Євсюков О. П. Концепція уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки україни
Abstract. В статті сформульовано концепцію уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України. Зокрема, виявлено передумови та фактори забезпечення соціально-економічної безпеки України. Окреслено характерні особливості концепції уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України. Обґрунтовано використання методів по-будови концепції уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України.
Ключові слова: концепція, уніфікація, державні механізми, соціально-економічна безпека.

18. Ковальчук В. Г.  Сучасні тенденції розвитку державного регулювання інноваційної сфери
Abstract. Обґрунтовано особливості та сучасні тенденцій розвитку державного регу-лювання інноваційної сфери. З’ясовано фактичну ізольованість наукових установ від підприємництва, що унеможливлює розвиток інноваційного процесу за рахунок ринкових важелів. Доведено, що ефективною формою державної підтримки інноваційної та наукової діяльності є створення за участю держави вузівсько-промислових дослідницьких центрів. Запропоновано критерій, система показників та алгоритм оцінки ефективності функціонування навчально-науково-інноваційного університетського комплексу.
Ключові слова: державне регулювання, інноваційна діяльність, навчально-науково-інноваційний університетський комплекс, алгоритм оцінки.

19. Лагутін В. С. Механізми державного регулювання інноваційною діяльністю в економіці України
Abstract. В статті обгрунтовано, що держава на сучасному етапі розвитку економіки повинна грати провідну роль в розвитку інноваційних процесів. Стримування розвитку технологічних інновацій, неминуче приведе до скорочення економічного зростання або, навпаки, сприяючи прискореному процесу технологічної модернізації, здатне за декілька років поліпшити економічний стан країни, підвищити її військову потужність і соціальне благополуччя.
Ключові слова: механізми державного управління інноваційною діяльністю, вищі навчальні заклади, науково-технічний потенціал.

20. Майстро С. В. Напрями удосконалення державної політики України у сфері екологічної безпеки в умовах європейської інтеграції
Abstract. Охарактеризовано проблеми та протиріччя державної політики у сфері екологічної безпеки України. Запропоновано напрями удосконалення механізму формування та реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки України. Визначено шляхи трансформації державної політики у сфері екологічної безпеки України в умовах європейської інтеграції.
Ключові слова: екологічна безпека, державна політика у сфері екологічної безпеки, державний екологічний моніторинг, екологічна освіта.

21. Мельниченко О. А, Удовиченко Н. М. Методи та засоби публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я
Abstract. Конкретизовано перелік специфічних засобів (у межах визнаних методів) публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я. Упорядковано перелік пріоритетних напрямів такого управлінського впливу.
Ключові слова: публічне управління, методи, засоби, розвиток, охорона здоровя, пріоритетні напрями.

22. Мороз В.М. Теорія суспільного вибору: компетенція політичного та економічного механізмів в системі трудових можливостей суспільства
Abstract. Визначено особливості функціонування системи трудових відносин в контексті змісту основних принципів теорії суспільного вибору; розглянуто компетенцію політичного та економічного механізмів у регулюванні розвитку системи трудового потенціалу суспільства; обґрунтовано втрати суспільства від неповного використання трудового потенціалу його представників; сформульовано висновки щодо можливості використання політичного та економічного механізмів в системі державного управління розвитком трудових можливостей суспільства.
Ключові слова: теорія суспільного вибору; політичний та економічний механізми; трудовий потенціал суспільства; ринкова система; суб’єкти та об’єкти державного управління; мотивуючий та стимулюючий впливи; суспільний вибір; політична система; управлінські рішення; втрати суспільства

23. Омаров А. Е. Сучасний стан реалізації національної політики екологічної безпеки
Abstract. В статті аналізуються результати соціологічного опитування, проведеного у травні-червні 2017 року в східних областях України з метою вивчення ставлення населення до екологічних проблем сучасності та виявлення основних проблем та протиріч в реалізації національної політики екологічної безпеки в даному регіоні України; робиться висновок про необхідність вдосконалення системи моніторингу навколишнього середовища.
Ключові слова: екологічна політика, екологічна безпека, моніторинг навколишнього середовища, національна політика екологічної безпеки.

24. Полякова О. С. Результати експертного опитуванняпро стан тапроблемипублічного управління правовою освітою населення в Україні: порівняльний аналіз
Abstract. В статті представлено порівняльний аналіз відмінностей у результатах експертного опитування, що проводилося в грудні 2015 р. і грудні 2017 р. у Харків-ському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, про стан та проблеми публічного управління правовою освітою населення. Визначено відмінності у рівні інформованості респондентів про правову освіту та рівні їх обізнаності про зміст реформ, що проводяться в Україні.
Ключові слова: публічне управління, реформування, правова освіта, рівень правових знань, рівень інформованості, рівень обізнаності, емпіричний метод дослідження, експертне опитування, порівняльний аналіз.

25. Федорова Н. О. Медичне страхування в системі державного регулювання страхової діяльності
Abstract. У статті здійснено аналіз законодавства, що регулює медичне страхуван-ня в Україні. Досліджено показники ринку медичного страхування в Україні, структуру ринку страхування та виявлено основні тенденції його розвитку. Розг-лянуто напрями реформування медичного страхування та надано пропозиції що-до вдосконалення державного регулювання в цій сфері.
Ключові слова: державне регулювання, медичне страхування, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування.

26. Черкаска В. В. Нормативно- правові аспекти державного регулювання розвитку аграрного сектору України
Abstract. Зазначено, що втручання держави в діяльність юридичних осіб і громадян по використанню землі може здійснюватися тільки у випадках та у спосіб, зазначеними в Земельному кодексі. При цьому забезпечуються гарантії кожного громадянина на вільне володіння, користування і розпорядження належною йому земельною ділянкою.
Ключові слова: аграрний сектор, сільське господарство, функціонування продовольчої системи, методи державного регулювання аграрного сектора, продовольче забезпечення населення, самозабезпеченість продовольством.

27. Шведун В. О., Ахмедова О. О. Державне регулювання економічного потенціалу українських Карпат щодо розвитку туристичних та рекреаційних послуг
Abstract. В статті вдосконалено процеси державного регулювання економічного потенціалу Карпатського регіону України щодо розвитку туристичних і рекреаційних послуг. Зокрема, проаналізовано сучасний стан туристичного ринку України у цілому. Виокремлено напрями державного регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу Карпатського регіону України. Виділено найбільш перспективні орієнтири стосовно розвитку рекреаційних послуг Карпатського регіону України. Окреслено пріоритети державного регулювання економічного потенціалу Карпатського регіону України.
Ключові слова: державне регулювання, економічний потенціал, Карпатський регіон України, туристичні та рекреаційні послуги. 

28. Криштанович М. Ф. Механізми державного управління діяльністю інституцій у сфері забезпечення соціальної безпеки суспільства
Abstract. В статті розкрито роль механізмів державного управління щодо забезпечення соціальної безпеки суспільстваяк складової національної безпеки України. Проведено сучасний аналіз стану модернізації механізмів державного управління щодо забезпечення соціальної безпеки громадян. Проаналізовано напрями і задачі її подальшого розвитку. Значна увага приділена трансформації механізмів державного управління стосовно підвищення рівня захищеності громадян та держави в цілому.
Ключові слова: національна безпека, соціальна безпека, соціальна політика, механізми державного управління, суспільство, Україна.

 29. Крюков О. І., Пахнін М. Л. До питання взаємодії публічної влади та засобів масової комунікації в сучасному політичному процесі
Abstract. В статті розглянуто основні аспекти взаємодії органів публічної влади та засобів масової комунікації в сучасному політичному процесі. Виокремлено особливості взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації в сучасному політичному процесі. Проведено розмежування понять «засоби масової комунікації» та «засоби масової інформації» за результатами якого визначено, що вищенаведені поняття не є тотожними.
Ключові слова: інформаційне суспільство, публічне управління, органи публічної влади, засоби масової комунікації (ЗМК), засоби масової інформації (ЗМІ), зв’язки з громадськістю, політичний процес.

30. Миколаєць А. П. Підходи до демократизації українського суспільства та напрями його подальшого розвитку
Abstract. Зазначено, що на думку деяких науковців влада держави, повинна бути обмежена в користь громадянського суспільства. І чим більше впливу має громадськість, тим більше воно регулює суспільні процеси, і тим менше воно потребує державної влади.
Ключові слова: влада, держава, громадянське суспільство, громадськість, деспотизм, демократія, гегелівська концепція, еволюція соціальної матерії, пауперизація населення; система державного управління, державотворчі процеси.

31. Myrna N., Padafet I. Ukraine’s association agenda and pecularities of acquisition of the international technical assistance
Abstract. The unstable political, legislative and administrative context in Ukraine limited the effectiveness of EU assistance. EU–Ukraine cooperation advanced in the wake of the 2014 Maidan events, but the challenges faced by Ukraine still heavily affect the reform process. The EU prompt and emergency response to the Ukraine crisis of 2014 shown EU capability to allocate and disburse large amounts of money rapidly and without a predefined strategy. Ukraine's reporting mechanism and scientific and methodo-logical support are examined.
Keywords: Association Agenda, budget support, grants, Paris Declaration, techniacal assistance.

32. Польська Т. Д. Відносини з громадскістю: соціально відповідальна комунікація в публічному управлінні
Abstract. Стаття представляє соціокультурний підхід до відносин з громадськістю як спосіб аналізу зростаючого значення відносин з громадськістю в їх соціальному, культурному та політичному контекстах. Представлена концепція зв’язків з громадськістю як не просто організаційного інструменту, а соціально відповідальної публічної комунікації, що здійснює потужний вплив на соціальне і політичне життя.
Ключові слова: публічне управління, соціально-комунікативна технологія, зв'язки з громадськістю, соціальна відповідальність, стратегічні комунікації.

33. Помаза-Пономаренко А. Л. Інституціональні аспекти державної соціальної політики: Україна та світ
Abstract. Для обґрунтування засад вдосконалення інституціонального середовища державної соціальної політики України досліджено інституціональні особливості розвитку такої політики ЄС, у тому числі в постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи, які до нього вступили. Визначено, що в ній і досі не сформована єдина соціальна модель, але її варто розглядати як своєрідний кодекс поведінки, що дозволяє забезпечувати гідний рівень життя населення та соціальний розвиток на всіх рівнях публічного управління. На підставі аналізу таких цінностей уточнено принципи функціонування інституціонального механізму державної соціальної політики України.
Ключові слова: державна соціальна політика, інституціоналізм, засади, механізми.

34. Бака С. В. Нормативно-правове забезпечення регулювання академічної мобільності в Україні
Abstract. В статті проведено порівняльний аналіз законодавчих актів України, що регулюють порядок реалізації науково-технічного співробітництва, а зокрема процесів академічної мобільності між Україною та іншими країнами світу. Проаналізовано недоліки та переваги такого співробітництва, а також сформульовано пропозиції щодо налагодження процесів ефективної академічної мобільності в Україні. Методологічною базою статі є системний, порівняльний аналіз, історико-логічний та системний підходи до аналізу явищ і процесів у національному і глобальному середовищі. Використано широке коло вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, нормативно-правову базу, матеріали Європейського Союзу та міжнародних організацій.
Ключові слова: вища освіта, академічна мобільність, якість вищої освіти, Болонський процес, європейський освітній простір.

 35. Вавренюк С. А. Удосконалення форм і методів мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом під час навчання у вузі
Abstract. У статті здійснено аналіз актуальних форм і засобів мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом. Виявлена одна з причин низької рухо-вої активності, а саме: відсутність оптимального мотиваційного комплексу. До-ведено, що один з основних факторів процесу фізичного виховання полягає у забезпеченні оптимальної теоретичної та методико-практичної підготовки.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична діяльність, здоровий образ життя, мотивація, рухова активність.

36.  Грень Л. М. Державне управління професійно-технічною освітою: змістовна та тематична спрямованість наукових досліджень
Abstract. Стаття присвячена огляду змісту наукових досліджень з проблематики державного управління розвитком професійно-технічної освіти як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, а також аналізу запропонованих ними напрямів удосконалення практики використання механізмів державного управління функціонуванням та розвитком системи професійно-технічної освіти. Крім того, стаття містить авторську класифікацію напрямів наукових пошуків щодо означеної проблематики.
Ключові слова: державне управління розвитком професійно-технічної освіти; модернізація системи професійно-технічної освіти; професійна компетентність; механізми державного управління; кваліфікований робітник; соціальне партнерство; інноваційні технології; глобалізація.

37. Демент М. О. Стратегія розвитку внз як публічноуправлінський інструмент
Abstract. Проаналізовано особливості розробки стратегії розвитку ВНЗ, а також переваги її використання як публічноуправлінського інструменту.
Ключові слова: державне управління, ВНЗ, стратегія розвитку, засоби управління.

38. Дєгтяр О. А Непомнящий О. М. Розвиток людського капіталу в сучасному суспільстві
Abstract. В статті наводиться узагальнений аналіз розвитку людського капіталу в сучасному суспільстві. Запропоновано розглядати розвиток через призму системних змін в людині праці у результаті інвестицій в освіту, а також на вдосконалення потреб і трудових здібностей індивідів.
Ключові слова: людський капітал, розвиток людського капіталу, особистість, інвестиції в людину, трудові здібності людини праці.

39. Домбровська С. М., Левчук В. Г., Хмиров І. М. Державне регулювання інформатизацією українського суспільства
Abstract. У статті розглянуті основні аспекти застосування інноваційних технологій в процесі здобуття освіти. Проведено дослідження економічної ефективності дистанційного навчання як інноваційної освітньої технології. Автором поставлені та вирішені завдання оцінки стану розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні та аналізу сучасних технологій дистанційного навчання. Обґрунтовано механізм економії від масштабу освітньої діяльності.
Ключові слова: інформаційні технології, національні системи освіти, ефективність, дистанційне навчання.

40.  Калюжний В. С. Структура інформаційно-комунікаційного середовища державного регулювання розвитком дистанційного навчання
Abstract. В статті проаналізовано проблеми державного управління щодо комп'ютеризації і інформатизації професійної освіти. Зазначено, що процес інформатизації освіти, підтримуючи інтеграційні тенденції пізнання закономірностей предметних областей і довкілля, актуалізує розробку підходів до використання потенціалів інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку особистості студента або курсанта, підвищує рівень його креативності, розвитку здібностей до альтернативного мислення, формування умінь розробляти стратегію пошуку рішень як навчальних, так і практичних завдань, прогнозувати результати реалізації прийнятих рішень на основі моделювання об'єктів, явищ, процесів, взаємозв'язків між ними.
Ключові слова: механізми державного управління, дистанційне навчання, інформаційне суспільство, вища освіта.

41. Кришталь Д. О. Механізми формування науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів України
Abstract. В статті проаналізовано напрями і механізми державної підтримки розвитку науки у вищих навчальних закладах. Удосконалено теоретичні підходи до розвитку системи державного управління наукою. Проаналізовано сучасний стан розвитку наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Розглянуто механізми розвитку державної підтримки науки. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення забезпечення державного регулювання наукової та науково-технічної діяльності в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, наука, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, науково-технічна діяльність, науковідослідження.

42. Мороз С. А. Потенціали університетських рейтингів в системі державного управління якістю вищої освіти: можливості та обмеження використання
Abstract. Обґрунтовано місце та роль університетських рейтингів в системі державного управління якістю вищої освіти. Стаття містить результати критичного переосмислення можливості використання університетських рейтингів для інформаційного забезпечення процесу прийняття державно-управлінських рішень. Крім того, в статті визначено вади інструментарію рейтингів та обґрунтовано напрями вдосконалення практики їх використання.
Ключові слова:вища освіта; університетський рейтинг; державне управління якістю вищої освіти; недосконалість рейтингу як інструменту; експертна оцінка; державна політика у сфері вищої освіти.

43. Подорваний В. К. Аналіз державно-правового механізму забезпечення соціального розвитку внз зі спеціальними умовами навчання
Abstract. Проаналізовано особливості формування державно-правового механізму забезпечення соціального розвитку ВНЗ зі специфічними умовами навчання за кордоном. Визначено перспективи використання в Україні позитивного закордонного досвіду, що сформувався під час регулювання та забезпечення розвитку цієї сфери.
Ключові слова: державне регулювання, правове забезпечення, соціальний розвиток, ВНЗ, спеціальні умови навчання.

44. Ромін А. В., Ященко О. А. Державна політика щодо формування виховного процесу у вищих навчальних закладах з особливими умовами навчання
Abstract. Стаття присвячена розкриттю формування виховного процесу у вищих навчальних закладах з особливими умовами навчання.
Ключові слова: державне управління, механізм державного управління, організаційно-правові засади державного управління сферою вищої освіти з особливими умовами навчання.

45. Сдобнова А. Г. Аналіз та оцінка стану професійно-етичної культури в контексті становлення професійної репутації державних службовців в Україні
Abstract. В умовах затягнутого процесу реформування державної служби, відсутності чіткого законодавчого регулювання адміністративних процедур та професійної етики державних службовців будуть виникати значні труднощі пов’язані з активізацією процесу створення умов для формування достатнього рівня професійно-етичної культури.
Ключові слова: державна служба, державний службовець, професійна діяльність, професійно-етична культура, професійна компетентність, професійна репутація.

46. Тарасов С. С. Механізми здійснення інноваційної кадрової політики
Abstract. В статті розглянуто особливості сучасної кадрової політики на рівні держави, регіону й підприємства, проведено класифікацію комплексу макромезо і мікроекономічних факторів, що визначають кадрову політику, розроблено інноваційні технології прогнозування розвитку регіонального ринку праці й ринкової моделі формування кадрової політики. Поліваріантність підходів і рішень висунутої проблематики підтверджує необхідність досліджень у даній області для пошуку нових евристичних і емпіричних аспектів формування й стратегії розвитку кадрової політики соціально-економічних систем.
Ключові слова: механізми формування кадрової політики, державне регулювання, інноваційна кадрова політика.

47. Вилгін Є. А. Успішні форми взаємодії держави і приватного сектора в рамках розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу
Abstract. Зазначено, що загальна мета проектів державно-приватного партнерства – знайти шляхи вирішення проблем, в яких переваги приватного сектора поєднується з перевагами державного сектора. Щоб бути економічно до-цільним, проект державно-приватного партнерства повинен генерувати поєднання ефективності розподілу ресурсів з ефективністю виробництва, що повністю перевершує окремо взяті державний або приватний проект.
Ключові слова: регіональний розвиток, інвестиційно-будівельний комплекс, державно-приватне партнерство, державний сектор, проекти міської забудови, інвестиційний проект, управління будівельними проектами.

48. Качний О. С. Напрями удосконалення механізму розроблення та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону
Abstract. Проаналізовано роль та визначено цілі регіональних соціально-економічних програм в сучасних умовах державотворення. Виокремлено фактори, котрі негативно впливають на хід виконання соціально-економічних програм регіонального розвитку. Запропоновано розробити програму ефективного розвитку регіону, яка має бути обґрунтована певними факторами.
Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, програми, програми регіонального розвитку, інструменти регіонального соціально-економічного розвитку, соціально-економічний розвиток регіонів, механізми державного управління.

49. Хряпинський А. П. Генезис становлення державного регулювання територіального розвитку в Україні
Abstract. В статті здійснено дослідження генезису розвитку державного регулювання територіального розвитку в Україні. Визначено роль державного регулювання економіки як базису розвитку державного регулювання територіального розвитку. Окреслено специфіку державного впливу на розвиток регіонів в Україні. Виокремлено об'єкти територіальної державної політики.
Ключові слова: генезис, становлення, територіальний розвиток, державне регулювання, територіальна державна політика.

50. Григоренко Н. В. Надзвичайні ситуації як чинник впливу на розвиток системи надання державних послуг у сфері цивільного захисту
Abstract. Дістало подальшого розвитку поняття «надзвичайна ситуація», надана класифікація надзвичайних ситуацій, визначений вплив надзвичайної ситуації на соціальну та економічну систему, проаналізовано наслідки надзвичайних ситу-ацій, обґрунтований подальший розвиток системи надання державних послуг у сфері цивільного захисту, що дозволить задовольнити нагальні потреби громадян до, під час та після виникнення надзвичайних ситуацій.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, цивільний захист, критерії оцінки надзвичайної ситуації, наслідки, збиток.

51. Єлізаров О. В. Місце цивільного захисту в системі безпеки та державного управління
Abstract. Визначена роль і місце цивільного захисту в системі безпеки та державного управління. Обґрунтовано перспективні напрямки розвитку державного управління у сфері цивільного захисту в Україні.
Ключові слова: державне управління, система, безпека, цивільний захисту, напрямки.

52.Тарадуда Д. В. Щодо розробки механізмів державного управління техногенною безпекою на потенційно небезпечних об’єктах
Abstract. Проведено аналіз проблеми забезпечення техногенної безпеки у світі. Визначено основні механізми управління техногенної безпекою на потенційно небезпечних об’єктах, які дозволяють перенесення акцентів з наглядової діяльності на державному рівні на функціонування систем управління техногенною безпекою на об’єкті. Запропоновано підхід до розробки механізмів формування та подання керівникам повної і об'ємної інформації про стан техногенної безпеки об’єкта контролю.
Ключові слова: аварія, надзвичайна ситуація, потенційно небезпечний об’єкт, техногенна безпека, управління безпекою.

53. Федорчак В. В. Міжнародний досвід державного управління ризиками виникнення НС
Abstract. У статті здійснено аналіз міжнародного досвіду державного управління ризиками виникнення НС. Виявлено проблеми реалізації такого управління в Україні.
Ключові слова: державне управління, принципи, ризик, НС, безпека.

54. Шевчук Р. Б. Економічний механізм запобігання надзвичайним ситуаціям: державноуправлінський аспект
Abstract. В статті наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливого науково-практичного завдання щодо обґрунтування напрямів удосконалення економічного механізму запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні. Докладно аналізується природа, сутність та ознаки складових економічного механізму запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні, як об’єкта державного управління. На основі аналізу економічної складової забезпечення державного управління запобігання надзвичайним ситуаціям , їх впливу на сучасний стан економіки держави, обґрунтовується доцільність запровадження в Україні нові підходи до впровадження економічного механізму запобігання НС.
Ключові слова: державне управління, економічний механізм запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні, механізм державного управління.

55. Клочко, А.М. Собина В.О. Формування правових основ взаємодії органів правоохорони, місцевого самоврядування та державної служби України з надзвичайних ситуацій
Abstract. У статті проведено аналіз сутності й змісту взаємодії органів правоохорони, органів місцевого самоврядування та державної служби України з надзвичайних ситуацій та встановлено найбільш дієві форми такої взаємодії з визначенням напрямів удосконалення її нормативно-правового регулювання.
Ключові слова: взаємодія, охорона громадської безпеки, правова регламентація, превенція правопорушень.

56. Кулєшов, М. М. Щодо побудови та удосконалення діяльності державної системи цивільного захисту України
Abstract. В статті, опираючись на світові тенденції розвитку сфери безпеки, дослі-джено та викладено підходи до побудови і організації діяльності єдиної державної ситеми цивільного захисту України в умовах сучасних загроз. Запропоновано заходи з удосконалення порядку реалізації функцій управління ДСНС України, як центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.
Ключові слова: Цивільний захист, система цивільного захисту, загрози, надзвичайні ситуації, державна політика, стратегія, органи управління, завдання.

57. Рагімов C. Ю. Теоретичні засади державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні
Abstract. Для обґрунтування шляхів удосконалення системи державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні досліджено теоретичні принципи та суб’єктно-інституціональні особливості формування такої системи. На підставі аналізу таких особливостей уточнено засади та напрямки її дієвого функціонування в Україні.
Ключові слова: державне управління, система, принципи, пожежна безпека.

58. Харламова Ю. Є. Державна безпека у сфері цивільного Захисту населення
Abstract. У статті окреслені ролі цивільного захисту у контексті державної безпеки країни та проаналізовано нормативно-правову базу забезпечення державної без-пеки у сфері цивільного захисту населення. Визначено, що на даний час з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту діє Єдина 446 державна система цивільного захисту України. Поряд з цим зазначено, що зараз в Україні діє Стратегія національної безпеки України, яка затверджена Указом Президента України. Дана Стратегія спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів державної політики національної безпеки.
Ключові слова: державна безпека, цивільний захист, цивільний захист населення, державна безпека у сфері цивільного захисту населення.

59. Черкашин О. В. Ковальов П. А. Пономаренко Р. В. Державне управління освітнім процесом у галузі навчання учнів початкової школи пожежної безпеки
Abstract. В статті розкрито державне управління освітнім процесом у галузі навчання учнів початкової школи пожежної безпеки впродовж 1910-1990 років. З`ясовано етапи формування соціально-педагогічних передумов пожежно-профілактичної та виховної роботи зі школярами. Описано поетапний розвиток формування у них протипожежних знань, умінь та навичок. Визначено причину руйнування створеного механізму навчання дітей пожежної безпеки на державному рівні наприкінці XX століття.
Ключові слова: державне управління, розвиток пожежної безпеки, виховна робота, освітній процес, пожежно-профілактична робота, формування знань у сфері пожежної безпеки.

60. Копанчук О.Є. Механізми формування та реалізації національних інтересів України
Abstract. У статті аналізуються такі поняття, як національні інтереси, пріоритети національних інтересів, механізми забезпечення національної безпеки, механізми формування національних інтересів. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що воно робить внесок у розвиток теоретичних засад національної безпеки, у подальшому опрацюванні поняття «національні інтереси» в контексті сучасної науки. На думку автора концепція національного інтересу завжди базується на ціннісних нормах і конкретному ідеологічному змісті окремої держави. З’ясовано, що національні інтереси нерозривно пов’язані із національною безпекою держави, її самозбереженням, недопустимістю здійснення впливу на її цілісність та суверенітет.
Ключові слова: національні інтереси, національна безпека, пріоритети національних інтересів, механізми забезпечення національної безпеки, механізми формування національних інтересів та їх реалізація.

61. Копанчук В.О. Міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення національної безпеки
Abstract. В статті визначено об'єктивні тенденції розвитку міжнародних відносин, як поява нових життєво важливих національних інтересів і пов'язаних з ними глобальних проблем. Міжнародно-правові основи національної безпеки органічно пов'язані з міжнародним правовим порядком, якого повинні дотримуватися всі держави незалежно від того, вступили вони в дипломатичні відносини.
Ключові слова: національна безпека, адміністративно-правове забезпечення національної безпеки, міжнародні відносини.

62. Маєвський Ю.Ф. Структура аграрної політики в системі державного управління
Abstract. У статті аналізуються питання структурної політики держави, розкривається категорія аграрної структурної політики. Теоретичний аналіз структурної політики стосовно аграрної сфери показує суперечливий характер відносин до даного поняття в рамках вітчизняних і західних досліджень. Встановлено, що основним критерієм для оцінки раціональності існуючої структури та її змін є їх найбільша відповідність досягненню основних соціально-економічних цілей розвитку суспільства в тактичному й стратегічному плані. Першочерговими завданнями структурної політики держави є випереджальний розвиток високотехнологічних секторів економіки, а також максимальне використання потенціалу. Заходи , що мають у своїй основі структурну політику, є ідеальним засобом інвестування в ноу-хау, сучасні технології, управлінські навички та інфраструктуру, так необхідну вітчизняному сільському господарству для того, щоб стати конкурентоспроможними.
Ключові слова: структурна політика, аграрна структурна політика, чинники аграрної структури.

63. Дімітрова Є.В. Формування кадрової політики у сфері цивільного захисту України
Abstract. У статті аналізуються такі поняття, як кадрова політика, пріоритети кадрової політики, механізми формування кадрової політик у сфері цивільного захисту України. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що воно робить внесок у розвиток теоретичних засад кадрової політики в контексті сучасної науки. На думку автора удосконалення підсистеми підготовки кадрів дозволить підвищити якість теоретичної та практичної підготовленості особового складу до виконання обов’язків за посадами. З’ясовано, що безперервна підготовка кадрів, що органічно поєднує спеціальну освіту, перепідготовку та підвищення кваліфікації, створить умови для постійного професійного росту особового складу, забезпечить його кар'єрне зростання та підтримку високої готовності рятувальних підрозділів до дій за призначенням.
Ключові слова: кадрова політика, державне управління, механізми формування кадрової політики, цивільний захист, надзвичайна ситуація.

64. Перевізник В.М. Основні типи та напрями державної гендерної політики
Abstract.У статті розглянуто основні типи та напрями державної гендерної політики, які важливо визначити для визначення основних процесів політичної модернізації суспільства, що ведуть до створення нових форм демократії, які наділяють статусом політичного суб’єкту, дискримінованих груп, у тому числі жінок. Визначена концепція паритетної демократії, яка передбачає рівну участь чоловіків і жінок у політичних процесах, тому що вони володіють рівною гідністю і рівною цінністю, кожен і кожна з них можуть бути по-своєму корисні суспільству в рівній мірі.
Ключові слова: гендерна політика, гендерні питання, напрями гендерної політики, гендерні питання, гендерна дискримінація.

65. Федоров І.С. Імперативи формування механізму стійкого розвитку інвестиційно привабливого регіону
Abstract.У науковій статті проаналізовано механізм стійкого розвитку інвестиційно привабливого регіону. Проаналізовано механізм управління інвестиційною діяльністю в економіці регіону. Висвітлено окремі проблеми регіону, що вирішуються за умови регульованого впливу держави на створення привабливого інвестиційного середовища. Визначено пріоритети і перспективи регіонального розвитку, а також пропозиції щодо вдосконалення механізму інвестиційної регіональної політики.
Ключові слова: механізм, інвестиційний механізм, інвестиційна діяльність, регіон, регіональна політика, державна та регіональна політика

66. Ситник Т. І. Особливості формування державної соціально-економічної політики у галузі охорони здоров’я з досягнення суспільного благополуччя в Україні
Abstract.Системні заходи щодо зниження захворюваності, профілактика і боротьба з різними епідеміями, поліпшення якості життя, підтримка здорового способу життя населення, сприяння зміцненню здоров'я є пріоритетними важливими напрямками державної соціально-економічної політики. Істотними факторами для вирішення проблем суспільного здоров'я суспільства вважається аналіз і застосування знань різних сфер діяльності, а також демографії, епідеміології, психології, етики, соціології, економіки, права, менеджменту, екології та інших наук та логіка дій, методи і техніку, що пов'язані з функціонуванням системи охорони здоров'я, доступність системи охорони здоров'я для населення. Об'єктом системи охорони здоров'я є безліч аспектів здоров'я кожної людини і суспільства в цілому, вона уособлює комплекс дій для підтримки і зміцнення здоров'я, а також для розв'язання питань, пов'язаних із захворюваннями, інвалідністю та іншими медичними проблемами. Суспільне здоров'я є одним з найважливіших елементів соціально-економічної політики держави, тісно пов'язаний практично з усіма іншими її складовими: промисловою, аграрною, соціологічною, демографічною, екологічною, освітньою. При цьому, головною метою суспільного здоров'я є задоволення тих потреб особистості та суспільства, які безпосередньо стосуються їх здоров'я та благополуччя на даному етапі. Поставлену мету можна вважати досягнутою, якщо очікування особистості, групи, всього населення, спрямовані на адресу медичних організацій та їх персоналу. Реалізація мети щодо суспільного здоров'я можлива лише при чіткому функціонуванні системи охорони здоров'я, яка полягає у сукупності відповідних організацій, інститутів, а також кадрових, матеріальних, фінансових, інформаційних ресурсів при ефективній державній соціально-економічній політиці. Послуги, що надаються системою охорони здоров'я, повинні чуйно відгукуватися на потреби людей при поважному до них ставленні, бути соціально справедливими. Охорона здоров'я, як частина єдиної соціальної системи конкретної держави чітко визначена, послідовна і впорядкована, при цьому, слід виділити такі характерні для надання медичної послуги складові системи, а саме її інституційні принципи, об'єкти системи, національна специфіка і загальноприйняті у суспільстві норми надання медичної послуги. На сучасному етапі реалізації соціально-економічної політики щодо формування суспільного здоров'я сталий розвиток можливий лише за умови її включення в загальнодержавну стратегію, програми соціально-економічного розвитку. Отже, повинен відбуватися формування відповідальності держави і суспільства за охорону здоров'я громадян, реалізація якої здійснюється на основі проведення соціально-економічної політики, комплексу економічних і соціальних заходів, що сприяють підвищенню рівня здоров'я населення, створення і розвиток системи служб охорони здоров'я в рамках державних стратегій і програм на національному та місцевому рівнях. Незалежно від соціальних відмінностей, місця проживання громадяни мають право на отримання медичних послуг, включених в програми державних гарантій.
Ключові слова: соціально-економічна політика, суспільство, система охорони здоров'я, благополуччя, органи державної влади, подолання загроз.

67. Стукан Т.М. Неформальні форми інвестування агроформувань в системі публічного управління
Abstract.У статті розкрито суть та досліджено досягнення інноваційного забезпечення аграрних підприємств через використання неформальних форм інвестування в системі публічного управління. Проаналізовано стан новітніх технологій та інноваційних рішень щодо покращення виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Досліджено сильні та слабкі сторони та ступінь інтенсивності впровадження інновацій агроформуваннями. Проаналізований стан впровадження цифрових технологій, як одного із механізмів, завдяки якому впровадження новітніх технологій позитивно впливає на ефективність, результативність, вартість та якість виробничо-господарської діяльності підприємства. Доведено, що цифровізація для агроформувань є індустріальною платформою, яка дає можливість створити високотехнологічне виробництво, модернізувати процеси за допомогою інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в системі публічного управління. Розглянуто сутність форм неформального залучення інвестиційних коштів через бізнес-ангелів. Розкрито значення п’яти видів бізнес-ангелів, що найчастіше зустрічаються в практиці: підприємницькі, професійні, корпоративні, ентузіасти, мікроменеджери. Визначено способи та критерії за якими бізнес-ангели обирають суб’єкта господарювання для фінансування його діяльності. Описано найуспішніші проєкти, які отримали інвестування від бізнес-ангелів та перетворилися на найбільші корпорації світу.
Ключові слова: інноваційне забезпечення, розвиток, неформальні форми інвестування, бізнес-ангели, цифрове сільське господарство, цифровізація.

68. Василенко О.І. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у адміністративне управління в умовах інформаційного суспільства
Abstract.У статті визначена специфіка впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в адміністративне управління в умовах інформаційного суспільства, що визначає характер і способи їх застосування та стан їх впровадження на сучасному етапі, що пов’язано також з перехідним станом суспільства, зміненням всієї системи відносин, що склалися, нестійким характером політичних явищ, протиріччями політичної модернізації світової глобалізації.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство, інформатизація адміністративного управління, впровадження інформаційних технологій.

69. Кручиненко В. А. Фінансовий механізм державної підтримки розвитку малого підприємництва
Abstract.У статті проводиться порівняльний аналіз структурних елементів фінансового механізму державної підтримки малого бізнесу України і розвинених країн світу. В якості ключової особливості фінансового механізму державної підтримки малого бізнесу України, що відрізняє її від розвинених країн, обгрунтована орієнтованість на підтримку вже існуючих, діючих суб'єктів малого бізнесу. Найбільш слабким елементом в структурі механізму державної підтримки малого бізнесу України виділена нерозвиненість фінансової підтримки для початківців в підприємницькій діяльністі, «start-up» проектів. Загальновідомо, малий бізнес грає величезну роль в рішенні поточних соціально-економічних проблем і розширення зайнятості. У країнах з розвиненою економікою мале підприємництво є важливим ресурсом ліквідації дисбалансу в розвитку територій, боротьби з бідністю і розвитку інновацій. В той же час, виконання малим підприємництвом своїх функцій безпосередньо пов'язано з ефективністю державної підтримки в цих країнах. Розвиток малого підприємництва в західних країнах характеризується більш високою динамікою в порівнянні з Україною, оскільки органи державної влади усвідомлюють роль і значення підприємств малого бізнесу, що виражається в розвиненій системі підтримки на національному рівні. Неможливим видається і пряме копіювання форм, принципів і механізмів підтримки малого підприємництва, що підтвердили свою спроможність в зарубіжних країнах оскільки неадаптований до українських умов переносимий зарубіжний досвід може не лише виявитися неефективним, але і мати негативні наслідки. Виділяється ряд особливостей умов функціонування українського малого бізнесу, що склалися за час його становлення в пострадянський період і, на наш погляд, що не втратили актуальність до теперішнього часу і відрізняють його від зарубіжних аналогів : - прагнення до максимальної самостійності, тоді як значна частина зарубіжних малих підприємств працює на умовах субпідряду, франчайзингу і т. п.; - загальний низький технічний рівень і низька технологічна оснащеність у поєднанні зі значним інноваційним потенціалом; - прагнення успішно функціонуючих малих підприємств вийти за рамки локальних ринків, у тому числі і на міжнародні ринки. Одним з напрямів вдосконалення фінансового механізму державної підтримки малого бізнесу запропонована адаптація до українських умов принципу селективності, що дозволяє оптимізувати витрати і риски держави підтримки нових малих підприємств.
Ключові слова: фінансовий механізм, державне регулювання, підприємництво, малий бізнес; державна підтримка; управлінський механізм, фінансові ресурси, принципи, методи державного регулювання економіки

70. Примуш Р.Б. Стратегічне планування в системи забезпечення національної безпеки
Abstract.В статті розглянуто та проаналізовано методологічні аспекти стратегічного планування при забезпеченні націоналльної безпеки. Визначено, що реалізація державної політики забезпечення національної безпеки, заснованої на досягненні стратегічних національних пріоритетів, повинна супроводжуватися підвищенням ефективності державного управління. Це диктує необхідність вдосконалення процедур і інструментів стратегічного планування, оптимізації системи забезпечення національної безпеки і забезпечення стійкості економіки, соціальної сфери, науково-технічного і науково-технологічного потенціалу країни, її інформаційних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності. Рішення такого роду завдань вимагає розвитку науково-методологічних і теоретичних основ стратегічного планування як найважливішої складової частини загальної теорії національної безпеки і стратегічного управління, розробки нових заходів з забезпечення стабільності громадянського суспільства, протидії технологіям створення кризових ситуацій у финансово-економічный і суспільно-політичній сферах, а також підвищення можливостей системи забезпечення національної безпеки України адекватно реагувати на нові виклики і загрози.
Ключові слова: державне управління, національна безпека, стратегічне управління, громадянське суспільство