Випуск 2 (15) 2021

Зміст

 

 1. Тогобицька В.Д., ФАКТОРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВИЗАЦІЇ

 2. Pomaza-Ponomarenko A., Trusova V., Khyzhniak A. INSTITUTIONAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF "і і і" (INTELLECTUAL PROPERTY, INVESTMENT AND INNOVATION)

 3. Грень Л.М., Грабар Н.С., Леоненко Н.А., СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТ-НОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

 4. Лопатченко І.М., Статівка О.М., ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА СПІВРО-БІТНИЦТВА В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІН-НЯ ЗЕЛЕНИМ ТУРИЗМОМ В УКРАЇНІ

 5. Ортіна Г.В., ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УМО-ВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

 6. Тресков А.В., КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 7. Чоудрі С., ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНИ

 8. Штеба Р.Ю., КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 9. Воронкова В.Г., ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

 10. Голінка І.В., Білоконь Ю.М., ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕЗЕРВІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬ-НОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ЕПІДЕМІЄЮ ТА ПАНДЕМІЄЮ

 11. Капустін В.В., ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

 12. Карпеко Н.М., ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВ-НОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 13. Клочко А.М., Борисова Л.В., Помаза-Пономаренко А.Л., Удянський М.М., Кравченко Є.О., ЩОДО ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

 14. Курило А.Г., МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ

 15. Мороз С.А., ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИ-ЩОЇ ОСВІТИ

 16. Набока Р.Ю., ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮ-ВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНО-МІКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

 17. Прощук Е.П., ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

 18. Чурилов В.В., СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗА-ЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОЕКТАХ ТРАНС-ПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 19. Угоднікова О.І., СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПУБЛІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 20. Банчук-Петросова О.В., ІНСТИТУЦІЙНІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 21. Буковський Р.В., КРИТЕРІЇ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 22. Платонов О.І., ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА АДАПТАЦІЇ ПОРТІВ ТА ПРИБЕРЕЖНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ЯК УПРЕДЖЕННЯ ВРАЗЛИВОСТІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЕНЬ

 23. Сємілєтов О.С., ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 24. Усаченко О.О., Родченко Л.М., Родченко І.Ю., УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 25. Inozemtseva O., RESEARCH OF NORMATIVE-LEGAL BASE OF PERSONNEL FORMATION POLICY OF CIVIL DEFENSE SERVICE

 26. Ponomarenko R., Cherkashyn O., Ponomarenko I., UNDERSTANDING OF RESCUERS AND PRIMARY SCHOOL-CHILDREN DURING CONVERSATIONS IS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM OF THE STATE

 27. Бєлоусова Є.В., РОЛЬ І МІСЦЕ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУ-РЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

 28. Мельниченко А.С., Качур Т.В., ВИДИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У РЕГІОНІ

 29. Меляков А.В., Черноіваненко А.В., СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 30. Палюх В.В., Пономаренко Р.В. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ МІЖНАРОДНОГО ВПЛИВУ НА РЕФОРМУ-ВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 31. Полякова Н.О., ПУБЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ РЕГІОНІВ

 32. Mykhaylov D., DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF ENSURING THE TRUST OF ITS POPULATION

 33. Батир Ю.Г., Помаза-Пономаренко А.Л., Лопатченко І.М., ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ РОЗВИТКОМ СУЧАСНИХ МІСТ

 34. Коваль О.М., ДЕЯКІ ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ І ІНСТРУМЕНТІВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

 35. Ковальський М.Р., КОНТРУРБАНІЗАЦІЯ ТА СУБУРБАНІЗАЦІЯ: СУЧАСНІ ПРО-ЦЕСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 36. Костюніна Ю.О., ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ

 37. Марущин Ю.В., СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

 38. Проданик В.М., Порайко У.М., ДЕРЖАВНІ ЗОВНІШНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА БОРГИ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ

 39. Стілл А.В., ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РЕГІОНУ

 40. Бєлай С.В.,Євтушенко І.В.,Мацюк В.В., ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 41. Ігнатьєв О.М.,Крюков О.І., ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ СТАНУ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

 42. Касьян О.О.,Россохатський П.М., ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РИЗИКІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

 43. Владимиров М.В., ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ЯК ЗАХОДУ ПРИМУСУ З БОКУ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 44. Клочко А.М., Борисова Л.В., Закора О.В., Фещенко А.Б., ПРІОРИТЕТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 45. Кропивницький В.С., ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 46. Кулєшов М.М., ЩОДО СТАНУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗМІСТУ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ СКЛАДОВОЇ

 47. Примуш Р.Б., МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 48. Харламов М.І., Цибулько О.С.,Логовський І.М., ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ У 1927-1934 РОКАХ

 49. Крихтіна Ю.О., ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 50. Мазовецький Р. І., СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЯК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 51. Малахов Р. В. РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 52. Требик Л. П. ОНЛАЙН ТРЕНІНГИ ТА САМОТРЕНІНГИ ДЛЯ ЦІЛЕНАПРАВЛЕНОЇ ПРАКТИКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ