Випуск 2(17)2022

Зміст

 

 1. Вітовецький В. ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАТУСНО-РОЛЬОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ПРЕСТИЖНОСТІ

 2. Ляшевська О.І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 3. Помаза-Пономаренко А.Л., Батир Ю.Г., Лопатченко І.М. ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 1)

 4. Сиченко В.В., Мареніченко В.В., Рибкіна С.О. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 5. Тресков А.В. СУЧАСНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

 6. Тюріна Д.М. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

 7. Вавренюк С.А. СКЛАДОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 8. Головко В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

 9. Гринько Ю.М. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У РІШЕННІ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

 10. Древаль Ю.Д., Малько О.Д., Бригада О.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ СФЕ-РИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

 11. Горбенко О.М. ПУБЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВ-НОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 12. Карпеко Н.М. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 13. Кравченко А.О. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ ДЕРЖАВАХ: ОСНОВ-НИЙ ЗМІСТ, НАПРЯМИ І МОДЕЛІ

 14. Леоненко Н.А., Поступна О.В. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ : МЕХАНІЗМИ, СУ-ЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ГЛОБАЛІЗМУ

 15. Майстро С.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 16. Сємілєтов О.С. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ

 17. Фросіняк Р. В. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ УЧАСТІ У ВИБОРАХ ЯК ЗАГАЛЬНОСВІТОВИЙ ТРЕНД

 18. Батир Ю.Г., Помаза-Пономаренко А.Л., Лопатченко І.М. ДЕМОКРАТИЧНІ ТА НЕДЕМОКРАТИЧНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОГО ПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОМУ СВІТУ

 19. Борисенко О.П. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 20. Путінцев А.В., Хуторний Б.В. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМ КОМ-ПЛЕКСОМ В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ

 21. Сидоренко Н.С. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

 22. Синишин М.М. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 23. Степанов В.Ю. ТУРИЗМ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 24. Іноземцева О. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 25. Дуброва О.М. ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У СЕКТОРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

 26. Подольчак Н.Ю., Цигилик Н.В., Білоус Н.Б. КВАЛІФІКАЦІЙНА АСИМЕТРІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ

 27. Шведун В.О., Ковальчук В.Г., Крюков О.І. РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ

 28. Михайлов Д.С. СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДУМКИ ГРОМАДСЬКОСТІ

 29. Оробей В.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТ-КОМ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

 30. Палюх В.В., Кононович В.Г., Поліванов О.Г. РОЛЬ І МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

 31. Хмелюк О.В., Колоколов В.О. ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІ-ТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВО-ЄННОГО СТАНУ

 32. Цимбал Б.М. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРО-ВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

 33. Клочко А.М., Борисова Л.В., Нікітіна Л.О. ЩОДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 34. Кулєшов М.М., Ященко О. А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-ХИСТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

 35. Мороз С.А., Мороз В.М., Мороз О.В. РИЗИКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРА-ЦІ: ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ

 36. Порока С.Г. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 37. Примуш Р.Б. РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІН-НЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ