Випуск 1 (16) 2022

Зміст

 

 1. Akhmedova O. METHODOLOGY OF PUBLIC POLICY MECHANISMS FORMATION IN THE FIELD OF THE TOURISM INDUSTRY SECURITY

 2. Майстро С.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

 3. Помаза-Пономаренко А.Л. ОСВІТА AD HOC: УНІВЕРСИТЕТИ 5.0 У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

 4. Тресков А.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ СВІТУ

 5. Тюріна Д.М. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

 6. Mykhaylov D. FEATURES OF THE LEGAL MECHANISM OF DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

 7. Біліченко А.П. ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

 8. Воротін В.Є., Шинкарьов А.М. ПУБЛІЧНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ

 9. Древаль Ю.Д. УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ І МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ

 10. Крихтіна Ю.О. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІ-ТИКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 11. Кришталь Т.М., Дулгерова О.М., Чубань В.С. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНО-МІЧНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

 12. Мороз С.А. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЗВО В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 13. Помаза-Пономаренко А.Л., Завада Є.Є., Діщук М.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕ-РИ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ: СВІТ І УКРАЇНА

 14. Поступна О.В., Філенко Д.С., Іович Р.І. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗООТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

 15. Бабенко В.Ю. АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУС-ПІЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ НЕЇ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У 2022 РОЦІ)

 16. Вітовецький В.О., Палюх В.В. РЕФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ: ВИБІР АДЕКВАТНОЇ МОДЕЛІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

 17. Карпеченкова Г.В. ПРОТИДІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї НА РІВ-НІ ДЕРЖАВИ

 18. Лопатченко І.М. АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

 19. Степанов В.Ю., Зайцева М.Н. КАРАВАНІНГ ЯК РІЗНОВИД ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 20. Батир Ю.Г. ЛІДЕРСТВО У КЕРІВНИЦТВІ ДЕРЖАВОЮ 21 СТОЛІТТЯ

 21. Вавренюк С.А. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

 22. Грень Л.М., Грабар Н.С. ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯ-ДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ФУНКЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

 23. Домбровська С.М., Шевчук Ю.Р. РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 24. Кропивницький В.С. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІН-НЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ І СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

 25. Карпеко Н.М., Полякова Н.О. НОВІ ПІДХОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ВІДТВОРЕННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

 26. Коваль О.М., Проданик В.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ЯК ОБ’ЄКТУ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

 27. Коротенко Д.О. ГЕНЕЗИС, СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИДИ МІСЦЕВО-ГО САМОВРЯДУВАННЯ

 28. Крюков О.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ЕЛІТ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

 29. Марущин Ю.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

 30. Правосуд О. РОЛЬ І МІСЦЕ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНО-ГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 31. Сємілєтов О.С. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ МІСЦЕВОГО САМО-ВРЯДУВАННЯ ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 32. Степанов В.Ю., Зайцева М.Н. ТУРИСТИЧНИЙ РЕГІОН ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНО-ТУРИСТИЧНА СИСТЕМА

 33. Ігнатьєв О.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ СТАНУ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В УКРАЇНІ

 34. Касьян О.О. ОСНОВНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

 35. Примуш Р.Б. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

 36. Хмиров І.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З НАД-ЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ

 37. Tarasov S., Kryshtal T., Krichker O. AREAS OF IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT OF REGIONAL PERSONNEL POLICY FORMATION

 38. Kyrychenko O., Diadiushenko O., Nuianzin V., Maiboroda A. PUBLIC ADMINISTRATION OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY AS A COMPONENT OF THE NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY

 39. Малахов Р. В. МЕДІАРЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖДЕРЖАВНОЇ АГРЕСІЇ

 40. Хуторний Б.В. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПАРИРУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

 41. Гвоздь Є.В. МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ, ФІНАНСОВИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ